Instrukcja pierwszego logowania oraz zmiany hasła do systemów informatycznych UWM

Każdy pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie posiada konto w systemie zarządzania tożsamością umożliwiający dostęp do systemów informatycznych UWM jak np.:

Loginem pracownika jest numer legitymacji pracowniczej UWM, który jest zgodny z numerem akt osobowych pracownika. Numer akt osobowych można odczytać np. na odwrocie elektronicznej legitymacji pracowniczej.

 

Hasło do pierwszego logowania

Hasło do pierwszego logowania zostało wygenerowane automatycznie zgodnie z poniższym schematem:

Hasło do pierwszego logowania: !.xx.PP.DD

gdzie zmienne:

 • xx – to pierwsze dwie litery imienia bez polskich znaków zapisane małymi literami,
 • PP – to dwie ostatnie cyfry PESEL pracownika,
 • DD – to dwie pierwsze litery serii dokumentu tożsamości zapisane wielkimi literami.

Hasło zaczyna się wykrzyknikiem a zmienne rozdzielone są kropką.

 

Zmiana hasła do pierwszego logowania

Hasło do pierwszego logowania stworzono na podstawie dokumentu tożsamości zgłoszonego do Działu Kadr UWM na dzień 31 grudnia 2015. Jeżeli pracownik wymieniał dokument tożsamości a nie poinformował Działu Kadr o tej zmianie - logowanie do systemu na nowy dokument nie będzie możliwe. W takiej sytuacji prosimy o aktualizację swoich danych osobowych w Dziale Kadr oraz kontakt na adres admin-rci@uwm.edu.pl z podaniem dwóch pierwszych liter serii dowodu osobistego.

Każdy pracownik zobowiązany jest do zmiany domyślnego hasła. Pracownik nowe hasło ustala samodzielnie w specjalnie przygotowanym do tego celu serwisie https://pwd.uczelnia.uwm.edu.pl/adfs/portal/updatepassword (ze względów bezpieczeństwa portal do zmiany hasła dostępny jest jedynie z sieci UWM). Nowe hasło powinno składać się z co najmniej 7 znaków i zawierać co najmniej jedną:

 • wielką literę
 • cyfrę
 • znak specjalny

Hasło nie może zawierać imienia lub nazwiska pracownika. Zmiany hasła można dokonać jedynie raz na dobę. Zgodnie z obecną polityką bezpieczeństwa hasło ustawione przez pracownika wygasa po 60 dniach.

 

Przykład pierwszego logowania

Wszystkie dane osobowe podane w tym przykładzie są fikcyjne. Pracownik UWM do pierwszego logowania używa swoich danych.

Pracownik UWM Kowalski Jan pierwszy raz loguje się do systemów informatycznych UWM. Dane pracownika wyglądają następująco

 • imię i nazwisko: Jan Kowalski
 • numer akt osobowych: 2921
 • PESEL: 81010200141
 • numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty): ZCC 900009

Ustalenie loginu i hasła do pierwszego logowania dla osoby z tego przykładu wygląda następująco:

wzór hasła do pierwszego logowania to: !.xx.PP.DD więc:

 • xx = ja (dwie pierwsze litery imienia zapisane małymi literami)
 • PP = 41 (dwie ostatnie cyfry PESEL)
 • DD = ZC (dwie pierwsze litery serii dokumentu tożsamości)

Hasło do pierwszego logowania: !.ja.41.ZC (wykrzyknik kropka ja kropka 41 kropka ZC)
Login: 2921 (numer akt osobowych)

Pracownik Jan Kowalski wchodzi na portal do zmiany hasła: https://pwd.uczelnia.uwm.edu.pl/adfs/portal/updatepassword i uzupełnia pola w formularzu.

Wygląd formularza do zmiany hasła:

W polu numer:

 • 1 - należy wpisać login w postaci numer_akt_osobowych@uczelnia.uwm.edu.pl, czyli w przypadku osoby z przykładu: 2921@uczelnia.uwm.edu.pl (login w postaci [numer_akt_osobowych]@uczelnia.uwm.edu.pl wymagany jest tylko przy zmianie hasła, przy logowaniu do systemów podajemy tylko [numer_akt_osobowych])
 • 2 - hasło do pierwszego logowania, czyli w naszym przykładzie !.ja.41.ZC
 • 3 - wpisujemy nowe hasło zgodnie z wyżej podanymi zasadami, np. G16$szopw8
 • 4 - potwierdzamy nowe hasło wpisując je ponownie, czyli: G16$szopw8

Po kliknięciu przycisku Zmień hasło - jeżeli nowe hasło spełnia wyżej wymienione wymagania odnośnie złożoności hasła - pojawi się komunikat Hasło zostało pomyślnie zaktualizowane.

Aby sprawdzić czy nowe hasło zostało zapisane można zalogować się do systemu Panel pracownika. Pojawi się formularz logowania, w którym osoba z przykładu wpisuje w polu:

 • Identyfikator (numer akt osobowych): 2921
 • Hasło: G16$szopw8

 

Zmiana hasła co 60 dni

Zgodnie z obecną polityką bezpieczeństwa hasło ustawione przez pracownika wygasa po 60 dniach. Aby dowiedzieć się kiedy wygasa obecne hasło należy zalogować się do Panelu pracownika a następnie kliknąć w górnym prawym logu na swoje imię i nazwisko. Pojawi się menu, z którego przechodzimy do zakładki Twój profil zawierającej podstawowe informacje o koncie pracownika.

Jeżeli obecne hasło wygaśnie, pracownik nadal może ustalić nowe hasło do swojego konta. Aby to zrobić wystarczy:

 • wejść do Panelu pracownika,
 • wpisać swój login będący numer akt osobowych
 • wpisać aktualnie wygasłe hasło

Po kliknięciu przycisku Zaloguj system poinformuje, że należy zmienić hasło i wyświetli link do portalu zmiany hasła.

 

W przypadku wystąpienia trudności związanych ze zmianą hasła, prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres: admin-rci@uwm.edu.pl