Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

Data ogłoszenia: 
15/10/2013
Stanowisko: 
adiunkt

Dziekan 

wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta

w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

 

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko adiunkta powinni spełnić warunki określone w art. 109  i art. 114 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i Statutem UWM w Olsztynie oraz odpowiadać następującym kryteriom:

 • posiadać stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienie ze specjalnością technologia mleczarska, biotechnologia;
 • posiadać udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w obszarze mikrobiologii, serowarstwa oraz technologii żywności (w tym opublikowanymi w czasopismach z listy Filadelfijskiej), spełniający wymagania uchwały Rady Wydziału Nauki o Żywności z dnia 29 czerwca 2012 r. (minimum 60 punktów wg punktacji MNiSW (w tym przynajmniej jedna publikacja z IF));
 • brać czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w uczestnictwie w konferencjach i sympozjach;
 • wykazywać predyspozycje do pracy naukowej w obszarze technologii żywności;
 • posiadać potwierdzone umiejętności w zakresie analityki laboratoryjnej (w zakresie chromatografii gazowej, cieczowej oraz spektrofotometrii absorpcji atomowej);
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne z zakresu technologii mleczarskiej, w szczególności serowarskiej;
 • posiadać umiejętności w zakresie zarządzania projektami badawczymi;
 • wykazywać się umiejętnością współpracy zespołowej;
 • biegła znajomość języka polskiego oraz dobra języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym słownictwa specjalistycznego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 2. Życiorys
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią
 4. Spis publikacji
 5. Certyfikat poświadczenia znajomości języka obcego wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczania Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie

Kandydaci spoza Uczelni składają dodatkowo :

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, odpis dyplomu doktora, inżyniera, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego, świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia.

Ponadto:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.Dz.U.2012 r. poz.572 z późn. zm.).

Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z wymienionymi dokumentami należy składać osobiście lub drogą pocztową w  Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pl. Cieszyński 1 /pok.123/. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Konkursową.

Termin składania dokumentów w Dziekanacie upływa dnia  28.X.2013r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.XII.2013 r.

Kandydatom, których oferty nie zostaną przyjęte, dokumenty zostaną zwrócone.

                                                                    

DZIEKAN

Wydziału Nauki o Żywności

/prof. dr hab. Bogusław Staniewski/