Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Informatyki Stosowanej i Modelowania Matematycznego

Data ogłoszenia: 
10/09/2021
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na 1 stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Informatyki Stosowanej i Modelowania Matematycznego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz.U.2021 r. 478 z późn. zm.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

-  posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,

- umiejętność programowania,

- umiejętność stosowania matematyki do badania problemów informatycznych,

-  umiejętność pracy w zespole,

- dobrą znajomość języka angielskiego oraz biegłą znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców). 

- deklarują chęć rozwoju naukowego.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

  1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
  2. życiorys zawodowy, 
  3. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969
  4. odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe (co najmniej II stopnia),
  5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub/i w dyscyplinie matematyki (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) http://bip.uwm.edu.pl/node/6598 ,
  6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,
  7. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://wmii.uwm.edu.pl/ofertypracy-wmii ,
  8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja http://bip.uwm.edu.pl/node/969 .

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U.2021 r. 478 z późn. zm.).

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3205,- zł – 3505,- zł.

 

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn w terminie do dnia 11 października 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

 

                        Dziekan

Wydziału Matematyki i Informatyki

         prof. dr hab. Adam Doliwa

 

 

Olsztyn, dnia 10 września 2021 roku