Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Filozofii

Data ogłoszenia: 
16/06/2021
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników dydaktycznych
w Instytucie Filozofii

 

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych powinni posiadać:

 • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii,
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania na poziomie uniwersyteckim pracy projektowej i warsztatowej, myślenia projektowego (Design Thinking), prowadzenia zajęć i warsztatów w zakresie analizy trendów metodą projektową oraz problemową,
 • umiejętności w zakresie stosowania metod i narzędzi wyszukiwania i analizowania danych oraz zarządzania zespołami
 • spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk w grupie pracowników dydaktycznych, wskazane w Załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (tab. 4a Statutu UWM) [ link ]
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
 5. Odpis dyplomu
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478.);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie kształtuje się w przedziale 4680-4800 PLN;
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 16 lipca 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2021 r.                                                                                                                   

Dziekan Wydziału Humanistycznego

dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM