Konferencja Prorektorów ds. Nauki Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych

Skład osobowy
Konferencji Prorektorów ds. Nauki Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych
w kadencji 2016-2020:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

1. prof. dr hab. Marian Binek – Prorektor ds. Nauki
2. Anita Szczykutowicz– Kierownik Działu Nauki

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3. prof. dr hab. Zbigniew Grądzki – Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej
4. Izabela Czaja-Banasiak – p.o. Kierownika Centrum Nauki

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

5. prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
6. Kinga Witkowska-Azarko – Kierownik Działu Nauki

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

7. prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
8. Teresa Orlewska – Kierownik Działu Nauki

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

9. dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH – Prorektor ds. Nauki
10. Katarzyna Sobolewska – Kierownik Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

11. prof. dr hab. inż. Florian Gambuś – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
12. Barbara Kępys – Kierownik Biura Nauki i Współpracy z Zagranicą

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

13. dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. UTP – Prorektor ds. Nauki
14. Beata Majewska – Kierownik Działu Nauki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

15. prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski – Prorektor ds. Nauki, Przewodniczący Konferencji
16. Anna Smoczyńska – Kierownik Biura ds. Nauki

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

17. prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski – Prorektor ds. Nauki
18. Mariola Wachelko – Kierownik Działu Nauki

 

Konferencje

 

24-25 października 2016 r. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Program spotkania:

24 października

  1. Prezentacja Uczelni, Rektor UTP, prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński
  2. I sesja - prelegent: dr inż. Adam Mroziński, „Rozwój innowacyjnego kształcenia i badań z zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na UTP w Bydgoszczy” Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
  3. II sesja - prelegent: mgr inż. Waldemar Wiśniewski, „Transfer Technologii, jako potencjał rozwojowy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy” Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
  4. III sesja - prelegent: prof. dr hab., dr h. c. Jan Jankowski członek III sekcji Nauk Biologicznych, Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Centralnej Komisji  ds. Stopni i Tytułów, „Stopnie i tytuł naukowy w świetle aktualnych uregulowań prawnych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów”

25 października

  1. IV sesja - prelegent: Marta Dolecka, Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego  „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach regionu przez Urząd Marszałkowski woj. kujawsko-pomorskiego”
  2. V Sesja - prelegent: dr hab. inż. Marek Adamski, prof. nadzw. UTP,
  3. „Innowacyjny potencjał w obszarze działalności naukowo-badawczej wydziałów rolniczych i przyrodniczych UTP w Bydgoszczy”, Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy    

Do pobrania:

 

20 luty 2017 r. robocze spotkanie w sprawie oceny parametrycznej jednostek naukowych, SGGW Warszawa

Program spotkania:

  1. wystąpienie przedstawiciela KEJN Pani Profesor Agnieszki Wierzbickiej.
  2. wystąpienie pracowników OPI PIB odpowiedzialnych za moduł Ankieta jednostki w systemie POL-on

 Do pobrania:

 

8-9 maja 2017 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Program spotkania:

8 maja

I sesja - Prezentacja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, plany rozwoju, wytyczone zadania na najbliższe lata

II sesja z udziałem profesora Mirosława Gornowicza, Prorektora ds. ekonomicznych i rozwoju UWM w Olsztynie, Przewodniczącego Uniwersyteckiej  Komisji Finansowej KRUP,

na temat finansowania uczelni w zakresie dotacji podstawowej w oparciu o aktualne przepisy

9 maja

I sesja z udziałem profesora Wojciecha Budzyńskiego, Przewodniczącego Sekcji III Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, na temat aktualnych uregulowań prawnych dotyczących działalności CK

II sesja z udziałem mgr Elizy Popławskiej-Jodko, Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie, na temat komercjalizacji wyników badań w UWM w Olsztynie

Dyskusja na temat korzystania z infrastruktury badawczej uczelni

 Do pobrania:

 

11-12 października 2018 r. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Program spotkania:

11 października

 Sesja I - Uroczyste otwarcie Konferencji. Powitanie gości i prezentacja Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach - JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk oraz

 - Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Mirosław Minkina

Sesja II - Ewaluacja jakości działalności naukowej. Prelegent: prof. dr. hab. n. med. Karol Kamiński, członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Grupa Nauk o Życiu

  12 października

Sesja I - Analiza dyscyplin w naukach przyrodniczych i rolniczych - wystąpienia Prorektorów.

Sesja II - „Od Horyzontu 2020 do Horyzontu Europa - możliwości dla polskich uczelni". Prelegenci: Zygmunt Krasiński i Tomasz Mróz z Krajowego Punktu Kontaktowego przedstawią tematykę aktualnych konkursów w obszarze "Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka" oraz miejsce obszaru Żywność w HE.

 

11-12 października 2018 r. spotkanie w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach23-25 października 2016 r. spotkanie w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy23-25 października 2016 r. spotkanie w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy23-25 października 2016 r. spotkanie w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy8-9 maja 2017 r. spotkanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie8-9 maja 2017 r. spotkanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie8-9 maja 2017 r. spotkanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie8-9 maja 2017 r. spotkanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie8-9 maja 2017 r. spotkanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie8-9 maja 2017 r. spotkanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie