Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Zoologii

Data ogłoszenia: 
02/07/2021
Stanowisko: 
adiunkt

Konkurs na stanowisko adiunkta
DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Zoologii

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz kryteria kwalifikacyjne.

Kryteria kwalifikacyjne

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne;
 • posiadanie dorobku naukowego, w tym udokumentowanego po uzyskaniu stopnia naukowego doktora publikacjami z listy JCR;
 • doświadczenie w stosowaniu metod biologii molekularnej (w tym metody analizy ekspresji genów i białek: real-time PCR, techniki immunoenzymatyczne, Western Blot, F-IHC, ELISA, RNA-Seq, mikromacierze ekspresyjne) udokumentowane publikacjami  w czasopismach z listy JCR;
 • legitymowanie się udokumentowanym udziałem w wykonywaniu projektów badawczych lub kierowanie projektem badawczym;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).

Oczekiwane predyspozycje

 • zamiłowanie do pracy badawczej i dydaktycznej, wprowadzania i rozwijania nowych metod i technik badawczych i dydaktycznych;
 • zdolność sprawnego prowadzenia badań naukowych, chęć poznawania i wdrażania nowych technik badawczych;
 • umiejętność pracy w zespole, gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach, stażach naukowych;
 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. Podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie).
 2. Życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej.
 3. Kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969
 4. Odpis dyplomu doktora.
 5. Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki biologiczne (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) http://bip.uwm.edu.pl/node/6598
 6. Deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej oraz deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową.
 7. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969
 9. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://bip.uwm.edu.pl/
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478 ze zm.). Proponowane wynagrodzenie  4680,- zł brutto.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A do dnia 02.08.2021 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

Dziekan
prof. dr hab. Iwona Bogacka

Olsztyn, dn. 02.07.2021 r.