Zapomoga

Zapomoga

Zapomoga przyznawana jest przez Wydziałową Komisję Stypendialną wyłącznie na wniosek studenta.

Wydziałową Komisję Stypendialną powołuje dziekan na okres od października do maja danego roku akademickiego.

Wniosek o przyznanie zapomogi student może wypełnić tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb (link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej wraz z wymaganymi dokumentami student składa w dziekanacie wydziału w terminach określonych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie.

W przypadku studentów pierwszego roku login oraz hasło do logowania w systemie USOSweb pozostają identyczne jak w systemie internetowej rejestracji kandydatów wykorzystywanym podczas rejestracji na studia.

W razie problemów z hasłem można je odzyskać poprzez formularz w https://cas.uwm.edu.pl lub w dziekanacie.

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta i może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, którą należy udokumentować (zaświadczenia o dochodzie za ostatnie 3-miesiące (netto) - praca, renta, emerytura, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki z MOPS, alimenty, itp.). Ponadto do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zdarzenie losowe i poniesione z tego tytułu koszty.

Zdarzenie losowe oznacza zdarzenie, którego nie da się przewidzieć,  jest przypadkowe i niezależne od woli osoby bezpośrednio dotkniętej jego skutkami, np.: nieszczęśliwy wypadek, ciężka choroba studenta, śmierć lub ciężka choroba członka rodziny studenta, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź, huragan) i inne, na skutek których student i jego rodzina znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku.

Wniosek o zapomogę losową należy złożyć niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.

Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach, zapomogę może otrzymać tylko na jednym kierunku studiów.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, zapomoga nie przysługuje, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Oznacza to, że studenci posiadający już tytuł zawodowy magistra lub  równorzędny nie mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej. Dotyczy to również studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie) i podjęli kolejne studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie).

Student, zgodnie z przepisami zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej ustalił Rektor UWM w Olsztynie w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie.