Konkurs na 2 stanowiska asystenta w Katedrze Medycyny Ratunkowej

Data ogłoszenia: 
02/10/2013
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na  2 stanowiska asystenta w Katedrze
Medycyny Ratunkowej


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w znowelizowanej Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005r. (Dz. U. 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom kwalifikacyjnym:

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
-    tytuł zawodowy lekarza lub ratownika medycznego oraz doświadczenie w zawodzie,
-    kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
-    doświadczenie w pracy dydaktycznej na stanowisku asystenta,
-    biegła znajomość języka angielskiego,
-    umiejętność pracy w zespole.

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 C, następujące dokumenty:
-    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
-    życiorys,
-    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
-    odpis dyplomu ukończenia studiów,
-    suplement do dyplomu,
-    wykaz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych,
-    wykaz dorobku naukowego,
-    kopia prawa wykonywania zawodu,
-    informację o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informację o doświadczeniu w pracy dydaktycznej.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.  Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 15 października 2013 r.


DZIEKAN
prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz