Komunikat o błędzie

Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_page_cache() (line 2649 of /www/htdocs/uwm/projekt/includes/bootstrap.inc).

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Inżynierii Środowiska

Data ogłoszenia: 
19/11/2019
Stanowisko: 
adiunkt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ŚRODOWISKU

OGŁASZA  KONKURS

na  stanowisko  adiunkta

grupa pracownicza: badawczo-dydaktyczna

w Katedrze Inżynierii Środowiska

z wynagrodzeniem zasadniczym brutto w przedziale 4000 zł – 4700 zł

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

 • stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska
 • doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego, w szczególności w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu wodociągów, kanalizacji, ogrzewnictwa, urządzeń i technologii związanych z oczyszczaniem wody i ścieków, utrzymaniem zieleni, oczyszczaniem miast
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
 • dorobek naukowy z zakresu inżynierii środowiska oraz technologii oczyszczania wody i ścieków, w szczególności związany z złożami biologicznymi, usuwaniem biogenów, barwników,  udokumentowany publikacjami w czasopismach z bazy JCR,
 • udokumentowany dorobek projektowy związany z opracowywaniem dokumentacji projektowej z zakresu sieci i instalacji sanitarnych,
 • znajomość języka polskiego.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku (kierowane do JM Rektora),
 1. życiorys,
 2. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (http://bip.uwm.edu.pl/node/969),
 3. odpis (potwierdzona kopia) dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora, w przypadku osób spoza UWM w Olsztynie wymagane jest złożenie także odpisu (potwierdzona kopia) dyplomu nadania stopnia magistra,
 4. autoreferat dokumentujący osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 5. wykaz osiągnięć naukowych Kandydata,
 6. opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza Uczelni),
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969
 8. podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 5 lub na adres e-mail: ewa.mocarska@uwm.edu.pl, w terminie do dnia  18 grudnia 2019 r.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

                                                                                    

            D Z I E K A N  Wydziału Nauk o Środowisku


                                                                                                dr hab. inż. Ewa Paturej, prof. UWM