Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 10-957 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 2 ogłasza przetarg pisemny – ofertowy na sprzedaż następujących pojazdów i maszyn

 

L.p

Nazwa

Typ

Dodatkowe informacje

Rok produkcji

Wartość brutto /zł/

1

AUDI

A6

Silnik benzynowy 2393 cm3 V6, sedan, przebieg 329 458 km

2007

18 600,00

2

Wózek widłowy

FUT Suchedniów/ RAK 7B

Udźwig 1500kg, wysokość podnoszenia 3,4m, moc 22kW

1990

3 800,00

 

 

 

 

 

 

Wyżej wymienione pojazdy można obejrzeć  w Dziale Zabezpieczenia Logistycznego Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie w dniach 26.04.2021 - 06.05.2021 po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod numerem tel. 661 250 842.

 

Oferty pisemne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg – Audi A6” , „Przetarg – Wózek widłowy” przyjmowane będą do dnia 07.05.2021r do godziny 1030 w Dziale Zabezpieczenia Logistycznego Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie ul. Słoneczna 52. pokój 5

Oferta powinna zawierać:

  1. 1.Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta.
  2. 2.Telefon Kontaktowy
  3. 3.Nazwę pojazdu lub maszyny której dotyczy oferta, rok produkcji.
  4. 4.Oferowaną cenę i warunki zapłaty.
  5. 5.Oświadczenie oferenta , że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.
  6. 6.Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny legitymować się dowodem osobistym. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedstawić aktualny odpis z KRS, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a inne osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru.

Nabywca przedmiotu przetargu zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po dokonaniu wpłaty w kasie uczelni ul. Oczapowskiego 2 lub przelewem na konto Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie: nr. rachunku Bank Pekao S.A.,  08 1240 6292 1111 0011 0269 4418 . W przypadku złożenia identycznych ofert cenowych komisja przetargowa dokona wyboru oferty. Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdów i maszyn wystawionych w przetargu oraz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11 00 w dniu 07.05.2021r.

Cena wywoławcza zawiera podatek VAT.