Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Fizjologii Zwierząt

Data ogłoszenia: 
03/10/2013
Stanowisko: 
profesor zwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora zwyczajnego
w Katedrze Fizjologii Zwierząt

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać tytuł profesora nauk biologicznych,
 • posiadać udokumentowane osiągnięcia naukowe wskazujące na istotny wkład Kandydataw rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej, potwierdzony przynajmniej jedną pozytywną opinią o dorobku naukowym, przedstawioną przez osobę posiadającą tytuł profesora z dziedziny nauk biologicznych, zatrudnioną poza UWM w Olsztynie,
 • po uzyskaniu tytułu naukowego wydatnie powiększyć swój dorobek naukowy,
 • prowadzić badania naukowe z zakresu fizjologii zwierząt-regulacji rozrodu,
 • legitymować się dorobkiem w zakresie organizacji badań: kierownictwo lub wykonawstwo grantu MNiSW, NCN, NCBiR lub innego projektu badawczego lub złożenie projektów do MNiSW, NCN, NCBiR lub innej instytucji finansującej badania naukowe (nie zakończone sukcesem)
 • brać udział w rozwoju kadry naukowej: wykonanie recenzji prac doktorskich lub oceny dorobku na stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora,
 • wykazać inną aktywność naukową – informacje (np. o recenzjach wydawniczych, recenzjach grantów lub innych projektów, współpracy międzynarodowej, wykładach zamówionych na konferencjach, seminariach, spotkaniach towarzystw naukowych, patentachi wdrożeniach).
 • posiadać biegłą znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii UWMw Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 1A, następujące dokumenty:

 • podanie adresowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 • życiorys naukowy,
 • autoreferat informujący o osiągnięciach w dziedzinie naukowo – badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej, zawierający informacje o spełnieniu wymienionych wyżej warunków,
 • wykaz dorobku naukowego z wydzieleniem publikacji naukowych po nadaniu tytułu profesora,    z podaniem liczby punktów wg MNiSW,
 • odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu profesora nauk biologicznych,
 • opinię o dorobku naukowym, przedstawioną przez osobę posiadającą tytuł profesora nauk biologicznych, zatrudnioną poza UWM w Olsztynie.

Kandydaci spoza Uczelni składają dodatkowo:

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na  stanowisku  nauczyciela akademickiego; kwestionariusz osobowy z fotografią; opinię z ostatniego miejsca pracy, poświadczoną kopię dyplomu doktora habilitowanego.

UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem  04.11.2013 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.12.2013 r.

 

Dziekan

dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UWM