Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

Data ogłoszenia: 
16/06/2021
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

z wynagrodzeniem zasadniczym brutto 3 205 zł

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 478) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Inżynieria Materiałowa lub pokrewnym;
 • posiadają predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej;
 • wykazują biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz w stopniu komunikatywnym w języku angielskim umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • posiadają umiejętność pracy w zespole i analitycznego myślenia.

Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu jest:

 • dorobek naukowy w obszarze inżynierii mechanicznej;
 • umiejętność wykorzystywania nowoczesnych metodyk badawczych stosowanych w inżynierii mechanicznej;
 • biegła obsługa komputera, testerów tribologicznych i mikroskopów;
 • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy;
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera lub stopnia doktora;
 • deklarację w zakresie dyscypliny naukowej, co do której kandydat do zatrudnienia informuje, że złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • pisemną opinię potwierdzającą predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta  badawczo-dydaktycznego;
 • pisemną opinię przełożonego z ostatniego miejsca pracy (dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu, którzy podjęli pracę);
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Ponadto:

 • UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania konkursowego.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 20018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021r. poz. 478).

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie przy ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102, 10-719 Olsztyn.

Termin składania podań upływa z dniem  16.07.2021 r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Dziekan     

                                                                                                                                                                                                                                                                                               prof. dr hab. inż. Adam J. Lipiński