Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Lingwistyki Stosowanej

Data ogłoszenia: 
04/05/2021
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 ogłasza konkurs

 na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Lingwistyki Stosowanej

                                                                                                                                                                        

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 • co najmniej stopień doktora nauk humanistycznych,
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu nauczania języka niemieckiego, przede wszystkim niemieckiego języka specjalistycznego,
 • doświadczenie w wykorzystywaniu form i metod kształcenia na odległość, w tym platform e-learningowych w procesie kształcenia,
 • w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku co najmniej: a) 4 publikacje w czasopiśmie popularnonaukowym lub b) 2 publikacje w czasopiśmie z list MNiSW lub c) 1 skrypt lub d) 2 rozdziały w monografii wieloautorskiej.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM) [ link ]
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
 5. Odpis dyplomu
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie kształtuje się w przedziale 3300-4000 PLN;
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 4 czerwca 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2021 r.

                                                                                                                             

 Dziekan Wydziału Humanistycznego

   dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM