Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

UWAGA !!!

Od roku akademickiego 2019/2020 ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadza zmiany w zakresie pomocy materialnej.

Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający:

  1. orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo
  3. orzeczenie,  o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo o częściowej niezdolności do pracy).

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych zależy od stopnia niepełnosprawności.

Procedura ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych krok po kroku:

  1. Student, który po raz pierwszy ubiega się o stypendium  oraz student, który otrzymał nowe orzeczenie dostarcza do wglądu oryginał tego orzeczenia (+dwie kopie) do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105 (I piętro), 10-719 Olsztyn tel./fax: +48 89 523-38-60, tel. +48 89 523-38-66 www.uwm.edu.pl/bon, bon@uwm.edu.pl,
  2. Po wprowadzeniu danych o niepełnosprawności studenta do systemu informatycznego przez  pracownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, student będzie mógł wypełnić formularz wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych na stronie USOSweb (link do strony: https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski),
  3. Wygenerowany, wydrukowany i podpisany  formularz wniosku (nie może posiadać napisu „NIEZATWIERDZONY”) wraz z kopią orzeczenia potwierdzoną przez BON oraz oświadczeniem należy złożyć w dziekanacie wydziału (link do strony: https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

Studenci, którzy ubiegali się wcześniej w naszej Uczelni o stypendium dla osób niepełnosprawnych,  a ich orzeczenie jest nadal aktualne i nie utraciło ważności, postępują zgodnie z pkt  3 - z tą różnicą, że do wniosku dołączają własną kopię orzeczenia (lub dokumentu równoważnego), bez konieczności wizyty w BON.

Wypłata stypendium następuje wyłącznie na rachunek bankowy studenta.