Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji

Data ogłoszenia: 
29/06/2021
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

 w  Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji

 

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478 ze zm.).

 Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

- tytuł zawodowy magistra psychologii, preferowane będą działania w kierunku rozpoczęcia prac naukowych np. nad wszczęciem/realizacją przewodu doktorskiego,

- aktywny udział w co najmniej 1 konferencji dydaktycznej lub naukowej,

- co   najmniej 1 publikację naukową lub popularno-naukową,

- praktyczne doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży.

Wykaz wymaganych dokumentów:

- podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),

- dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra psychologii,

- informacja o dorobku  praktycznym, naukowym  i organizacyjnym,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy [link]

- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,

- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),

- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich [link]

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta [link]

- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [link]

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) [link]

Ponadto:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478 ze zm.).

2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto:  3205 zł.

5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 29 lipca 2021r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 września 2021r.

 

 

                                                                                                                                          Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

                                                                                                                         dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

 

Olsztyn, dnia  29 czerwca 2021 r.