Numery "Studiów Warmińskich"

Redakcja informuje, że wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe.

2017
Okadka SW 2017
"Studia Warmińskie" t. 54 (2017)
Pobierz numer
Zobacz recenzentów
Filozofia

Ks. Zdzisław Kieliszek, Ontyczno-funkcjonalny status narodu a podstawowe idee liberalizmu i komunitaryzmu, s. 9-20
Pobierz artykuł

Barbara Rozen, W służbie Kościoła i nauki. Filozofia kultury była jej pasją – Halina Wistuba (1920–2013), s. 21-42
Pobierz artykuł

Ks. Karol Jasiński, Źródła i charakter demokracji deliberatywnej, s. 43-58
Pobierz artykuł

Ryszard Podgórski, The Modern Idea of Progress by Jean A. Condorcet (Nowożytna idea postępu Jeana A. Condorceta), s. 59-67
Pobierz artykuł

Anzhela Boiko, Prognostic Role of Philosophy of Education (Prognostyczna rola filozofii edukacji), s. 69-78
Pobierz artykuł

Volodymyr Kovchak, Embodiment of the Interpretant in a Sign: Reconsider the Concept of a Sign as a Factor of Social Construction in the Frame of Embodied and Disembodied Mind (Wcielenie interpretanta w znaku: nowe spojrzenie na koncept znaku jako czynnika społecznego projektowania w kontekście świadomości wcielonej i niewcielonej), s. 79-91
Pobierz artykuł

Olexander Horban, Ruslanа Martych, Основные подходы в определении сущности концепта «живого» (Główne podejścia w określaniu istoty pojęcia „żywy”), s. 93-103
Pobierz artykuł

Vitali Turenko, Имплицитная философия любви в эпоху античности: попытка переосмысления (Filozoficzne rozumienie „miłości” w epoce starożytnej: Próba analizy), s. 105-116
Pobierz artykuł

Sergii Rusakov, The Ukrainian Dimension of Mass Culture: Philosophy and Culture Studies Analysis (Ukraiński wymiar kultury masowej: Analiza filozofii i kultury), s. 117-129
Pobierz artykuł

Teologia

Aleksandra Nalewaj, „Zanurzeni w Mojżesza” – „zanurzeni w Chrystusa”. Chrzest Polski w świetle doświadczenia paschalnego narodu wybranego w reinterpretacji Apostoła Pawła (por. 1 Kor 10, 1-13), s. 131-142
Pobierz artykuł

Dawid Mielnik, Jak postrzegany jest kapłan Pański? Obraz celebransa na podstawie symboliki szat liturgicznych, s. 143-153
Pobierz artykuł

Ks. Marek Żmudziński, Ekklesiologische Implikationen des Hirtenbriefs der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Amtsbrüder im Jahr 1965 (Eklezjalne implikacje listu biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku), s. 155-168
Pobierz artykuł

Ks. Adam Bielinowicz, Recepcja dokumentu „Nauczanie i wychowanie chrześcijańskie w parafii - I (XIV) Synodu Archidiecezji Warmińskiej” wśród nauczycieli religii, s. 169-183
Pobierz artykuł

Agnieszka Zduniak, Motywacje uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie i jego wpływ na życie religijno-społeczne uczestników na przykładzie pielgrzymów z Archidiecezji Warmińskiej, s. 185-203
Pobierz artykuł

Nauki o rodzinie

Ks. Antoni Jucewicz SVD, Akt małżeński jako „poznanie” w świetle „Katechez środowych” Jana Pawła II, s. 205-218
Pobierz artykuł

Anna Zellma, Kształcenie na kierunku nauki o rodzinie w kontekście współczesnej polskiej polityki społecznej, s. 219-231
Pobierz artykuł

Małgorzata Chojara-Sobiecka, ks. Piotr Kroczek, Regulacje wewnętrzne międzynarodowych przedsiębiorstw działających w Polsce a tradycyjny model rodziny, s. 233-247
Pobierz artykuł

Prawo

Ks. Jerzy Adamczyk, Konferencje dekanalne w aspekcie kanoniczno-duszpasterskim, s. 249-264
Pobierz artykuł

Anna Korzeniewska-Lasota, Z polskich prac nad kodyfikacją zasad etyki sędziowskiej, s. 265-275
Pobierz artykuł

Historia

Maria Piechocka-Kłos, „Mirabilia animalia” w „Nocach attyckich” Aulusa Gelliusza. Wybrane przykłady, s. 281-293
Pobierz artykuł

Agnieszka Brzostek, Proces tworzenia organów administracji terenowej w województwie białostockim w latach 1944-1945, s. 291-310
Pobierz artykuł

Stanisław Gajewski, Jan Franciszek (bł. o. Michał) Czartoryski wśród młodzieży akademickiej, s. 311-327
Pobierz artykuł

Ks. Marek Jodkowski, Akademicki Związek św. Bonifacego w Braniewie w drugiej połowie XIX wieku, s. 329-347
Pobierz artykuł

Anna N. Goroholinskaya, Наброски к классификации изображения коней в восточно-европейской традиции иконописания (Wizerunki koni we wschodniej europejskiej tradycji malarstwa ikonowego), s. 349-360
Pobierz artykuł

Olga Kyvliuk, Denys Svyrydenko, Academic Mobility as “Brain Drain” Phenomenon of Modern Higher Education (Mobilność akademicka jako fenomen „drenażu mózgów” we współczesnym szkolnictwie wyższym), s. 361-371
Pobierz artykuł

Serhii Terepyshchyi, Educational Landscape as a Concept of Philosophy of Education (Krajobraz szkolnictwa jako wypadkowa koncepcji edukacji), s. 373-383
Pobierz artykuł

Yurii Krashchenko, Halyna Sorokina, Iryna Degtyarova, The Conditions of Adaptation of “Internally Displaced Persons” to University Environment by Means of Students’ Self-Government (Uwarunkowania adaptacji studentów „wewnętrznie przesiedlonych” do środowiska akademickiego z pomocą samorządu studenckiego), s. 385-393
Pobierz artykuł

Recenzje

Ks. Karol Jasiński, Paweł Podeszwa, Waldemar Szczerbiński, Co katolik powinien wiedzieć o judaizmie, UAM, Poznań 2016, ss. 231, s. 395-398
Pobierz artykuł

Ks. Wojciech Zawadzki, Relinde Meiwes, Klosterleben in bewegten Zeiten. Die Geschichte der ermlӓndischen Katharinenschwestern (1914-1962), Paderborn 2016, ss. 258 (Życie monastyczne w burzliwych czasach. Historia warmińskich sióstr katarzynek (1914-1962), s. 399-402
Pobierz artykuł

Izabela Lewandowska, Edward Cyfus, Niezłomny Warmiak infułat Adalbert (Wojciech) Zink (1902-1969), wyd. Fundacja „Debata”, Olsztyn 2017, ss. 87, s. 402-404
Pobierz artykuł

Ks. Zdzisław Kieliszek, Ks. Piotr Mrzygłód, Osoba w horyzoncie choroby, cierpienia i śmierci. Szkice antropologiczno-metafizyczne, Wrocław 2017, ss. 214, s. 404-407
Pobierz artykuł

2016
Okadka SW 2016
"Studia Warmińskie" t. 53 (2016)
Pobierz numer
Zobacz recenzentów
Filozofia

Ks. Zdzisław Kieliszek, Aktualność Kantowskiej wizji prawa autorskiego, s. 9-23
Pobierz artykuł

Ks. Jacek J. Pawlik SVD, Obecność tradycji w afrykańskiej nowoczesności, s. 25-38
Pobierz artykuł

Ryszard A. Podgórski, Tomistyczno-fenomenologiczna filozofia osoby w personalizmie Karola Wojtyły, s. 39-53
Pobierz artykuł

Wiaczesław Artiuch, Мировоззренческие основания историко-философских исследований Дмитрия Чижевского (Światopoglądowe zasady badań historyczno-filozoficznych Dmytrа Czyżewskiego), s. 55-65
Pobierz artykuł

Denys Svyrydenko, Plagiarism Challenges at Ukrainian Science and Education (Plagiat w nauce i edukacji na Ukrainie), s. 67-75
Pobierz artykuł

Sergiusz Terepiszczy, The Concept of "Knowledge Society" in the Context of Information Era (Pojęcie „społeczeństwo wiedzy” w kontekście ery informacyjnej), s. 77-84
Pobierz artykuł

Oksana Petinowa, Принцип разумного эгоизма как идейный фундамент представлений о человеке в контексте экономических связей (Egoizm rozumny jako ideowy obraz człowieka a stosunki ekonomiczne), s. 85-97
Pobierz artykuł

Paweł Dawidow, Непрерывное образование как новая парадигма: синергетический анализ (Kształcenie ustawiczne jako nowy paradygmat: analiza synergiczna), s. 99-112
Pobierz artykuł

Teologia

Adam Drozdek, Gideon Krinovskii’s Sermons (Kazania Gedeona Krinowskiego), s. 113-124
Pobierz artykuł

Ks. Jerzy Adamczyk, Katechizacja parafialna w świetle obowiązujących przepisów kościelnych, s. 125-144
Pobierz artykuł

O. Piotr Liszka CMF, Oddziaływanie hellenizmu na antropologię chrześcijańską, s. 145-160
Pobierz artykuł

Aleksandra Nalewaj, Kościół Janowy jako „antyspołeczność” w socjolingwistycznej perspektywie Bruce’a J. Maliny, s. 161-177
Pobierz artykuł

Ks. Lyubomyr Rzhyskyy, Oksana Volynets, Wyzwania znaków czasu dla Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie, s. 179-191
Pobierz artykuł

Ks. Adam Bielinowicz, Blog – użyteczne narzędzie katechizacji, s. 193-204
Pobierz artykuł

Nauki o rodzinie

Anna Zellma, Rola zawodowa nauczyciela wychowania do życia w rodzinie, s. 205-217
Pobierz artykuł

Ks. Antoni Jucewicz SVD, Duchowo-moralne wyzwania starości, s. 219-232
Pobierz artykuł

Ks. Wojsław Czupryński, Portale społecznościowe – od zagrożeń do profilaktyki, s. 233-245
Pobierz artykuł

Barbara Rozen, Dziecko z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w rodzinie. Inspiracje metodyczne wychowania religijnego, s. 247-266
Pobierz artykuł

Prawo

Krystyna Ziółkowska, Tomasz Ziółkowski, Prawne aspekty autentyczności produktów mleczarskich na przykładzie masła i serów, s. 267-280
Pobierz artykuł

Adam Świętoń, Prawno-karne aspekty ochrony pieniądza w późnym Cesarstwie Rzymskim (IV w. n.e.). Zarys problemu, s. 281-298
Pobierz artykuł

Aldona R. Jurewicz, „Voluntas” – „scientia” – „ignorantia” a odpowiedzialność dodatkowa zwierzchnika za zobowiązania kontraktowe podległych mu „alieni iuris” w prawie rzymskim, s. 299-317
Pobierz artykuł

Historia

Maria Piechocka-Kłos, Rozważania o różnorodności kolorów i ich łacińskich oraz greckich nazwach w „Nocach attyckich” (2.26) Aulusa Gelliusza, s. 319-329
Pobierz artykuł

Ewelina Szarek, „…Anioł życia zadrżał we mnie” – romantyczne doświadczenie duchowości w liryce Juliusza Słowackiego, s. 331-347
Pobierz artykuł

Ruslan Demczyszak, National Question in Program Documents of Ukrainian Political Associations of Conservative-Clerical Direction in Western Ukraine (1920-1930) (Kwestia narodowa w programowych dokumentach ukraińskich politycznych zjednoczeń klerykalno-konserwatywnego kierunku na Ukrainie zachodniej (1920- 1930)), s. 349-356
Pobierz artykuł

Ks. Wojciech Zawadzki, Historyczny i ideologiczny kontekst męczeństwa sióstr św. Katarzyny na Warmii w 1945 r., s. 357-390
Pobierz artykuł

Artur Babenko, Участие благотворительных организаций в финансово-материальной поддержке интернированных украинских военных в Польше (1920-1921 гг.) (Udział organizacji charytatywnych w finansowej i materialnej pomocy ukraińskim wojskowym internowanym w Polsce (1920-1921)), s. 391-402
Pobierz artykuł

Barbara Sapała, Heimat- und Vaterlandsliebe als Identitätskonstituenten des frommen Ermländers. Ein Beitrag zum Konstrukt der ermländischen Identität im „Ermländischen Hauskalender“ (1857-1938) (Miłość do ziemi rodzinnej i ojczyzny jako podstawowe elementy tożsamości religijnego Warmiaka. Model tożsamości warmińskiej w „Warmińskim Kalendarzu Domowym” (1857-1938)), s. 403-420
Pobierz artykuł

Yevgen Papenko, Participation of the Ukrainian “Sokil” Movement in a Military-Patriotic Education of Youth before the I World War (Uczestnictwo ukraińskiego sokolstwa w wykształceniu wojskowo-patriotycznym młodzieży w przeddzień pierwszej wojny światowej), s. 421-430
Pobierz artykuł

Wiaczesław Magas, The All-Russian Peasant Union and Authorities in the Years of the First Russian Revolution in Ukraine (Ogólnorosyjski związek chłopski a władza podczas pierwszej rewolucji rosyjskiej na Ukrainie), s. 431-440
Pobierz artykuł

Sprawozdania

Iwona Myśliwczyk, Marta Śliwa, Doświadczanie „inności” w placówkach edukacyjnych – komunikat z badań przeprowadzonych na Litwie, s. 441-445
Pobierz artykuł

Ks. Michał Kuciński, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sacrum w mediach. Komunikacja – Prowokacja – Profanacja”, 11 maja 2015 r., Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, s. 445-449
Pobierz artykuł

Recenzje

Ks. Karol Jasiński, Marian Grabowski, Pomazaniec. Przyczynek do chrystologii filozoficznej, W drodze, Poznań 2010, ss. 268, s. 451-454
Pobierz artykuł

Ks. Marek Jodkowski, Jan Walkusz, Konferencja Polskich Księży na Wschodnią Kanadę 1956-2016, Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., Pelplin 2016, ss. 168, s. 455-458
Pobierz artykuł

2015
Okadka SW 2015
"Studia Warmińskie" t. 52 (2015)
Pobierz numer
Zobacz recenzentów
Filozofia

Sylwia Górzna, Aspekty polityczne Listów apostolskich papieża Jana Pawła II: „Redemptionis anno” i „Tertio millenio adveniente”, s. 11-22
Pobierz artykuł

Ks. Karol Jasiński, Nature of Religious Truth (Natura prawdy religijnej), s. 23-36
Pobierz artykuł

Paweł Polaczuk, Kilka uwag o kontraktowym uzasadnieniu zasad sprawiedliwości u Johna Rawlsa, s. 37-50
Pobierz artykuł

Wadym Slusar, „Планшетное сознание” как субъективная составляющая „рационального насилия” в глобализированном мире („Tabletowa świadomość” jako subiektywny element „racjonalnej przemocy” w dobie globalizacji), s. 51-61
Pobierz artykuł

Sergiusz Terepiszczy, Футурология как предмет социальной философии (Przyszłość jako przedmiot badań filozofii społecznej), s. 63-74
Pobierz artykuł

Kateryna Kyrylenko, Complementarity as a Principle of Epistemology (Komplementarność jako zasada epistemologii), s. 75-83
Pobierz artykuł

Sergiusz Rusakow, Modern Television Series as a Phenomenon of Popular Culture (Nowoczesny serial jako zjawisko kultury popularnej), s. 85-94
Pobierz artykuł

Olena Dolgochub, Модусы секуляризации в концепции Чарльзa Тейлора (Przejawy sekularyzacji w koncepcji Charlesa Taylora), s. 95-106
Pobierz artykuł

Oleg Potsyurko, Дискурс свободы в прозе Тарасa Шевченко (Rozważania o wolności w twórczości Tarasa Szewczenki), s. 107-117
Pobierz artykuł

Teologia

Bp Andrzej F. Dziuba, Człowiek jako istota moralna, s. 119-136
Pobierz artykuł

Marcin Cielecki, Najwspanialszy sen życia. Soborowość Mikołaja Bierdiajewa, s. 137-149
Pobierz artykuł

Ks. Adam Bielinowicz, Zagadnienie aborcji w założeniach programowych i wybranych podręcznikach do religii, s. 151-161
Pobierz artykuł

Ks. Tomasz Szałanda, Obrzęd egzorcyzmu większego źródłem przepowiadania, s. 163-175
Pobierz artykuł

Paweł A. Makowski, Modlitwa o pokój troską o ład międzynarodowy w nauczaniu Jana Pawła II, s. 177-185
Pobierz artykuł

Nauki o rodzinie

Ks. Marcin Niesporek, Przemiany cywilizacyjne rodziny w nauczaniu wielkopostnym biskupów polskich (1979-2005), s. 187-200
Pobierz artykuł

Anna Zellma, Autoedukacja nauczyciela wychowania do życia w rodzinie wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy, s. 201-213
Pobierz artykuł

Ks. Wojsław Czupryński, Przygotowanie do małżeństwa w obliczu współczesnych wyzwań kulturowych, s. 215-225
Pobierz artykuł

Prawo

Krystyna Ziółkowska, Zjawisko mobbingu w zakładzie pracy, s. 227-240
Pobierz artykuł

Dorota Lis-Staranowicz, Posiadanie gospodarstwa przez małżonków a wpis do ewidencji producentów rolnych. Studium jednego przypadku, s. 241-255
Pobierz artykuł

Historia

Ks. Marek Jodkowski, Katolicka placówka duszpasterska w Suszu w latach 1879-1884, s. 257-270
Pobierz artykuł

Maria Piechocka-Kłos, „Privatus carcer” w ustawodawstwie cesarzy rzymskich (IV-VI w.), s. 271-280
Pobierz artykuł

Roman Kordonski, Likwidacja Kościoła greckokatolickiego w latach 1939-1946 na Ukrainie, s. 281-290
Pobierz artykuł

Aleksander Kravets, The Relations between State and Religion in Germany in 20-30 years of XX Century: the Experience of Baptist Societies (Stosunki pomiędzy państwem a religią w Niemczech w latach dwudziestych i trzydziestych XX w.: doświadczenia Kościoła Chrześcijan Baptystów), s. 291-301
Pobierz artykuł

Roman Puyda, Труд представителей украинского национально-демократического объъеднання в сейме и сенате польши 1935-1937 гг. (Udział przedstawicieli Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo-Demokratycznego w działalności polskiego sejmu i senatu w l. 1935-1937), s. 303-313
Pobierz artykuł

Sergiusz Trubczaninow, Влияние археологии на развитие исторической географии как науки и учебной дисциплины в середине XIX – начале XX вв. (Wpływ archeologii na rozwój geografii historycznej jako dyscypliny naukowej i przedmiotu studiów w połowie XIX - na początku XX w.), s. 315-326
Pobierz artykuł

Sergiusz Kutsenko, Особенности структуры и информационное наполнение сайта музеев (Charakterystyka struktury i treści stron internetowych muzeów), s. 327-338
Pobierz artykuł

Igor Brajlan, Политическое развитие британских колоний в Карибском бассейне за Вестминстерской моделью (1931 – 1944 гг.) (на примере Ямайки) (Model westminsterski jako typowy model rozwoju politycznego brytyjskich kolonii na Karaibach (1931-1944) (Jamajka)), s. 339-347
Pobierz artykuł

Andrzej Petrenko, Пути реформирования церковно-парафиальных школ киевским митрополитом Платоном (Городецким) (Odnowienie szkolnictwa parafialnego przez metropolitę kijowskiego Platona Horodeckiego), s. 349-358
Pobierz artykuł

Sprawozdania

Ks. Zdzisław Kieliszek, XVI Dni Interdyscyplinarne „Misja teologii w uniwersytecie” (9-10 czerwca 2015 r.), s. 359-362
Pobierz artykuł

Recenzje

Ks. Adam Bielinowicz, Katecheza multimedialna – dzieci w wieku 5-9 lat, Young Digital Planet 2014, s. 363-367
Pobierz artykuł

Bp Andrzej F. Dziuba, Ks. Stanisław Kozakiewicz, Stanisława Hozjusza nauka o zbawieniu w Kościele katolickim. Rozwój wybranych aspektów eklezjologicznych i soteriologicznych myśli Hozjusza w relacji do osiągnięć teologii współczesnej, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013, ss. 306 , s. 367-371
Pobierz artykuł

Ks. Janusz Szulist, Zbigniew Zarembski, Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Watykańskim II. Studium teologicznopastoralne, Toruń 2013, ss. 408, s. 371-374
Pobierz artykuł

Ks. Wojciech Zawadzki, Volker Reinhardt, Pius II. Piccolomini. Der Papst, mit dem die Renaissance begann. Eine Biographie, München 2013, SS. 392 (Pius II Piccolomini. Papież, z którym rozpoczął się renesans. Biografia), s. 375-377
Pobierz artykuł

2014
Okadka SW 2014
"Studia Warmińskie" t. 51 (2014)
Pobierz numer
Zobacz recenzentów
Filozofia

Adam Drozdek, Konisskii and Peripatetic Orthodox (Konisski i perypatetyczne prawosławie), s. 9-25
Pobierz artykuł

Ryszard A. Podgórski, Aksjologia biskupa Tadeusza Płoskiego, s. 27-41
Pobierz artykuł

Denys Svyrydenko, Потенциал трансгрессивной педагогики в процессах имплементации идей академической мобильности (Potencjał transgresyjnej pedagogiki w procesach implementacji idei mobilności akademickiej), s. 43-51
Pobierz artykuł

Sergiusz Terepishchyi, Оппозиционные принципы и аргументы антиглобализма: мир перед угрозой кризиса (Opozycyjne zasady i argumenty antyglobalizmu: świat przed zagrożeniem kryzysu), s. 53-63
Pobierz artykuł

Teologia

Dorota Brylla, Erotyczny charakter poznania w kabale, s. 65-79
Pobierz artykuł

Radosław Czerwiński, Metody stosowane przez złego ducha na podstawie konfrontacji Jezusa z szatanem, s. 81-93
Pobierz artykuł

Marta Kowalczyk, Charakterystyka doświadczeń mistycznych bł. Doroty z Mątów na podstawie historycznych źródeł autorstwa Mistrza Jana z Kwidzyna, s. 95-107
Pobierz artykuł

Aleksandra Nalewaj, „Pojawił się człowiek, posłany przez Boga …” (J 1, 6). Jan Chrzciciel w ujęciu autora czwartej Ewangelii, s. 109-117
Pobierz artykuł

Dariusz Sonak, Ikona błogosławionej Reginy Protmann jako forma przekazu wiary, s. 119-128
Pobierz artykuł

Bogusław Sygit, Damian Wąsik, Symbolika ognia w prawie karnym judaizmu, s. 129-138
Pobierz artykuł

Tomasz Szałanda, Skreślone dusze. O homoseksualizmie na ambonie uwag kilka, s. 139-150
Pobierz artykuł

Michał Wojciechowski, Symbolic Acts of Jesus (Czynności symboliczne Jezusa), s. 151-162
Pobierz artykuł

Nauki o rodzinie

Zdzisław Kieliszek, Próba umiejscowienia „gender studies” w ramach fundamentalnych metafizyczno-teoriopoznawczych nastawień do rzeczywistości. Kilka wskazówek dla krytyków „gender studies”, s. 163-181
Pobierz artykuł

Piotr Wójcik, Transmisja pokoleniowa – przekaz wartości w rodzinie w kontekście nauki Kościoła, informacja z badania młodzieży z województwa warmińsko-mazurskiego, s. 183-201
Pobierz artykuł

Anna Zellma, Współpraca policji z rodziną w przeciwdziałaniu cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży – możliwość czy utopia?, s. 203-216
Pobierz artykuł

Prawo

Alessandro Hirata, I contratti innominati e il cosiddetto „Lebensrettungsvertrag” nel diritto romano (Kontrakty nienazwane i tak zwany kontrakt o uratowanie życia), s. 217-224
Pobierz artykuł

Anna Korzeniewska-Lasota, Alina Sarnowska, Pozaustawowe psychologiczne determinanty orzeczeń sądowych, s. 225-238
Pobierz artykuł

Bogna Orłowska-Zielińska, Krystyna Szczechowicz, Ograniczenia zasady bezpośredniości w polskim procesie karnym, s. 239-255
Pobierz artykuł

Małgorzata Tomkiewicz, Wypadek w szkole. Cywilnoprawny wymiar relacji szkoła – nauczyciel – uczeń, s. 257-272
Pobierz artykuł

Krystyna Ziółkowska, Nowe rozwiązania prorodzinne na podstawie prawa polskiego oraz europejskiego, s. 273-282
Pobierz artykuł

Historia

Adam Bielinowicz, Działalność stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmińskiej, s. 283-296
Pobierz artykuł

Ilona Dulisz, Feliks Nowowiejski o szkole muzyki kościelnej w Ratyzbonie, s. 297-308
Pobierz artykuł

Marek Jodkowski, Z dziejów katolickiej parafii w Miłakowie w XIX wieku, s. 309-322
Pobierz artykuł

Roman Kordonskyy, Ewelina Mączka, Зарваница – Марийский духовный центрУкраинской греко-католической церкви (Zarwanica – Maryjne centrum odpustowe w kościele greckokatolickim na Ukrainie), s. 323-339
Pobierz artykuł

Maria Piechocka-Kłos, Opis śmierci Juliana Apostaty w wybranych źródłach chrześcijańskich i pogańskich (IV-V w.), s. 341-352
Pobierz artykuł

Sprawozdania

Katarzyna Tracewicz, Międzynarodowa Konferencja „Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe wyzwanie dla systemu pomocy społecznej”, 9-10 września 2014 r., Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, s. 353-357
Pobierz artykuł

Recenzje

Zdzisław Kieliszek, Piotr Mrzygłód, Między „metafizyką absurdu” i „absurdem metafizyki”. Projekt dekonstrukcji metafizyki klasycznej w egzystencjalistycznej myśli Lwa Szestowa, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2014, ss. 354, s. 359-361
Pobierz artykuł

Roman Kordonskyy, Марта Ониськів, Ганна Книш, Дарія Мельник, Пісні бойківського села Петранка, Львів: Камула, 2013, 192 с. + 32 с. вклейки (Marta Onyskiw, Hanna Knysz, Daria Mielnik, Pieśnie Bojków, wsi Petranka, Wydawnictwo Kamula, Lwów 2013, ss. 192 + ss. 32 wklejki), s. 362-364
Pobierz artykuł

Sławomir Ropiak, Panie, błogosław ten dom. Modlitewnik dla rodziny. W roku kanonizacji Jana Pawła II, wybór i opracowanie Hubert Wołącewicz, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2014, ss. 511, s. 364-367
Pobierz artykuł

Janusz Ruciński, Michał Wojciechowski, Dziesięć przykazań dawniej i dziś, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011, s. 144, s. 368-369
Pobierz artykuł

Ireneusz Werbiński, Ks. Wojciech Cichosz, Możliwości dialogu chrześcijańskiego ze współczesną edukacją polską, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2013, ss. 458, s. 369-375
Pobierz artykuł

2013
Okadka SW 2013
"Studia Warmińskie" t. 50 (2013)
Pobierz numer
Zobacz recenzentów
Filozofia

Ferdynus Marcin, Czy biomedyczne doskonalenie ludzkiej natury jest „zabawą w Boga”?, s. 9-22
Pobierz artykuł

Jasiński Karol, Fenomen religii w myśli Martina Bubera, s. 23-40
Pobierz artykuł

Kieliszek Zdzisław, Aktualność historiozofii, s. 41-54
Pobierz artykuł

Kotowicz Wojciech, Teistyczna interpretacja wybranych aspektów kosmologii. Józefa Turka ujęcie relacji nauka-wiara, s. 55-68
Pobierz artykuł

Teologia

Bielinowicz Adam, Katecheza parafialna w archidiecezji warmińskiej – stan (październik 2012) i wyzwania na przyszłość, s. 69-78
Pobierz artykuł

Nalewaj Aleksandra, Spór o szabat w świetle Janowej perykopy o uzdrowieniu chromego przy sadzawce Betesda (5, 1–18), s. 79-91
Pobierz artykuł

Ropiak Sławomir, Nowa ewangelizacja w doświadczeniu Wspólnoty Dobrego Pasterza w Olsztynie, s. 93-110
Pobierz artykuł

Nauki o rodzinie

Domańska Joanna M., Organizacja procesu opiekuńczo-wychowawczego w domach dziecka w latach 1945–1989 na Warmii i Mazurach, s. 111-138
Pobierz artykuł

Szulist Janusz, Społeczny aspekt płci w perspektywy nauczania społecznego Kościoła, s. 139-154
Pobierz artykuł

Zellma Anna, Wychowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do życia w rodzinie – perspektywa katechetyczna, s. 155-167
Pobierz artykuł

Tracewicz Katarzyna, Uwarunkowania przestępstw seksualnych, s. 169-183
Pobierz artykuł

Prawo

Colorio Andrea, Diritto cinese e cultura giuridica europea: „nuove” prospettive per il diritto del business? (Prawo chińskie a europejska kultura prawna: „nowe” perspektywy dla prawa biznesu?), s. 185-204
Pobierz artykuł

Frąckowiak Kamil, Frąckowiak Hanna, Społeczno-prawna sytuacja muzułmanki w ujęciu islamu w wybranych aspektach, s. 205-219
Pobierz artykuł

Selejdak Ryszard, Formacja intelektualna kandydatów do diakonatu stałego, s. 221-234
Pobierz artykuł

Historia

Cyrek Olga, Chronobiologia odżywiania i jej wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz życie duchowe wczesnośredniowiecznych cenobitów na podstawie Reguły Benedykta z Nursji, s. 235-250
Pobierz artykuł

Jodkowski Marek, Geneza i powstanie katolickiej placówki duszpasterskiej w Suszu, s. 251-262
Pobierz artykuł

Lepacka Anna M., Początki Kolegium Polskiego w Rzymie, s. 263-270
Pobierz artykuł

Owsiński Piotr, Die Spuren des Pruzzischen in ausgewählten deutschen Namen der polnischen Flüsse und Ortschaften von Ermland-Masuren (Ślady języka pruskiego w wybranych niemieckich nazwach polskich rzek oraz miejscowości Warmii i Mazur), s. 271-281
Pobierz artykuł

Piechocka-Kłos Maria, Chrześcijanie i poganie. Rozkład sił w senacie rzymskim pod koniec IV wieku, s. 283-293
Pobierz artykuł

Rozen Barbara, Parafia – nie(zwykłe) miejsce wzrastania w wierze i braterstwie. 20 lat istnienia Parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Olsztynie, s. 295-314
Pobierz artykuł

Sprawozdania

Rizzi Mariagrazia, Remembering Aldo Cenderelli (Wspomnienie Aldo Canderelli), s. 315-318
Pobierz artykuł

Jasiński Karol, XIII Dni Interdyscyplinarne, „Mózg – umysł – dusza. Teologia, filozofia i nauki empiryczne w sporze o adekwatną antropologię” (12-13 listopada 2012), s. 319-324
Pobierz artykuł

Jezierski Jacek, Pięćsetlecie urodzin Marcina Kromera, s. 324-326
Pobierz artykuł

Korzeniewska-Lasota Anna, Sprawozdanie z V konferencji naukowej z serii „Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości” na temat „Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie”, Lublin 4 grudnia 2012 r., s. 326-328
Pobierz artykuł

Recenzje

Ferdynus Marcin, „Enhancing Human Capacities”, (red.) J. Savulescu, R. ter Meulen, G. Kahane, Wiley-Blackwell, Oxford 2011, ss. 557 (Doskonalenie ludzkich zdolności), s. 329-331
Pobierz artykuł

Świto Lucjan, Ks. Tomasz Pocałujko, „La prevenzione della nullità del matriomonio nella preparazione e nell’ammissione alle nozze con una considerazione del contributo dei tribunali eccelsastici”, Roma 2011, ss. 358 (Zapobieganie nieważności małżeństwa w przygotowaniu i dopuszczeniu do ślubu z uwzględnieniem wkładu trybunałów kościelnych), s. 332-334
Pobierz artykuł

Świętoń Adam, Maria Piechocka-Kłos, „Prawodawstwo cesarskie i kościelne wobec kultu pogańskiego w IV-VI wieku”, Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” s.c., Olsztyn 2010, ss. 166, s. 335-337
Pobierz artykuł

Tomkiewicz Małgorzata, Sławomir Hypś, „Ochrona rodziny w polskim prawie karnym”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 296, s. 337-341
Pobierz artykuł

2012
SW 2012 okadka
„Studia Warmińskie” t. 49 (2012)
Pobierz numer
Zobacz recenzentów
Filozofia

Kieliszek Zdzisław, Męstwo a świętość, s. 9-22
Pobierz artykuł

Pawliszyn Mirosław, Wzniosłość i tajemnica. U źródeł filozofii religii Abrahama J. Heschela, s. 23-40
Pobierz artykuł

Moiraghi Giulia, Nietzsche e la nascita della Postmodernità, s. 41-53
Pobierz artykuł

Teologia

Parzych-Blakiewicz Katarzyna, Sperancyjny aspekt teologii dialogu w encyklice "Spe salvi" Benedykta XVI, s. 55-65
Pobierz artykuł

Szałanda Tomasz, Grzech i kara w nauczaniu księdza Józefa Stagraczyńskiego w świetle kazań "Biblioteki kaznodziejskiej. Czasopisma poświęconemu kaznodziejstwu" (t. IX) [Przyczynek do badań polskiego kaznodziejstwa XIX wieku], s. 67-79
Pobierz artykuł

Karczewski Marek, Duch Prawdy jako przewodnik w świetle J 16,12-15, s. 81-92
Pobierz artykuł

Matysiak Bogdan W., "Ihr Gerechten, jubelt vor dem Herrn". Psalm 33 als klassicher Hymnus, s. 93-105
Pobierz artykuł

Nalewaj Aleksandra, Analiza porównawcza struktury literackiej i motywów teologicznych w J 2,1-12 i 20,1-18, s. 107-121
Pobierz artykuł

Bielinowicz Adam, Nowe programy i podręczniki nauczania religii w archidiecezji warmińskiej, s. 123-135
Pobierz artykuł

Żmudziński Marek, Możliwość religijnego doświadczenia w świeckim samorozumieniu człowieka, s. 137-149
Pobierz artykuł

Hajduk Ryszard, O głoszeniu Ewangelii i marketingu narracyjnym, s. 151-164
Pobierz artykuł

Nauki o rodzinie

Czupryński Wojsław, Katecheza rodzinna według ks. Franciszka Blachnickiego i jej realizacja w Kościele Domowym, s. 165-180
Pobierz artykuł

Zellma Anna, Współpraca katechetów z rodzicami według założeń programowych nowych dokumentów katechetycznych, s. 181-195
Pobierz artykuł

Dudziak Urszula, Polacy wobec rozwodów. Przyczyny i skutki rozpadu rodziny oraz wskazania profilaktyczne, s. 197-209
Pobierz artykuł

Opalach Cezary, Religijność personalna małżonków a ich postawy małżeńskie, s. 211-225
Pobierz artykuł

Prawo

Komorski Tomasz, Przesłanki nieważności wyroku według kan. 1620 n. 4 jako podstawa "querela nullitatis" ze szczególnym uwzględnieniem procesów małżeńskich, s. 227-240
Pobierz artykuł

Ziółkowska Krystyna, Konsekwencje naruszenia umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, s. 241-254
Pobierz artykuł

Świto Lucjan, Ideologia "gender" a różnica płci w aspekcie prawa do rodziny - zarys regulacji prawnych, s. 255-270
Pobierz artykuł

Tomkiewicz Małgorzata, Bezpieczeństwo rodziny w świetle znowelizowanych przepisów prawa polskiego - teoria i rzeczywistość, s. 271-286
Pobierz artykuł

Korzeniewska-Lasota Anna, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego w stanie spoczynku, s. 287-302
Pobierz artykuł

Historia

Krawczyk Roman, Podbój Kanaanu w świetle Księgi Jozuego. Historia i wiara, s. 303-312
Pobierz artykuł

Piechocka-Kłos Maria, Udział biskupów w procesie niszczenia świątyń pogańskich na wschodzie Imperium w późnym Cesarstwie Rzymskim (IV-V w.), s. 313-327
Pobierz artykuł

Kalinowska Jadwiga A., Siostry benedyktynki misjonarki w Libii - misja milczenia w latach 1976-1998 (w świetle zbiorów archiwalnych Zgromadzenia), s. 329-340
Pobierz artykuł

Chudzikowska-Wołoszyn Małgorzata, "Liber manualis" księżnej Dhuody z Septymanii (ok. 803-843) jako instrukcja i świadectwo kontemplacji Boga, s. 341-357
Pobierz artykuł

Rozen Barbara, Ocalić od zapomnienia. Żyli dla Kościoła i świata, s. 359-376
Pobierz artykuł

Jasiński Janusz, Z dziejów przywłaszczania przedwojennej "Gazety Olsztyńskiej", s. 377-388
Pobierz artykuł

Zgraja Brunon, Obraz moralny społeczeństwa chrześcijańskiego V wieku w świetle "De gubernatione Dei" Salwiana z Marsylii, s. 389-400
Pobierz artykuł

Sprawozdania

Pawlik Jacek, Współpraca międzynarodowa na rzecz ochrony zdrowia - szanse i zagrożenia, s. 401-403
Pobierz artykuł

Wojciechowski Michał, XII Dni Interdyscyplinarne Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, 24-25 października 2011: "Rozpad małżeństwa i rodziny dzisiaj", s. 404-405
Pobierz artykuł

Recenzje

Karczewski Marek, Krzysztof Bardski, Lektyka Salomona. Biblia-symbol-interpretacja, s. 407-408
Pobierz artykuł

Podeszwa Paweł, Ks. Marek Karczewski, Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana, s. 409-412
Pobierz artykuł

Jasiński Karol, Stanisław Judycki, Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej, s. 412-416
Pobierz artykuł

Jurewicz Aldona R., Hesi Siimets-Gross, Das Liv-, Est- und Curlaendische Privatrecht (1864/65) und das römische Recht im Baltikum, s. 416-422
Pobierz artykuł

Oliynyk Andriy, Ks. Ryszard Hajduk CSsR, Czynić prawdę (Ef 4,15). Elementy teologii pastoralnej fundamentalnej, s. 422-424
Pobierz artykuł

2011
aktualnynumer
„Studia Warmińskie” t. 48 (2011)
Pobierz numer
Zobacz recenzentów
Filozofia

Polaczuk Paweł, O racjonalności działania w ujęciu Maksa Webera, s. 9-21
Pobierz artykuł

Kieliszek Zdzisław, Pozycja człowieka w przyrodzie – osobliwe zwierzę, s. 23-50
Pobierz artykuł

Teologia

Mikołajczyk Mieczysław, Obraz życia społeczno-religijnego Maryi w Ewangelii Dziecięctwa Jezusa (Łk 1-2), s. 51-61
Pobierz artykuł

Nowak Dominik, „Homo Salvandus” – przyczynek do teologii antropologicznej Apostoła Pawła, s. 63-79
Pobierz artykuł

Rabczyński Paweł, Troska Jana Pawła II o seminaria duchowne. Papież w „Hosianum”, s. 81-92
Pobierz artykuł

Wojtczak Adam, Teologiczny sens maryjnego tytułu „Gwiazda Zaranna”, s. 93-115
Pobierz artykuł

Szyszka Tomasz, Wymiar ewangelizacyjny „Instrucción de la orden que se ha de tener en la doctrina de los natrurales” z roku 1545, autorstwa biskupa limskiego Jerónimo de Loaysa, s. 117-136
Pobierz artykuł

Kostorz Jerzy, Zasada chrystocentryzmu w katechezie w świetle książki Benedyka XVI „Jezus z Nazaretu”, cz. I i II, s. 137-148
Pobierz artykuł

Kochaniewicz Bogusław, Pojęcie pokoju we współczesnych wypowiedziach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, s. 149-162
Pobierz artykuł

Nauki o rodzinie

Kluz Marek, Życie i płodność. Moralne aspekty naturalnych metod planowania rodziny, s. 163-177
Pobierz artykuł

Rozen Barbara, Kształtowanie tożsamości dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w procesie dydaktyczno-wychowawczym (część 2), s. 179-196
Pobierz artykuł

Szulist Janusz, Dobra materialne w służbie człowiekowi – teologiczna interpretacja funkcji gospodarczej rodziny, s. 197-210
Pobierz artykuł

Prawo

Korzeniewska-Lasota Anna, Zakres wolności sumienia i wyznania, s. 211-226
Pobierz artykuł

Duksa Piotr, Tomkiewicz Małgorzata, Nauczyciel funkcjonariuszem publicznym? Zakres ochrony i odpowiedzialności nauczycieli w polskim prawie karnym, s. 227-248
Pobierz artykuł

Sitek Magdalena, The Reforms of the European Union Institutions and Bodies in the Light of the Lisbon Treaty, s. 249-262
Pobierz artykuł

Historia

Zawadzki Wojciech, Justyna Dargel (1860-1926) – z dziejów warmińskiej sekty, s. 263-273
Pobierz artykuł

Chudzikowska-Wołoszyn Małgorzata, Glossa do enigm biskupa Aldhema (ok. 639-709), s. 275-289
Pobierz artykuł

Piechocka-Kłos Maria, Sobory powszechne w epoce późnego cesarstwa (IV-VI w.), s. 291-305
Pobierz artykuł

Cyrek Olga, Wczesny monastycyzm w relacji do władzy biskupiej i papieskiej, s. 307-324
Pobierz artykuł

Machinek Marian, Życie niegodne życia? Krótka historia eutanazji, s. 325-337
Pobierz artykuł

Sprawozdania

Jezierski Jacek, Parzych-Blakiewicz Katarzyna, Seminarium maryjne i mariologiczne „Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna”, s. 339-341
Pobierz artykuł

Kieliszek Zdzisław, XI Dni Interdyscyplinarne, „Rytuał: od etologii do teologii”, s. 341-345
Pobierz artykuł

Kozakiewicz Stanisław, Konferencje i sympozja zorganizowane przez Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie, s. 345-347
Pobierz artykuł

Tunkiewicz Michał, Konferencja „Postawy i wartości rodzinne wśród młodzieży. Szanse i zagrożenia”, s. 348-350
Pobierz artykuł

Recenzje

Duksa Piotr, ks. Adam Bielinowicz, Katechizacja w diecezji i archidiecezji warmińskiej w latach 1945-2005, s. 351-353
Pobierz artykuł

Wiśniewski Jan, s. Ambrozja Jadwiga Kalinowska OSB (red. i oprac.), Rok jubileuszowy 75-lecia śmierci Założycielki Matki Jadwigi Józefy Kuleszy OSB w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek 2006/2007. Materiały i studia, s. 353-355
Pobierz artykuł

Nalewaj Aleksandra, ks. Bogdan Wiktor Matysiak, Obraz świata, bóstwa i człowieka w kulturze starożytnej Mezopotamii oraz Egiptu, s. 355-359
Pobierz artykuł

2010
„Studia Warmińskie” t. 47 (2010)
Pobierz numer

Krawczyk Roman, Prawo wypisane w serach ludzkich, s. 5-12
Pobierz artykuł

Matysiak Bogdan W., Religia i kult w cywilizacjach mezopotamskich, s. 13-24
Pobierz artykuł

Adamczyk Dariusz, Zepsucie moralne ludzkości jako przyczyna potopu, s. 25-36
Pobierz artykuł

Nalewaj Aleksandra, Dialog Nowego Testamentu ze Starym Testamentem w świetle opisu spotkania przy studni (J 4,1-42), s. 37-48
Pobierz artykuł

Zgraja Brunon, Chrystus boski logos – wzór i mistrz cnoty według Klemensa Aleksandryjskiego, s. 49-70
Pobierz artykuł

Jasiewicz Arkadiusz, „Argumenta Consolatoria” w pismach św. Bazylego Wielkiego, s. 71-78
Pobierz artykuł

Piechocka-Kłos Maria, Cesarskie ograniczenia swobód obywatelskich w ustawodawstwie państwowym względem pogan w IV-VI wieku, s. 79-86
Pobierz artykuł

Jodkowski Marek, Troska o stan materialny kościoła pw. św. Katarzyny w Braniewie XIX i 1. połowie XX wieku, s. 87-108
Pobierz artykuł

Ewertowski Stefan, Kulturowy i gospodarczy wymiar „świętych miejsc” regionu Warmii i Mazur, s. 109-122
Pobierz artykuł

Domańska Joanna M., Problemy wychowawcze i sytuacja szkolna wychowanków domów dziecka z regionu Warmii i Mazur w latach 1945-1989, s. 123-142
Pobierz artykuł

Prokop Krzysztof R., Sakry i sukcesja święceń biskupich pasterzy diecezji oraz metropolii warmińskiej w dwóch ostatnich stuleciach, s. 143-168
Pobierz artykuł

Nowak Przemysław, Bernhard Poschmann (1878-1955) i jego krytyczna ocena uzasadnienia doktrynalnego dotyczącego „Assumptio Beatae Mariae Virginis”, s. 169-180
Pobierz artykuł

Zawadzki Wojciech, Bernharda Poschmanna nauka o pokucie wczesnośredniowiecznej, s. 181-195
Pobierz artykuł

Drozdek Adam, Prokopovich: from theology to politics, s. 197-213
Pobierz artykuł

Lukoszek Michał, Kolegium Biskupów a jedność Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II, s. 215-227
Pobierz artykuł

Guzowski Jan, Życie ludzkie jako dar i zadanie, s. 229-246
Pobierz artykuł

Klimczuk Zygmunt, Ideologizacja życia społecznego, s. 247-266
Pobierz artykuł

Pawliszyn Mirosław, „Etyka solidarności” czy „etyka miłości”?, s. 267-280
Pobierz artykuł

Wesoły Waldemar, Sprawiedliwość w nauczaniu Kościoła katolickiego, s. 281-306
Pobierz artykuł

Duksa Piotr, Psychopedagogiczne uwarunkowania do przewodzenia małym grupom kościelnym, s. 307-316
Pobierz artykuł

Zellma Anna, Zasady łączenia teorii z praktyką w ujęciu autorów znowelizowanej „Podstawy programowej katechezy”, s. 317-330
Pobierz artykuł

Rozen Barbara, Kształtowanie tożsamości dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w procesie dydaktyczno-wychowawczym (część 1), s. 331-344
Pobierz artykuł

Świto Lucjan, Przemoc jako metoda wychowawcza? Karcenie dzieci w świetle prawa międzynarodowego, w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz w prawie polskim, s. 345-356
Pobierz artykuł

Życiński Józef, Homilia Arcybiskupa Józefa Życińskiego, metropolity lubelskiego na powtórnym pochówku kanonika warmińskiego Mikołaja Kopernika, Frombork 22.05.2010 r., s. 357-362
Pobierz artykuł

Rabczyński Paweł, Milenium św. Brunona z Kwerfurtu. Pamięć historyczna i teologiczna, s. 363-368
Pobierz artykuł

Rabczyński Paweł, Roczne sprawozdanie z działalności WSD MW „Hosianum” w Olsztynie (2008/2009), s. 369-380
Pobierz artykuł

2009 - 2000
„Studia Warmińskie” t. 46 (2009)
Pobierz numer
Rozprawy i artykuły

Matysiak Bogdan W., Asyria w czasach biblijnych, s. 7-30
Pobierz artykuł

Krawczyk Roman, Mesjasz w Księdze Protoizajasza, s. 31-46
Pobierz artykuł

Adamczyk Dariusz, Reinterpretacja cytatów z Księgi Rodzaju w ewangeliach synoptycznych, s. 47-60
Pobierz artykuł

Szałanda Tomasz, Przepowiadanie perykopy o uzdrowieniu paralityka – Mk 2,1-12, s. 61-68
Pobierz artykuł

Świto Lucjan, Procesy beatyfikacyjne w Kościele Warmińskim, s. 69-88
Pobierz artykuł

Kieliszek Zdzisław, Filozoficzna spuścizna księdza Władysława Świtalskiego, s. 89-100
Pobierz artykuł

Krebs Łucja, Działalność Sióstr Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Królewcu, s. 101-118
Pobierz artykuł

Melnyk Marek, Piotr Mohyła (1596-1647) – Sein religiöses schaffen, s.119-152
Pobierz artykuł

Płoński Roman, Tomosy z 1924 i 1948 roku nadające status autokefaliczny Polskiemu autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu: ich wydźwięk historyczno-kanoniczny, s. 153-172
Pobierz artykuł

Bielawny Krzysztof, Katechizacja dzieci i młodzieży w parafii św. Brunona w Bartoszycach w latach 1945-1990, s. 173-194
Pobierz artykuł

Hochleitner Janusz, Kultura ludowa Ziemi Sztumskiej, s. 195-206
Pobierz artykuł

Korzeniewska-Lasota Anna, Władze państwowe wobec Kościoła Greckokatolickiego na Warmii i Mazurach w latach 1956-1970, s. 207-220
Pobierz artykuł

Szot Leon, Powstanie i rozwój ruchu hospicyjnego, s. 221-236
Pobierz artykuł

Łukasiuk Tomasz, Nauka o poznaniu Boga w Mowach teologicznych św. Grzegorza z Nazjanzu, s. 237-254
Pobierz artykuł

Rusecki Marian, Współczesne ujęcie przedmiotu teologii fundamentalnej, s. 255-272
Pobierz artykuł

Cząstka Paweł, Sacrum i wartości religijne podstawą ładu społecznego w nauczaniu Jana Pawła II, s. 273-282
Pobierz artykuł

Kraj Tomasz, Instrukcja Dignitas personae: wskazania moralne i kontrowersje wokół nich na przykładzie adopcji prenatalnej, s. 283-294
Pobierz artykuł

Kowalczyk Marta, Cztery mistyczki, dwa imiona i jeden klasztor, s. 295-306
Pobierz artykuł

Materiały i sprawozdania

Jezierski Jacek, Początki Filii Kolegium Teologicznego św. Tomasza w Kaliningradzie, s. 309-314
Pobierz artykuł

Rabczyński Paweł, Roczne sprawozdanie z działalności WSD MW „Hosianum” w Olsztynie (2007/2008), s. 315-324
Pobierz artykuł

„Studia Warmińskie” t. 44-45 (2007-2008)
Pobierz numer
Rozprawy i artykuły

Krawczyk Roman, Psalm 110. Intronizacja króla-kapłana, s. 7-16
Pobierz artykuł

Kułaczkowski Jerzy, Grzech pierworodny i jego następstwa dla relacji pomiędzy mężczyzna i kobietą w świetle Rdz 3, s. 17-34
Pobierz artykuł

Chudzikowska-Wołoszyn Małgorzata, „Księgi karolińskie” – frankońska odpowiedź na Sobór Nicejski II z roku 787, s. 35-46
Pobierz artykuł

Bielawny Krzysztof, Dzieje parafii Nawiady w latach 1397-2000, s. 47-60
Pobierz artykuł

Podgórska Teresa P., Reginy Protmann droga do świętości, s. 61-70
Pobierz artykuł

Pawliszyn Mirosław, Myśląc wokół „Szóstej drogi” J. Maritaina, s. 71-84
Pobierz artykuł

Torończak Edward, Teologiczno-moralna interpretacja „Optio fundamentalis” w posoborowym nauczaniu Kościoła, s. 85-98
Pobierz artykuł

Kobylińska Zdzisława, Rola cnoty roztropności w formacji życia moralnego człowieka na podstawie analizy filozoficznej artykułu „Utrum prodentia sit virtus specialis?” (Sancti Thomae Aquinatis, Summa Theologiae II-II, Q. 47, A. 5), s. 99-112
Pobierz artykuł

Ratajczyk Anna, „Sacrum” w twórczości Johna Ronalda Reuela Tolkiena, s. 113-132
Pobierz artykuł

Ropiak Sławomir, Treść teologiczna wielkanocnych pieśni zastępujących hymny w Liturgii Godzin, s. 133-154
Pobierz artykuł

Klimczuk Zygmunt, Podstawowe zasady życia społecznego, s. 155-170
Pobierz artykuł

Duksa Piotr, Zastosowanie metody socjometrycznej w pracy wychowawczej i formacyjnej grup kościelnych, s. 171-184
Pobierz artykuł

Stach-Hejosz Magdalena, Bariery komunikacyjne katechizowanego dziecka autystycznego, s. 185-194
Pobierz artykuł

Zellma Anna, Czasopisma młodzieżowe w doświadczeniach katechizowanych ze szkół ponadgimnazjalnych, s. 195-206
Pobierz artykuł

Kostorz Jerzy, Aktualność myśli pedagogicznej Kardynała Stefana Wyszyńskiego w wychowaniu współczesnej młodzieży, s. 207-218
Pobierz artykuł

Szot Leon, Dobro wspólne podstawa społecznej aktywności hospicjum, s. 219-230
Pobierz artykuł

Rabczyński Paweł, Synod diecezjalny odpowiedzią na znaki czasu, s. 231-242
Pobierz artykuł

Rabczyński Paweł, Roczne sprawozdanie z działalności WSDMW „Hosianum” w Olsztynie (2005/2006), s. 243-250
Pobierz artykuł

Rabczyński Paweł, Roczne sprawozdanie z działalności WSDMW „Hosianum” w Olsztynie (2006/2007), s. 251-260
Pobierz artykuł

Materiały i recenzje

Kobylińska Zdzisława, Recenzja: Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, praca zbiorowa pod red. F. Adamskiego, s. 263-265
Pobierz artykuł

Kobylińska Zdzisława, Recenzja: A. Jucewicz, Specyfika moralności chrześcijańskiej w świetle nauczania Jana Pawła II, Referat Misyjny Seminarium duchownego Księży Werbistów, Pieniężno 2004, s. 267-270
Pobierz artykuł

Kobylińska Zdzisława, Recenzja: Zatroskany o człowieka i świat. Nauczanie etyczno-społeczne Jana Pawła II. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod red. Ks. Henryka Skorowskiego, s. 271-274
Pobierz artykuł

Kobylińska Zdzisława, Recenzja: Ks. Stanisław Jasionek, Wychowanie moralne, s. 275-278
Pobierz artykuł

Ropiak Sławomir, Recenzja: Przedziwna Matka Stworzyciela Swego. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej, wybrał, opracował i wstępem poprzedził Roman Mazurkiewicz, s. 279-282
Pobierz artykuł

„Studia Warmińskie” t. 43 (2006)
Pobierz numer
Rozprawy i artykuły

Matysiak Bogdan, Imperium asyryjskie w VII w. przed Chr., s. 7-20
Pobierz artykuł

Nalewaj Aleksandra, „Memra” Targumów i „słowo” Janowe, s. 21-34
Pobierz artykuł

Kaczorowski Robert, Troska św. Pawła o jedność Kościoła na podstawie 1 Kor 3,16-17, s. 35-46
Pobierz artykuł

Bielawny Krzysztof, Domy i miejsca rekolekcyjne w diecezji warmińskiej w latach 1869-1945, s. 47-68
Pobierz artykuł

Korzeniewska Anna, Kościół greckokatolicki na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej, s. 69-90
Pobierz artykuł

Bieniek Bolesław A., Rola ogólności i dyskursywności pojęć oraz indywidualności i intuicyjności wyobrażeń w procesie poznania według Benedykta Bornsteina, s. 91-102
Pobierz artykuł

Kunicki Zdzisław, Emmanuel Mounier – personalizm i pobocza, s. 103-112
Pobierz artykuł

Kunicki Zdzisław, Religia poza wiedzą. Uwagi o koncepcji religii Jacques’a Derridy, s.113-122
Pobierz artykuł

Drożdż Michał, Die Geschichtlichkeit der Zeit, s. 123-136
Pobierz artykuł

Drożdż Michał, Media przestrzenią manifestacji ludzkiej racjonalności, s. 137-146
Pobierz artykuł

Piegsa Joachim, Europa braucht Christus. Weitergabe des Glaubens und der christlich geprägten Kultur, s. 147-156
Pobierz artykuł

Ewertowski Stefan, Modele jedności narodów Europy, s. 157-178
Pobierz artykuł

Waleszczuk Zbigniew, Subsidiarität in der katholischen Kirche: geltung und reichweite des Prinzips, s. 179-186
Pobierz artykuł

Kucza Grzegorz, Eschatologia w teologii wyzwolenia, s. 187-200
Pobierz artykuł

Wiszowaty Edward, Agresja i przemoc jako problem duszpasterski, s. 201-214
Pobierz artykuł

Zellma Anna, Świadomość regionalna katechizowanej młodzieży w świetle badań empirycznych, s. 215-224
Pobierz artykuł

Janiga Waldemar, Funkcje wartości w kształtowaniu osobowości, s. 225-236
Pobierz artykuł

Kułaczkowski Jerzy, Aspekty autorytetu rodziców wobec dziecka, s. 237-244
Pobierz artykuł

Stala Józef, Propozycje kościoła tarnowskiego na rzecz zaangażowania rodziny w dzieło katechizacji przed II wojną światową, s. 245-252
Pobierz artykuł

Celary Ireneusz, Uczestnictwo wiernych świeckich w celebracji eucharystii w świetle instrukcji „Redemptionis sacramentum”, s. 253-260
Pobierz artykuł

Chłosta Jan, Wielki Post i Wielkanoc w zwyczajach Warmiaków, s. 261-270
Pobierz artykuł

Materiały i recenzje

Skolimowska Anna, „Confessio fidei” Hozjusza jako postawa katechizacji wiernych w hiszpańskich Niderlandach, s. 273-276
Pobierz artykuł

Błażewicz Paweł, Katalogi biblioteki Kapituły Kolegiackiej pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście jako źródło do badań nad księgozbiorami historycznymi na Warmii, s. 277-288
Pobierz artykuł

Rabczyński Paweł, Sprawozdanie z działalności Wyższego seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie za rok akademicki 2004/2005, s. 289-296
Pobierz artykuł

Drewicz Marcin, Uspakajać czy ostrzegać? – recenzja: Janusz Mariański, Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej, Zakład wydawniczy „Nomoc”, Kraków 2004, s. 297-302
Pobierz artykuł

Kaczorowski Robert, Recenzja: ks. Stanisław Bogdanowicz, Bo przemoc widzę w mieście i niezgodę. Trudny początek Kościoła gdańskiego, 1922-1945, Wydawnictwo Oficyna Pomorska, Gdańsk 2001, s. 303-306
Pobierz artykuł

„Studia Warmińskie” t. 41-42 (2004-2005)
Pobierz numer
Doktor "Honoris Causa"

Korniak Tadeusz, Ks. abp Józef Kowalczyk, s. 13-16
Pobierz artykuł

Kowalczyk Józef, Działalność dyplomatyczna Stolicy apostolskiej w świecie i w Polsce, s. 17-32
Pobierz artykuł

Colloquia mediaevalia

Markowski Mieczysław, Teoretyczne podstawy dialogu filozoficznego i teologicznego na średniowiecznych uniwersytetach, s. 33-40
Pobierz artykuł

Gensler Marek, Czy średniowieczna kwestia jest formą sprzyjająca dialogowi?, s. 41-50
Pobierz artykuł

Grzeszczak Jan, Kościół wobec imperium – Libertas Ecclesiae i jej granice według Joachima z Fiore, s. 51-62
Pobierz artykuł

Kijas Zdzisław J., Piotr Jan Olivi (1248-1298) w polemice z biblijna egzegezą żydowską, s. 63-76
Pobierz artykuł

Krauze-Błachowicz Krystyna, Jan z Głogowa w dialogu z tradycją gramatyki spekulatywnej, s. 77-86
Pobierz artykuł

Michałowska Monika, Spory teologiczne w renesansie karolińskim – dyskusja wokół zagadnienia podwójnej predestynacji, s. 87-96
Pobierz artykuł

Miotk Andrzej, Rajmund Lull jako prekursor metody dialogu w misyjnej działalności Kościoła katolickiego w średniowieczu, s. 97-112
Pobierz artykuł

Podkoński Robert, „Jak Arystoteles z Euklidesem…”. Dowody matematyczne w filozofii oksfordzkiej XIV wieku, s. 113-124
Pobierz artykuł

Stoś Jarosław, Dialog człowieka z własna duszą w ujęciu Jakuba z Paradyża, s. 125-134
Pobierz artykuł

Szyndler Lech, Ibn Roszda teoria intelektu ludzkiego, s. 135-152
Pobierz artykuł

Wieczorek Bartosz, Mistyka i dialog międzyreligijny w filozofii Mikołaja z Kuzy, s. 153-180
Pobierz artykuł

Wojtkowski Julian, Kanoniczne podstawy dialogu Maryi z szatanem w procesie szatana przeciwko rodzajowi ludzkiemu Bartola z Sassoferrato, s. 181-192
Pobierz artykuł

Artykuły

Matysiak Bogdan W., Historiozbawczy charakter izraelskich świąt pielgrzymkowych, s. 193-204
Pobierz artykuł

Krawczyk Roman, Psalm 51 – dobra nowina o Bożym miłosierdziu, s. 205-214
Pobierz artykuł

Kułaczkowski Jerzy, Rodzaje grzechów naruszających świętość życia małżeńskiego i rodzinnego w ujęciu kodeksu świętości zawartym w Księdze Kapłańskiej, s. 215-232
Pobierz artykuł

Karczewski Marek, Teologiczna wizja szatana w Apokalipsie 12,3-17, s. 233-246
Pobierz artykuł

Bielawny Krzysztof, Historia indywidualna i uniwersalna Gietrzwałdu (1877-2002), s. 247-268
Pobierz artykuł

Hochleitner Janusz, Jezuici w dominium warmińskim na przełomie XV i XVI wieku, s. 269-280
Pobierz artykuł

Chłosta Jan, Starania Związku Polaków o utrzymanie języka polskiego w kościołach katolickich w diecezji warmińskiej (1923-1939), s. 281-294
Pobierz artykuł

Melnyk Marek, Publikacje źródeł do dziejów Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1945-1989, s. 295-306
Pobierz artykuł

Wieczorek Włodzimierz, Natura języka teologicznego w świetle dokumentów Konferencji Lambeth – studium teologicznomoralne, s. 307-326
Pobierz artykuł

Misiaszek Antoni, Powstanie i rozwój historyczny parafii, s. 327-338
Pobierz artykuł

Płoski Tadeusz, Sprawiedliwość, wojna i pokój w nauczaniu Kościoła katolickiego, s. 339-364
Pobierz artykuł

Parzych Katarzyna, Teolog świecki według „Biuletynu Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie”, s. 365-390
Pobierz artykuł

Kobiela Gabriela, Patriotyzm polski – wychowanie patriotyczne, s. 391-400
Pobierz artykuł

Zellma Anna, Edukacja prozdrowotna dzieci i młodzieży w szkolnym nauczaniu religii, s. 401-414
Pobierz artykuł

Wojtkowski Julian, Na styku dziejów zbawienia z historią Wielkopolski (Andrzej Wojtkowski 1891-1975), s. 415-430
Pobierz artykuł

„Studia Warmińskie” t. 40 (2003)
Pobierz numer
Artykuły

Krawczyk Roman, Typy Chrystusa Pana w Starym Testamencie, s. 7-14
Pobierz artykuł

Ewertowski Stefan, Opowieść mityczna a teologia, s. 15-30
Pobierz artykuł

Forycki Roman, Zagadnienie rozumności człowieka, s. 31-50
Pobierz artykuł

Waleszczuk Zbigniew, Politiker als eigennütziger unternehmer. Kritik des Konzeptes, s. 51-74
Pobierz artykuł

Piegsa Joachim, Worin besteht das besondere der christlichen moral?, s. 75-82
Pobierz artykuł

Machinek Marian, Typy argumentacji etycznej w dyskusji o dopuszczalności eksperymentów na ludzkich embrionach, s. 83-106
Pobierz artykuł

Krajewski Piotr, Suszko-Każarnowicz Małgorzata, Postęp medycyny i uporczywa terapia, s. 107-116
Pobierz artykuł

Sztychmiler Ryszard, „Litis instantia” – trwanie procesu kanonicznego, s. 117-128
Pobierz artykuł

Chryń Alicja, Zasada symfonii – relacja Kościoła i państwa w prawosławiu, s. 129-140
Pobierz artykuł

Płoski Tadeusz, Gwarancje wolności sumienia i religii w Polsce, s. 141-158
Pobierz artykuł

Celary Ireneusz, Liturgiczny wymiar katechezy, s. 159-172
Pobierz artykuł

Stankiewicz Danuta, Apostolska formacja świeckich na podstawie zbawczych zadań Chrystusa, s. 173-182
Pobierz artykuł

Zellma Anna, Wychowanie patriotyczne współczesnej młodzieży polskiej w szkolnym nauczaniu religii, s. 183-198
Pobierz artykuł

Opalach Cezary, Jakość relacji małżeńskiej osób zaangażowanych w domowy Kościół ruchu Światło – Życie, s. 199-220
Pobierz artykuł

Kubicki Dominik, Udział świeckich katechetów w katechezie „Kościoła Chrystusowego”, s. 221-240
Pobierz artykuł

Chałupniak Radosław, Od doświadczenia do wiary. Koncepcja katechezy egzystencjalnej w ujęciu Klemensa Tilmanna (1904-1984), s. 241-252
Pobierz artykuł

Weber Ewelina, Źródła patrystyczne „O jasnym a szczyrym Słowie Bożym” Stanisława Hozjusza, s. 253-276
Pobierz artykuł

Rogalewski Tadeusz, Miłosierdzie gwiazdą przewodnią dla świata. Z myśli teologicznej ojca Stanisława Papczyńskiego, s. 277-288
Pobierz artykuł

Rozen Barbara, Apostoł zaangażowania laikatu. Inspiracje duszpasterskie ks. Józefa Wojtukiewicza w zakresie formacji dorosłych katolików, s. 289-300
Pobierz artykuł

Ropiak Sławomir, Teologiczne refleksje Stefana kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski dotyczące muzyki religijnej, s. 301-312
Pobierz artykuł

Neumann Jacek, Życie konsekrowane w przesłaniu Kościoła na progu trzeciego tysiąclecia, s. 313-324
Pobierz artykuł

Wagner Arkadiusz, „Mistrz figur dobromiejskich” – nieznana indywidualność barokowej plastyki Warmii i Prus Książęcych, s. 325-354
Pobierz artykuł

Bielawny Krzysztof, Życie i dzieło Wojciecha Mondrego na tle epoki, dziejów Warmii i diecezji częstochowskiej, s. 355-368
Pobierz artykuł

Kobiela Ewelina Gabriela, Praca wychowawcza Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w latach 1939-1945, s. 369-392
Pobierz artykuł

Materiały

Achremczyk Stanisław, Braniewo i jego mieszkańcy w czasach nowożytnych, s. 395-406
Pobierz artykuł

Śliwińska Barbara Gerarda, Czterechsetlecie papieskiej aprobaty „Reguły” Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy (1602-2002), s. 407-416
Pobierz artykuł

Podgórska Teresa, Regina Protmann wzorem mądrości oraz ofiarnej służby wypływającej z miłości Boga i człowieka, s. 417-428
Pobierz artykuł

Krebs Magdalena Łucja, Kult Matki Reginy Protmann na przestrzeni wieków, s. 429-440
Pobierz artykuł

Wojtkowski Julian, Parafie utworzone w dziesięcioleciu Archidiecezji Warmińskiej 1992-2002, s. 441-470
Pobierz artykuł

Wojtkowski Julian, Kapłani Archidiecezji Warmińskiej zmarli w latach 1992-2002, s. 471-512
Pobierz artykuł

Stankiewicz Bogumiła, Odbicie działalności kulturalnej Polaków na Warmii, Mazurach i Powiślu na łamach „Życia Młodzieży” w latach 1924-1930, s. 513-522
Pobierz artykuł

Klimczuk Zygmunt, Dwunasta rocznica beatyfikacji Adolfa Kolpinga, s. 523-528
Pobierz artykuł

Mirkowska Izabela, Kafle z zamku kapituły warmińskiej, s. 529-536
Pobierz artykuł

Recenzje

Rzymska Anna, Gdybym mówił językami…, s. 539-546
Pobierz artykuł

Bieniek Bolesław Antoni, Jean Ziegler, Les nouveaux maitres du monde et ceux qui leur resident, Paris, Fayard 2002, s. 547-554
Pobierz artykuł

„Studia Warmińskie” t. 39 (2002)
Pobierz numer
Artykuły

Markowski Mieczysław, Marian Borzyszkowski (31.08.1936 – 21.09.2001) in Memoriam, s. 5-30
Pobierz artykuł

Parzych Katarzyna, Opracowanie: Prace magisterskie, licencjackie i doktorskie promowane przez ks. prof. dr. hab. Mariana Borzyszkowskiego, s. 31-36
Pobierz artykuł

Bafia Stanisław, Praeteritum aut permutatum, s. 39-40
Pobierz artykuł

D'Elia Francesco, Quid de praeterita naturarum conditione earumque permutationibus Johannes Scottus Eriguena senserit, s. 41-54
Pobierz artykuł

Markowski Mieczysław, Jagiellońska przemiana struktury Uniwersytetu Krakowskiego w 1400 roku, s. 55-70
Pobierz artykuł

Reinhardt Elisabeth, Ruf zur Vervollkommnung. Dynamik und Stabilität des Gottesbildes im Menschen, nach Thomas von Aquin, s. 71-84
Pobierz artykuł

Gensler Marek, Czas i miejsce u wczesnych szkotystów w „Komentarzu” do „Fizyki” Jana Kanonika, s. 85-104
Pobierz artykuł

Michałowska Monika, Pomiędzy czasem a wiecznością. Roberta Kilwardby'ego koncepcja „Aevum”, s. 105-114
Pobierz artykuł

Wójcik Rafał, „Domine, memoriale tuum in generationem et generationem…”. O krakowskim traktacie „Opusculum de arte memorativa” z 1504 roku, s. 115-130
Pobierz artykuł

Knapiński Ryszard, Od „Pokrowy” do „Płaszcza Opieki”. Przeobrażenia motywu ikonograficznego „Mater Misericordiae”, s. 131-160
Pobierz artykuł

Miotk Andrzej, „Peregrinatio pro Christi Amore” we wczesnym Średniowieczu, s. 161-168
Pobierz artykuł

Włodek Zofia, Zmartwychwstanie – przemiana ciał w ujęciu średniowiecznych teologów krakowskich, s. 169-176
Pobierz artykuł

Anzulewicz Henryk, Zum anthropologischen Aspekt der Kontingenz im System des Albertus Magnus, s. 177-196
Pobierz artykuł

Wojtkowski Julian, Śp. ks. prof. dr hab. Władysław Piwowarski, s. 199-218
Pobierz artykuł

Matysiak Bogdan W., Księga Jozuego i jej perykopy z gestami pokutnymi, s. 219-230
Pobierz artykuł

Kułaczkowski Jerzy, Zadania rodzinne idealnej kobiety w świetle Księgi Przysłów 31, 10-31, s. 231-258
Pobierz artykuł

Rosik Mariusz, La Donna Sirofenicia (Mc 7, 24-30). Analisi esegetica ed interpretazione teologica, s. 259-280
Pobierz artykuł

Hochleitner Janusz, Sakrament chrztu na Warmii w potrydenckiej liturgii i zwyczajach, s. 281-296
Pobierz artykuł

Korzeniewska Anna, Prawo rodzinne w Kodeksie Napoleona, s. 297-308
Pobierz artykuł

Machinek Marian, Człowiek jako surowiec. Etyczne aspekty wykorzystania embrionów we współczesnej biotechnologii, s. 309-322
Pobierz artykuł

Pryba Andrzej, Mentalność przeciw życiu źródłem przemocy wobec rodziny, s. 323-332
Pobierz artykuł

Lepa Adam, Ewangelizować areopag mediów, s. 333-346
Pobierz artykuł

Płoski Tadeusz, Kodyfikacja Prawa Kanonicznego katolickich Kościołów Wschodnich, s. 347-370
Pobierz artykuł

Płoski Tadeusz, Prawo do uprawnionej obrony z użyciem siły militarnej, s. 371-384
Pobierz artykuł

Wiszowaty Edward, Od kazania tematycznego do homilii, s. 385-394
Pobierz artykuł

Stankiewicz Danuta, Duchowa formacja świeckich do apostolstwa w funkcji kapłańskiej, s. 395-406
Pobierz artykuł

Leniec Anna, Cel pracy ludzkiej w świetle Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym i encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens”, s. 407-418
Pobierz artykuł

Zellma Anna, Kształtowanie tożsamości regionalnej młodzieży w toku interakcji katechetycznych, s. 419-432
Pobierz artykuł

Wojtkowski Julian, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, s. 441-470
Pobierz artykuł

Materiały i sprawozdania

Klimczuk Zygmunt, Parafia św. Katarzyny w Kętrzynie w świetle wizytacji kanonicznej 7. kwietnia 2002 r., s. 473-486
Pobierz artykuł

Majer Piotr, Polscy duchowni w obozach zagłady ZSRR w latach II wojny światowej, s. 487-494
Pobierz artykuł

Skukowski Włodzimierz, Święci Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, s. 495-498
Pobierz artykuł

Wojtkowski Julian, VIII. Międzynarodowe Sympozjum Józefologiczne, El Salvador 16-23 IX 2001, s. 499-502
Pobierz artykuł

Duksa Piotr, Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w roku akademickim 2001/2002, s. 503-506
Pobierz artykuł

Recenzje

Kępa Zbigniew, Berufsethik heute. Leitlinien für den Bundesgrenzschutz (BGS), hrst. Von Rolf Sauerzapf, s. 509-517
Pobierz artykuł

Płoski Tadeusz, Wolność religii. Wybór materiałów. Dokumenty. Orzecznictwo, tłum. i oprac. T. Jasudowicz, s. 518-520
Pobierz artykuł

Neumann Jacek, Jerzy Lewandowski, Bóg i człowiek, s. 520-521
Pobierz artykuł

„Studia Warmińskie” t. 38 (2001)
Pobierz numer
Artykuły

Sarzała Krzysztof, A prophet in danger. The story of the oracle of Judas the Essene (BJ 1.78-80; Ant. 13.311-313) [Prorok zagrożony. Historia wyroczni Judy Esseńczyka (BJ 1.78-80; Ant 13.311-313], s. 7-46
Pobierz artykuł

Żywica Zdzisław, List Jakuba wezwaniem do odrodzenia doskonałej wiary w Boga i Pana Jezusa Chrystusa, s. 47-58
Pobierz artykuł

Żywica Zdzisław, Wiara i moralność wczesnych Kościołów chrześcijańskich w świetle Listu Jakuba, s. 59-70
Pobierz artykuł

Żywica Zdzisław, Struktura literacka i argumentacja teologiczna Listu Jakuba 1, 2-27, s. 71-80
Pobierz artykuł

Neumann Jacek, Idea panowania Boga w świetle Jezusowego orędzia o królestwie Bożym, s. 81-96
Pobierz artykuł

Wiśniewski Jan, Elekcje biskupów pomezańskich w średniowieczu, s. 97-116
Pobierz artykuł

Fitych Tadeusz, Włoska działalność Giovanniego Battisty Lancellottiego, s. 117-138
Pobierz artykuł

Lewandowska Izabela, Biskup Jan Stefan Wydżga i Kapituła Warmińska w drugiej połowie XVII wieku, s. 139-154
Pobierz artykuł

Śliwińska Barbara Gerarda, Bł. Regina Protmann – osobowość i dzieło, s. 155-166
Pobierz artykuł

Szorc Alojzy, Warmia czasów Reginy Protmann (w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku), s. 167-178
Pobierz artykuł

Wojtyska Henryk Damian, Potrydenckie przemiany koncepcji żeńskiego życia zakonnego, s. 179-184
Pobierz artykuł

Krebs Magdalena, Działalność współczesna Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, s. 185-194
Pobierz artykuł

Nowak Władysław, Eklezjalny i liturgiczny wymiar rytu beatyfikacji, s. 195-206
Pobierz artykuł

Miotk Andrzej, Udział Polaków w dziele ewangelizacji w latach 1000-2000, s. 207-220
Pobierz artykuł

Dembowski Bronisław, Obszar naszej niewiary, s. 221-230
Pobierz artykuł

Bramorski Jacek, Symbolika „środka świata” a mit „tęsknoty za rajem” w ujęciu Mircei Eliadego, s. 231-238
Pobierz artykuł

Sroga Piotr, Kościół a liberalizm. Początek sporu, s. 239-252
Pobierz artykuł

Łużyński Wiesław, Społeczność polityczna a kultura w nauczaniu Jana Pawła II, s. 253-262
Pobierz artykuł

Jóźwiak Stanisław, Nieporozumienia wokół pojęć neutralności i tolerancji, s. 263-272
Pobierz artykuł

Rozen Barbara, Pierwszy katecheta Kościoła Jan Paweł II – uczy, jak żyć, s. 273-282
Pobierz artykuł

Stankiewicz Danuta, Doktrynalna formacja świeckich do apostolstwa, s. 283-294
Pobierz artykuł

Zellma Anna, Podstawy programowe nauki religii wobec edukacji regionalnej, s. 295-310
Pobierz artykuł

Zarębska Ewa, Postawy katechety: nauczyciela religii, wychowawcy chrześcijańskiego, świadka Chrystusa i Kościoła, s. 311-318
Pobierz artykuł

Zamora Danuta Krystyna, Kościół domowy w rodzinie w ujęciu Katechizmu Kościoła Katolickiego, s. 319-338
Pobierz artykuł

Dziewiecki Marek, Pedagogika miłości. Od analfabetyzmu i rozczarowania do dojrzałości, s. 339-346
Pobierz artykuł

Ropiak Sławomir, Teologia odpoczynku według Stefan Kardynała Wyszyńskiego w świetle „Dies Domini” Jana Pawła II, s. 347-358
Pobierz artykuł

Neumann Jacek, Chrystus „Drogą, Prawdą i Życiem” człowieka w myśli teologicznej św. Klary z Asyżu, s. 359-370
Pobierz artykuł

Materiały

Klimczuk Zygmunt, Religijność Polaków w czasach Władysława Reymonta i współcześnie, s. 373-382
Pobierz artykuł

Rabczyński Paweł, Marie-Dominique Chenu OP i jego teologia, s. 383-390
Pobierz artykuł

Jezierski Jacek, Kościół katolicki w Obwodzie Kaliningradzkim (w połowie roku 2000), s. 391-394
Pobierz artykuł

Duksa Piotr, Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w roku akademickim 2000/2001, s. 395-400
Pobierz artykuł

Recenzje i omówienia

Borzyszkowski Marian, „Joannes Nepomucenus redivivus”. O św. Janie Nepomucenie, jego pomniku w Olsztynie i książkach, o jego śmierci i oddawanej mu czci, s. 403-406
Pobierz artykuł

Borzyszkowski Marian, Wlček Emanuel, Jan z Pomuku, s. 407
Pobierz artykuł

Borzyszkowski Marian, Janusz Hochleitner, Powiernik tajemnic królowej. Kult św. Jana Nepomucena na Warmii, s. 407-410
Pobierz artykuł

Borzyszkowski Marian, Janusz Hochleitner i Iwona Scheer, Obrońca przed wylewami rzek. Niezwykłe dzieje życia i kultu św. Jana Nepomucena, s. 410
Pobierz artykuł

Borzyszkowski Marian, Kazimierz Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim. Cz. I: Kaznodziejstwo w Kościele powszechnym, s. 411-412
Pobierz artykuł

Borzyszkowski Marian, Encyklopedia Katolicka, Tom VII, pod red. Stanisława Wielgusa, Jerzego Duchniewskiego, Mirosława Daniluka, s. 412-413
Pobierz artykuł

Machinek Marian, Andreas Laun, Liebe und Partnerschaft aus katholischer Sicht, s. 413-416
Pobierz artykuł

Klimczuk Zygmunt, Adolf Setlak, Służba wojskowa alumnów Warmińskiego Seminarium Duchownego w PRL i jej ocena w wypowiedziach alumnów i kapłanów rezerwistów z 1970 r. Studium historyczno-socjologiczne na przykładzie Bartoszyc, s. 416-420
Pobierz artykuł

Płoski Tadeusz, Andrzej Bokiej, Cywilizacja łacińska. Studium na podstawie dorobku historiozofizycznego Feliksa Konecznego, s. 420-422
Pobierz artykuł

Szorc Alojzy, Janusz Hochleitner, Religijność potrydencka na Warmii (1551-1655), s. 422-428
Pobierz artykuł

„Studia Warmińskie” t. 37 (2000), cz. 1 i cz. 2
Pobierz numer
CZĘŚĆ 1

"Studia Warmińskie" t. 37 (2000), cz. 1, s. 1-272

Artykuły

Borzyszkowski Marian, VII „Colloquia Mediaevalia”. Trwałe wartości Średniowiecza. Olsztyn 18-19 IX 1999, s. 7-10
Pobierz artykuł

Markowski Mieczysław, Trwałość średniowiecznej idei uniwersyteckiej, s. 11-20
Pobierz artykuł

Kohlenberger Helmut, Konzil und Universität am Ende des Mittealters (Sobór i uniwersytet pod koniec Średniowiecza), s. 21-26
Pobierz artykuł

Fijałkowski Adam, Ocena wartości i przydatności pracy intelektualnej w połowie XIII wieku – na podstawie pism Wincentego z Beauvais OP (+1264), s. 27-48
Pobierz artykuł

Bafia Stanisław, Papieża Sylwestra II (Gerberta z Aurillac) doktryna o wartości natury, s. 49-60
Pobierz artykuł

Zahajkiewicz Marek T., Trwałe wartości średniowiecznej liturgii, s. 61-68
Pobierz artykuł

Wünsch Thomas, Mittelalterliche Anfänge der Parlamentsgeschichte: Heiliges Römisches Reich und Polnisch-Litauische Union im Vergleich (Średniowieczne początki dziejów parlamentarnych: Porównanie Świętego Imperium Rzymskiego i Unii Polsko-Litewskiej), s. 69-88
Pobierz artykuł

Wojtkowski Julian, Średniowiecze w Katechizmie Kościoła Katolickiego, s. 89-106
Pobierz artykuł

Borzyszkowski Marian, Filozofia Średniowiecza w encyklice Jana Pawła II „Fides et ratio” 1998, s. 107-128
Pobierz artykuł

Jung-Palczewska Elżbieta, „Natura more geometrio”: Średniowiecze jako pośrednik w recepcji matematyki greckiej dla potrzeb fizyki, s. 129-140
Pobierz artykuł

Gensler Marek, „Fides et ratio”. Wiara a rozum w „Kwodlibetach” Henryka z Gandawy, s. 141-150
Pobierz artykuł

Kürbis Brygida, Słowo w kulturze średniowiecznej, s. 151-156
Pobierz artykuł

Podkoński Robert, „Infinitas mathematicorum et theologorum”. Ujęcia nieskończoności w komentarzu do „Sentencji” Ryszarda Kilvingtona, s. 157-164
Pobierz artykuł

Gogacz Adam, Kryteria naukowości u Rogera Bacona i Francisa Bacona, s. 165-170
Pobierz artykuł

Kępa Rafał, Interpretacja czy nadinterpretacja? – Rozwiązanie problemu różnicy pomiędzy istotą i istnieniem przez Idziego Rzymianina, s. 171-178
Pobierz artykuł

Hochleitner Janusz, Funkcje średniowiecznych dzwonów jako przejaw procesu sakralizacji przestrzeni kulturowej, s. 179-192
Pobierz artykuł

Materiały i sprawozdania

Jezierski Jacek, Luterańsko-katolickie porozumienie na temat Usprawiedliwienia, s. 195-200
Pobierz artykuł

Garwoliński Tomasz, Zadania ruchów katolickich w przeżywaniu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, s. 201-210
Pobierz artykuł

Ropiak Sławomir, Warmińscy kompozytorzy na tle polskich twórców symfonii w stylu klasycznym w XVIII wieku, s. 211-218
Pobierz artykuł

Wojtkowski Julian, XX Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny, s. 219-222
Pobierz artykuł

Gładkowski Krzysztof, Mazurski tygiel religijno-wyznaniowy, s. 223-230
Pobierz artykuł

Duksa Piotr, Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w roku akademickim 1999/2000, s. 231-236
Pobierz artykuł

Recenzje i omówienia

Wojtkowski Julian, Zbornik „Ancilla Domini – Służebnica Gospodnja” u čast fra Pavla Melade. Kačič. Zbornik Franjevačke Provincije Presvetoga Otkupitelja XXXII-XXXIII (2000), ss. 1-728, s. 239-240
Pobierz artykuł

Machinek Marian, Gerhard Lohfink, Braucht Gott die Kirche? Zur Theologie des Volkes Gottes, Freiburg 1998, ss. 398, s. 240-244
Pobierz artykuł

Kunicki Zdzisław, Géry Prouvost, Saint Thomas d'Aquin et les thomismes. Essai sur l'histoire des thomismes, Paris 1996, s. 244-250
Pobierz artykuł

Kunicki Zdzisław, Mieczysław Krąpiec, Filozofia co wyjaśnia? Rozumieć rzeczywistość świata i człowieka, Warszawa 1997, s. 250-255
Pobierz artykuł

Kalinowski Mirosław, Richard J. Devine, Good care, painful choices. Medical ethics for ordinary people. Paulist Press, New Yourk, Mahwah 1996, ss. 242, s. 255-256
Pobierz artykuł

Kalinowski Mirosław, G. Blen, M. Kofler, K. O'Connor, Handbook for Ministers of Care. Liturgy Training Pub. Chicago 1997, ss. 89, s. 256-257
Pobierz artykuł

Kalinowski Mirosław, Harold G. Koenig, Andrew J. Weaver, Pastoral Care of Older Adults. Creative Pastoral Care and Counseling. Fortress Press, Minneapolis 1998, ss. 98, s. 257-259
Pobierz artykuł

Sroga Piotr, Staś Gawroński, Ochotnicy Miłości Bliźniego, tłum. Bożena Topolska, Warszawa 1999, ss. 250, s. 259-262
Pobierz artykuł

Sroga Piotr, Arno Anzenbacher, Christliche Sozialethik. Einführung und Prinzipien, Paderborn 1997, ss. 247, s. 262-266
Pobierz artykuł

Wieczorek Włodzimierz, Piotr Aszyk SJ, Konflikty moralne a etyka, WAM Kraków 1998, ss. 176, s. 266-269
Pobierz artykuł

Żuchowski Kazimierz, Elżbieta Firlit, Parafia rzymskokatolicka w Polsce w okresie transformacji systemowej. Studium socjologiczne, Warszawa 1998, ss. 350, s. 269-271
Pobierz artykuł

CZĘŚĆ 2

"Studia Warmińskie" t. 37 (2000), cz. 2, s. 273-650

Artykuły

Matysiak Bogdan W., Nauki Mędrca Syracha o dobrych manierach, s. 279-288
Pobierz artykuł

Mikołajczak Mieczysław, Królewskie wkroczenie Jezusa do Jerozolimy (Łk 19, 28-44), s. 289-296
Pobierz artykuł

Kiernikowski Zbigniew, Chwalebna Eucharystia pokarmem pokornej Oblubienicy, s. 297-312
Pobierz artykuł

Sarzała Krzysztof, Theologie der Psalmen von H.-J. Kraus – Versuch einer Bilanz nach 20 Jahren, s. 313-328
Pobierz artykuł

Hochleitner Janusz, Ikonografia religijna Warmiaków w dobie reformy trydenckiej, s. 329-346
Pobierz artykuł

Ropiak Sławomir, Pieśni o świętych oraz rozmaite i przygodne w polskich warmińskich śpiewnikach, drukowanych w latach 1858-1924, s. 347-370
Pobierz artykuł

Krebs Magdalena Łucja, Działalność Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Krynicy Morskiej w latach 1920-2000, s. 371-382
Pobierz artykuł

Borzyszkowski Marian, Odbudowa kościoła w Pierzchałach, s. 383-394
Pobierz artykuł

Kunicki Zdzisław, „Homo religio sus” wobec dialogu o religii, s. 395-412
Pobierz artykuł

Forycki Roman, O większą dokładność w posługiwaniu się terminem „wolność”, s. 413-424
Pobierz artykuł

Kępa Zbigniew, Ks. Stefana Pawlickiego studium przyrody, s. 425-460
Pobierz artykuł

Piwowarski Władysław, Grzechy społeczne i struktury grzechu w nauczaniu Jana Pawła II, s. 461-470
Pobierz artykuł

Sroga Piotr, Etyczne podstawy podejmowania decyzji politycznych, s. 471-482
Pobierz artykuł

Machinek Marian, Inżynieria genetyczna – błogosławieństwo czy przekleństwo?, s. 483-494
Pobierz artykuł

Melnyk Marek, Zarys wybranych zagadnień soteriologii prawosławnej, s. 495-522
Pobierz artykuł

Ziegenaus Anton, „Der Mensch, der Gott war, und die Mutter, die Jungfrau war“ – die besondere Beziehung Mariens zur Trinität in der von J. H. Oswald verfassten ersten dogmatischen Mariologie des 19. Jahrhunderts [„Człowiek, który jest Bogiem i Matka, która jest Dziewicą” – Szczególny związek Maryi z Trójcą Świętą w pierwszej Mariologii dogmatycznej XIX wieku, napisanej przez J. H. Oswalda], s. 523-534
Pobierz artykuł

Schmidt Gilbert, Zdrowie duchowe – siłą do tego, żeby być człowiekiem, s. 535-550
Pobierz artykuł

Pawlik Jacek, „Kiedy zagraża śmierć..” – Problem społecznego wsparcia, s. 551-560
Pobierz artykuł

Kalinowski Mirosław, Posługa kapelanów hospicyjnych wśród chorych w terminalnym stadium choroby nowotworowej, s. 561-578
Pobierz artykuł

Płoski Tadeusz, Duszpasterstwo wojskowe w Polsce w świetle stosunków Państwo – Kościół, s. 579-596
Pobierz artykuł

Zellma Anna, Relacje zachodzące między katechezą a liturgią w czasach katechumenatu wczesnochrześcijańskiego, s. 597-604
Pobierz artykuł

1999 - 1990
„Studia Warmińskie” t. 36 (1999)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 35 (1998), cz. 1 i cz. 2
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 34 (1997)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 33 (1996)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 32 (1995)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 31 (1994)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 30 (1993)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 29 (1992)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 28 (1991)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 27 (1990)
Pobierz numer
1989 - 1980
„Studia Warmińskie” t. 26 (1989)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 25 (1988)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 24 (1987)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 22-23 (1985-1986)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 21 (1984)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 20 (1983)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 19 (1982)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 18 (1981)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 17 (1980)
Pobierz numer
1979 - 1970
„Studia Warmińskie” t. 16 (1979)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 15 (1978)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 14 (1977)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 13 (1976)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 12 (1975)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 11 (1974)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 10 (1973)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 9 (1972)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 8 (1971)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 7 (1970)
Pobierz numer
1969 - 1964
„Studia Warmińskie” t. 6 (1969)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 5 (1968)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 4 (1967)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 3 (1966)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 2 (1965)
Pobierz numer
„Studia Warmińskie” t. 1 (1964)
Pobierz numer

Najnowszy numer

54/2017
Okadka SW 2017
Pobierz Spis treści