Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Finansów Instytutu Ekonomii i Finansów

Data ogłoszenia: 
17/06/2021
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGOW OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 
w Katedrze Finansów Instytutu Ekonomii i Finasów

Kryteria kwalifikacyjne:

 • ukończone studia magisterskie w dyscyplinie ekonomia i finanse
 • udokumentowane zainteresowania naukowe w zakresie finansów dorobkiem naukowym – co najmniej 4 publikacje autorskie lub współautorskie,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • aktywny udział w co najmniej 1 konferencji dydaktycznej lub naukowej,
 • znajomość języków obcych - preferowany język angielski,
 • znajomość obsługi programów finansowo-księgowych typu: Rachmistrz, Gratyfikant, Rewizor,
 • aktywna działalność organizacyjna na rzecz Uniwersytetu.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie,

 2. życiorys zawodowy,

 3. kwestionariusz osobowy [ link ],

 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

 5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 3a [ http://bip.uwm.edu.pl/node/6598 ],

 6. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ],

 8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu    artykułu 120 ustawy z dnia 18 lipca 2020 roku (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 478),

 9.   oświadczenie o stanie zdrowia kandydata [ link ],

 10. deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N,

 11. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej.

 

Informacje: 

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3205 zł.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego, pok. 02, w terminie do dnia 18.07.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

 

Dziekan

dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM