Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Ginekologii, Endokrynologii Ginekologicznej i Położnictwa

Data ogłoszenia: 
10/10/2013
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Ginekologii, Endokrynologii Ginekologicznej i Położnictwa

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w znowelizowanej Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005r. (Dz. U. 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom kwalifikacyjnym:

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • tytuł specjalisty w zakresie ginekologii i położnictwa,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej na stanowisku asystenta,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 C, następujące dokumenty:

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów,
 • suplement do dyplomu,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych,
 • wykaz dorobku naukowego,
 • kopia prawa wykonywania zawodu,
 • informację o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informację o doświadczeniu w pracy dydaktycznej,
 • oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 23 października 2013 r.

DZIEKAN
prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz