Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo - dydaktyczne) w Katedrze Pulmonologii

Data ogłoszenia: 
22/06/2021
Stanowisko: 
asystent

Olsztyn, 22.06.2021 r.

                 

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo – dydaktyczne)
w Katedrze Pulmonologii – dyscyplina nauki medyczne

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych,
 • tytuł zawodowy lekarza,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • ukończony kurs specjalizacyjny (lub w trakcie szkolenia specjalizacyjnego) w dziedzinie chorób wewnętrznych i/lub chorób płuc,
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
 • udział w polskich i/lub zagranicznych projektach badawczych,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
 4. kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 5. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 6. kopia prawa wykonywania zawodu,
 7. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
 8. wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,
 9. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej oraz deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta (BIP UWM - „baza dokumentów”),
 11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478),
 12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 22 lipca 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 sierpnia 2021 r.   
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale:  3205-3500 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478).

 

                                                                                 Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego

dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM