Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Analizy Rynku i Marketingu

Data ogłoszenia: 
09/10/2013
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN

WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta

w Katedrze Analizy Rynku i Marketingu

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

 • stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii,
 • dorobek naukowy zbieżny z profilem badawczym Katedry Analizy Rynku i Marketingu,
 • dorobek dydaktyczny z przedmiotów realizowanych w Katedrze Analizy Rynku i Marketingu,
 • biegłą znajomość języka angielskiego,
 • odbyty staż produkcyjny.

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • dyplom nadania stopnia doktora,
 • wykaz publikacji,
 • certyfikat Uczelnianej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Obcego,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 • zaświadczenie o odbytym stażu produkcyjnym.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 4.
Termin składania podań upływa z dniem 22 października 2013 r.

 

Dziekan
dr hab. Janusz Heller, prof. UWM

 

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).