Konferencje Naukowe

Dofinansowanie i rozliczenie konferencji finansowanych przez Prorektora ds. kształcenia i studentów

Podanie o dofinansowanie udziału w konferencji z listy wydziałowej  powinno być złożone min. 2 tygodnie przed terminem wpłaty wpisowego

Powinno zawierać:

 • podanie z uzasadnieniem – podpisane przez Opiekuna i Przewodniczącego Koła oraz zaopiniowane przez  Pełnomocnika Dziekana ds. KN
 • kosztorys – z podaną listą uczestników, tematami wystąpień i wyszczególnieniem kosztów (diety, przejazdy, noclegi)
 • zaproszenie lub oficjalną informację o konferencji

Po uzyskaniu dofinansowania na wyjazd

 • Wpisowe na konferencję powinno być opłacane przez Uczelnię, Wniosek o zaliczkę wypełniony przez opiekuna koła naukowego i zarejestrowany u Pełnomocnika Rektora
 • Wypełniona i zarejestrowana (u pełnomocnika) Umowa o zwrot kosztów podróży. Podczas konferencji konieczne potwierdzenie udziału - pieczątka i podpis organizatora konferencji

Po powrocie z konferencji – rozliczenie dofinansowania

Wszystkie dokumenty: Faktury (wystawione na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie za wpisowe, noclegi itp.), Umowa o zwrot kosztów podróży podpisane przez Pełnomocnika Rektora oraz bilety za przejazdy zaniesione do działu kontroli finansowej (Rektorat p. 04)

 

Wykaz konferencji naukowych zgłaszanych przez koordynatorów wydziałowych

(rok akademicki 2019/2020)

(upowszechnianie wyników badań prowadzonych z udziałem studentów)

Wydział Matematyki i informatyki

 1. Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków, UJ, Kraków.
 2. International Joint Conference on Rought Sets
 3. KES International
 4. International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems
 5. International Conference on Agents and Artificial Intelligence

 

Szkoła Zdrowia Publicznego

 1. VII Konferencja "Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania"; wiosna 2020; sesja szczecińska/sesja wrocławska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 2. 16th Warsaw International Medical Congress, 08-10.05.2020, STN Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 3. 5th International Medical Students' Conference, 13-15.03.2020,  STN Pomorskiego Uniwersytet Medyczny, Szczecin
 4. 15th Bialystok International Medical Conference, 21-23.05.2020, STN Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 5. 20th International Congress of Young Medical Scientists, 28-30.05.2020, STN Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

Wydział Biologii i Biotechnologii

 1. Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Badania Młodych Naukowców Część VI” Kraków, Brwinowo - 6 kwietnia 2020 r
  1. VI Ogólnopolska Konferencja Genetyczna „Genomica” 24-26 kwietnia 2020  Kraków
  2.  Neuronus IBRO Neuroscience Forum Kraków, 22-26 kwietnia 2020 r.
  3. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rośliny w naukach przyrodniczych i medycznych" Lublin - 22 maja 2020 r.
  4.  V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biologiczne Metody Oceny Stanu
   Środowiska Przyrodniczego Szczecin, 3–5 czerwca 2020

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 1. XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych: odbędzie się w dniach 17-19.09.2020 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie;
 2.  XXV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych (XXXVII Sejmik SKN) organizuje Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w 2020 roku;
 3.  Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój - kwiecień 2020
 4. Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa, która odbędzie się na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii S.Z. Gzhyskiego, Lwów, Ukraina;
 5. Konferencja pt. „Aktualne problemy w patologii psów i kotów”: Organizator: Instytut Weterynarii UMK w Toruniu, 25-26 kwietnia 2020;

 

Wydział Nauki o Żywności

1. XIV Dni Młodych Towaroznawców, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2. Ogólnopolską Konferencję Naukową Studentów i Doktorantów Nauk Przyrodniczych z Międzynarodowym Uczestnictwem „Człowiek – Żywność - Środowisko” Uniwersytet Rzeszowski  Wydział Biologiczno-Rolniczy

3. Konferencję młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych „Wkraczając w świat nauki”, organizowaną we wrześniu przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

4. XXIII Sesję naukową Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności organizowanej w Szczecinie przez Szczeciński Oddział PTTŻ we współpracy z Wydziałem Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

5. XXV Międzynarodowa Konferencja SKN, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Wydział Prawa i Administracji

1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Paradygmaty Badań nad Bezpieczeństwem, organizowana przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu, miejsce: co roku inne,

2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo - Wielorakie Perspektywy, organizowana przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu, miejsce: co roku inne,

3. Międzynarodowa Konferencja ISoS '17 Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa. Synergia Zagrożeń  WIELOWYMIAROWY ASPEKT TERRORYZMU, miejsce: Opole

4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współpraca Państwa i Kościoła na rzecz dobra wspólnego”, Tarnopol (Ukraina) - IV 2017

5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nauczanie prawa kanonicznego i wyznaniowego w Polsce i za granicą”, Rzym (Włochy) - V/VI 2017

 

Wydział Humanistyczny

 1. Międzynarodowe Studenckie Seminarium Językoznawcze (W 2020 r. odbędzie się IV edycja we współpracy z Narodowym Lwowskim Uniwersytetem im. Iwana Franki)
 2. Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów (konferencja, której edycje każdego roku organizuje inny ośrodek naukowy, wybrany spośród zgłoszonych kandydatur przez sejmik studentów i doktorantów).
 3. Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości (konferencja, której edycje każdego roku organizuje inny ośrodek naukowy).
 4. Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Students' Corner, organizator: Koło Naukowe Anglistów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 5. Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki (konferencja, której edycje każdego roku organizuje inny ośrodek naukowy).

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

 1. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Nauka dla Środowiska Przyrodniczego" w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy, kwiecień 2020;
 2. Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. „Środowisko – Zwierzę – Produkt" w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy, kwiecień 2020;
 3. IVI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców " Wkraczając w świat nauki" Wrocław, wrzesień 2020;
 4. Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych „Nauka młodych – osiągnięcia i perspektywy". Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Siedlcach, wrzesień 2020.
 5. International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges. 09. 2018r. w Bydgoszczy

Wydział Nauk technicznych

1. Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji(organizowana przez Wojskową Akademię Techniczną)

2. Akademickie Forum Energii Jądrowej, organizator AGH w Krakowie

3. Międzynarodowa Konferencja Nuklearna, organizator Międzywydziałowe  Studenckie Koło Naukowe POLONIUM przy Politechnice Poznańskiej

4. Konferencja Naukowo-Techniczna, Automatyzacja — Nowości i Perspektywy
(Patronat Naukowy Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk)

 

Wydział Nauk Społecznych

 1. International Scientific Conference organizowana przez Rezekne Academy of Technologies in cooperation with Rīga Stradiņš University (Latvia), Klaipeda University (Lithuania), Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland);
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa towarzysząca Zjazdom Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, odbywa się raz w roku w różnych ośrodkach naukowych w Polsce (z udziałem gości z zagranicy).
 3. Zjazd Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, odbywa się raz na trzy lata w różnych ośrodkach naukowych w Polsce.
 4. Ogólnopolskie Studencko-Doktoranckie Forum Naukowe organizowane przez UWM WNS,

 

Wydział Nauk Ekonomicznych

1. Gospodarka cyfrowa i post-cyfrowa a przedsiębiorstwo

2. Bezpieczeństwo finansowe i patriotyzm gospodarczy: rynki, przedsiębiorstwa, innowacje technologiczne/Financial Security and Economic Patriotism: Markets, Enterprises, Technological Innovations

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ekonomia Społeczna 2020. Przedsiębiorczość społeczna wobec wyzwań XXI wieku - doświadczenia polskie i międzynarodowe

4. Invest Cuffs

 

Wydział Sztuki

1. Turniej  Chóralny o Puchar Mazur Zachodnich w Łukcie

2. Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Pradze (Czechy).

3. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Sacra Mundus Cantat, Gdańsk 
4. International Choir Festival MUNDUS CANTAT, Sopot 

5. Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Edukacji Muzycznej, Gdańsk

 

Wydział Geoinżynierii

1. Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne

2.  VII Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel, marzec/kwiecień Politechnika  Wrocławska/Uniwersytet Wrocławski Wrocław,  http://puzzel.plusuj.pl/

3. Studencko-doktoranckie sympozjum turystyczne, PWSZ w Nowym Sączu. 

4. GIS w nauce 2020             

5. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA  STUDENTÓW I DOKTORANTÓW "BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE" - organizator: Koło Naukowe BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE , Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  w Bydgoszczy

 

Wydział Teologii

1.Tydzień Eklezjologiczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski

2."Iuvenes Errantes" Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

1

Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych (Sejmik SKN) - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2

Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych w Siedlcach

3

Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska, Politechnika Gdańska

4

Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolska Konferencja Doktorantów "Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt" Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

5

Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Wydział Nauk Medycznych

1. 5. Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycznych w Szczecinie

2. Juvenes Pro Medicina 2020 w Łódzi

3. International Medical Students' Conference in Cracow

4.  V edycja Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Chirurgii Głowy i Szyi HeadsUp. 14.03-15.03 2020 Warszawa

5.  Warsaw International Medical Congress of Young Scientists