Struktura i zasady funkcjonowania

Struktura i zasady funkcjonowania WSZJK w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 116/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2016 roku
w określenia zakresu działania, składu i trybu powoływania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
Zarządzenie Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyniez dnia 28 sierpnia 2013 roku
w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Struktura WSZJK:

  • Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia,
  • Wydziałowe Zespoły ds. Zapewniania Jakości Kształcenia,
  • właściwe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w jednostkach ogólnouczelnianych oraz międzywydziałowych Uniwersytetu,
  • Biuro ds. Kształcenia – Zespół ds. zarządzania jakością kształcenia.

Za wprowadzenie i sprawne funkcjonowanie WSZJK odpowiedzialni są odpowiednio: prorektor właściwy ds. kształcenia oraz dziekan wydziału, kierownik jednostki ogólnouczelnianej i międzywydziałowej. Działania związane z wprowadzeniem i funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie, koordynuje Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. W celu oceny skuteczności i przydatności działań określonych w WSZJK w Uniwersytecie oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych corocznie dokonuje się jego analizy, korzystając z badań przeprowadzonych w ramach samooceny funkcjonowania jednostki.

 

Skład Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia >>>

Zmiany w składzie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia:

Decyzja Nr 224/2019 >>>

Decyzja Nr 197/2019 >>>

Decyzja Nr 88/2018 >>>

Decyzja Nr 8/2018 >>>

Decyzja Nr 100/2017 >>>

Decyzja Nr 85/2017 >>>

Decyzja Nr 69/2017 >>>

Decyzja Nr 31/2017 >>>

 

Zadania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia >>>

1)   przygotowanie i doskonalenie uczelnianych dokumentów dotyczących Wewnętrznego Systemu  Zapewniania Jakości Kształcenia:
a)   wzorów kwestionariuszy ankiet oceny podmiotów i obszarów procesu dydaktycznego, m.in. oceny pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego, oceny przedmiotu, monitorowania karier absolwentów, opinii pracodawców o programach kształcenia, etc.,
b)   procedury przeprowadzania samooceny funkcjonowania podstawowej jednostki organizacyjnej oraz jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej,
c)   procedur ewaluacji oraz doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
2)   wspieranie i monitorowanie działalności zespołów ds. zapewniania jakości kształcenia funkcjonujących na wydziałach oraz w jednostkach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych,
3)   przedstawianie Senatowi UWM, corocznie do dnia 31 stycznia, sprawozdania z oceny jakości kształcenia za poprzedni rok akademicki wraz z analizą SWOT, a także przedstawianie rekomendacji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
4)  współpraca z administracyjną jednostką organizacyjną właściwą do spraw kształcenia i zapewniania jakości kształcenia oraz Zespołami ds. zapewniania jakości kształcenia funkacjonującymi w podstawowych jesdnostkach organizacyjnych i jednostkach międzywydziałowych oraz ogólnouczelnianych w obszarze działań projakościowych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z opracowaniem narzędzi ewaluacji i metod doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształćeniania.

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia lub odpowiednio Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej:

1)   przewodniczący,
2)   po jednym nauczycielu akademickim reprezentującym każdą podstawową jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, przy zachowaniu zasady reprezentatywności dziedzin nauki i sztuki,
3)   przedstawiciele reprezentujący jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe,
4)   dwóch studentów, wskazanych przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego,
5)   jeden doktorant, wskazany przez Radę Samorządu Doktorantów,
6)   przedstawiciel jednostki administracyjnej Uniwersytetu, której zakres działania obejmuje prowadzenie kontroli i audytów.

Członków Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, w tym przewodniczącego powołuje Rektor w drodze decyzji.

Zadania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia lub odpowiednio Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej:

1)   wprowadzanie obowiązujących w uczelni dokumentów i procedur zapewniania jakości w jednostkach,
2)   przedstawianie radzie podstawowej jednostki organizacyjnej lub radzie jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej, corocznie do 30 listopada, sprawozdania z oceny jakości kształcenia za poprzedni rok akademicki wraz z analizą SWOT,
3)   przedstawianie radzie podstawowej jednostki organizacyjnej lub radzie jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej rekomendacji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
4)   upowszechnianie wyników analiz jakości kształcenia w podstawowej jednostce organizacyjnej lub jednostce ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej.
5)   współpraca z Biurem ds. Kształcenia – Zespołem ds. zarządzania jakością kształcenia oraz Uczelnianym Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w obszarze działań projakościowych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z opracowaniem narzędzi ewaluacji i metod doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

 

Biuro ds. Kształcenia – Zespół ds. zarządzania jakością kształcenia:

Mgr inż. Irena Kozłowska – kierownik
Mgr Aldona Stec
Mgr Dagmara Pipczyńska
 

Zadania Biura ds. Kształcenia – Zespołu ds. zarządzania jakością kształcenia:

1)   administracja i koordynacja działań związanych z monitorowaniem i zapewnieniem jakości kształcenia,
2)   realizacja zadań związanych z przygotowaniem założeń dotyczących projakościowej polityki edukacyjnej i systemu zapewnienia jakości kształcenia,
3)   opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących przedmiotu działania jednostki,
4)   prowadzenie działań w zakresie monitorowania procesu dydaktycznego obejmujących badania ankietowe w zakresie:
a)   jakości realizacji zajęć dydaktycznych,
b)   badania losów zawodowych absolwenta UWM w Olsztynie, w tym opinii absolwenta na temat zrealizowanych studiów,
c)   badania opinii pracodawców o absolwentach UWM w Olsztynie,
5)   prowadzenie sprawozdawczości w zakresie objętym przedmiotem działania,
w szczególności sporządzanie ogólnych raportów z badań ogólnouczelnianych,
6)   nadzór nad upowszechnianiem wyników analiz jakości kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
7)   archiwizacja w wersji elektronicznej wyników badań,
8)   współpraca z Uczelnianym Zespołem ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Zespołami
ds. zapewnienia jakości kształcenia funkcjonującymi w podstawowych jednostkach organizacyjnych i jednostkach międzywydziałowych oraz ogólnouczelnianych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z opracowaniem narzędzi i metod doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
9)   współpraca z organami jednoosobowymi i kolegialnymi oraz jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu koordynującymi i nadzorującymi organizację i przebieg procesu dydaktycznego
w obszarach objętych analizą i oceną oraz w zakresach określonych procedurami zapewnienia jakości kształcenia,
10) współpraca z instytucjami akredytacyjnymi krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz zapewniania jakości w zakresie analizy i oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
11) sporządzanie protokołu z corocznego przeglądu funkcjonowania Uczelnianego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
12) realizacja spraw w zakresie promocji zawodowej studentów i absolwentów,
13) poradnictwo zawodowe,
14) prowadzenie zbioru informacji o absolwentach,
15) organizacja i prowadzenie  szkoleń przygotowujących studentów do efektywnego poszukiwania pracy,
16) tworzenie i weryfikacja bazy danych o pracodawcach i na temat miejsc pracy poprzez nawiązywanie kontaktów z zakładami pracy,
17) udzielanie informacji o ofertach praktyk i pracy,
18) organizacja prezentacji firm w Uniwersytecie,
19) organizacja sesji rekrutacyjnych,
20) prowadzenie dystrybucji poradników firm współpracujących.