Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Polskiej

Data ogłoszenia: 
15/10/2013
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

D Z I E K A N

WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego 

w Instytucie Filologii Polskiej

specjalność: literaturoznawstwo

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełnić warunki określone w art. 109 i art. 114 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz odpowiadać następującym kryteriom:

 • posiadać dyplom nadania tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego,
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy w zakresie wskazanym w słowach kluczowych,
 • doświadczenie prezentowania rezultatów badań naukowych przez wystąpienia na naukowych konferencjach krajowych i zagranicznych,
 • posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z historii literatury polskiej od 1939 roku do lat najnowszych,
 • biegła znajomość języków obcych (preferowany język angielski).

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys.
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią.
 4. Odpis dyplomu nadania tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 5. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej.
 6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego (dotyczy osób spoza UWM).
 7. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM).

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Dziekanat Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1,  w terminie do 15 listopada 2013 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 3 grudnia 2013 r.

Dziekan

Wydziału Humanistycznego

dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. *Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.);
 2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 3. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.