Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA

Data ogłoszenia: 
19/12/2019
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA

 Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 1. stopień naukowy doktora w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo lub agronomia lub kształtowanie środowiska lub ochrona i kształtowanie środowiska,
 2. dorobek naukowy w zakresie produkcji i wykorzystania biomasy w biogospodarce,
 3. doświadczenie związane z tematyką dotyczącą zagadnień związkach z produkcją biomasy, jej wykorzystaniem, techno-ekonomiczną i środowiskową oceną w biogospodarce udokumentowane publikacjami naukowymi w czasopismach z JCR,
 4. doświadczenie związane z realizacją projektów finansowanych ze środków europejskich,
 5. doświadczenie związane z realizacją projektów finansowanych ze środków krajowych,
 6. doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami,
 7. biegła znajomość języka angielskiego i polskiego,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. gotowość do podnoszenia kwalifikacji naukowo-zawodowych,
 10. dorobek naukowy co najmniej 100 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 40 pkt, okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,
 11. dorobek naukowy co najmniej 50 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor,
 12. dorobek naukowy co najmniej 60 pkt. MNiSW w czasopismach z IF,
 13. co najmniej miesięczny staż zagraniczny lub łącznie co najmniej 3-miesięczny staż krajowy,
 14. być wykonawcą w co najmniej 1 złożonym i pozytywnie ocenionym projekcie badawczym.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, wykaz z biblioteki,
 6. tabela o spełnianiu wymogów na dane stanowisko (zgodnie ze Statutem UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2019r.),
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego,
 8. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.),
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 10. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez dat),
 11. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez dat).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Kształtowanie Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 8, 10-719 Olsztyn. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 roku.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale 4680 – 4700 zł  brutto. 
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

                      

DATA OGŁOSZENIA: 19.12.2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 17.01.2020 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

 

Dziekan

            prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk