Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Analizy i Równań Różniczkowych

Data ogłoszenia: 
16/10/2013
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w Katedrze Analizy i Równań Różniczkowych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w znowelizowanej Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tekst jedn. Dz. U. poz. 572 z późn. zm.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

  • posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka
  • posiadają dorobek naukowy z zakresu analizy zespolonej w szczególności teorii funkcji jednolistnych
  • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, kształceniu kadr oraz prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. podanie (kierowane do Rektora UWM)
  2. życiorys zawodowy
  3. kwestionariusz osobowy (ze zdjęciem)
  4. odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka
  5. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, organizacyjnej oraz kształceniu kadr naukowych
  6. wykaz dorobku naukowego z uwzględnieniem publikacji dydaktycznych
  7. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego

Dopuszcza się nieobsadzenie  stanowiska w przypadku braku odpowiednich kandydatów. Wybranie przez komisję konkursową nie gwarantuje zatrudnienia.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54; 10-710 Olsztyn w terminie do 15 listopada 2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 listopada 2013 r.  

 

Dziekan

Wydziału Matematyki i Informatyki

dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM