Kryteria kwalifikacji

 Kryteria kwalifikacji na I rok studiów

pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021

 

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”

Załącznik 1A

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1.

Bioinżynieria produkcji żywności

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny*

6. Język polski

7. Matematyka

2.

Chemia

3.

Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi

4.

Inżynieria przetwórstwa żywności

5.

Leśnictwo

6.

Ochrona środowiska

7.

Ogrodnictwo

8.

Rolnictwo

9.

Rybactwo

10.

Skreślono

11.

Skreślono

12.

Zootechnika

13.

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

14.

Gastronomia – sztuka kulinarna

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Historia

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

15.

Budownictwo

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

16.

Energetyka

17.

Geodezja i kartografia

18.

Gospodarka przestrzenna

19.

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych

20.

Informatyka

21.

Inżynieria informacji

22.

Matematyka

23.

Mechanika i budowa maszyn

24.

Mechatronika

25.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

26.

Biologia

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Język obcy nowożytny*

5. Matematyka

27.

Biotechnologia

28.

Dietetyka

29.

Mikrobiologia

30.

Pielęgniarstwo

31.

Położnictwo

32.

Ratownictwo medyczne

 33.

Weterynaria

34.

Turystyka i rekreacja

1. Biologia

2. Geografia

3. Historia

4. Język obcy nowożytny*

5. Język polski

6. Matematyka

7. Wiedza o społeczeństwie

35.

Analiza i kreowanie trendów

1. Geografia

2. Historia

3. Język obcy nowożytny*

4. Język polski

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

35a.

Analityka i zarządzanie publiczne

36.

Bezpieczeństwo narodowe

37.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

38.

Ekonomia

39.

Historia

40.

Lingwistyka w biznesie

41.

Politologia

42.

Skreślono

43.

Wojskoznawstwo

44.

Zarządzanie

45.

Administracja

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Geografia

4. Historia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

46.

Administracja i cyfryzacja

47.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

47a.

Kryminologia

48.

Prawo

49.

Filozofia

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

50.

Nauki o rodzinie

51.

Pedagogika

52.

Pedagogika specjalna

53.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

54.

Praca socjalna

55.

Socjologia

56.

Teologia

57.

Inżynieria środowiska

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Informatyka

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

58.

Psychologia

1. Biologia,

2. Chemia,

3. Historia,

4. Język obcy nowożytny*,

5. Język polski,

6. Matematyka,

7. Wiedza o społeczeństwie,

59.

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

60.

Technologia żywności i żywienie człowieka

  *  jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

 

 

 

Załącznik 1B

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru(należy dokonać wyboru jednego
z przedstawionych poniżej)

1.

Filologia polska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny*

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Historia sztuki

5. Język łaciński i kultura antyczna

2a.

Filologia angielska

1. Język polski

2. Język angielski

1. Geografia

2. Historia

3. Język łaciński i kultura antyczna

4. Matematyka

2b.

Filologia angielska w zakresie nauczania języka

2c.

Filologia germańska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny*

2d.

Filologia rosyjska

3.

Kierunek lekarski – studia w języku polskim

1. Biologia

2. Chemia

1. Fizyka**

2. Matematyka

4.

Kierunek lekarski – studia w języku angielskim

1. Język angielski

2. Biologia

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Matematyka

  * jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

 

 

 

 

 

Załącznik 1C

Lp.

Kierunek studiów

Postępowanie dwuetapowe

Ocena predyspozycji kandydata

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów
z przedstawionych poniżej)

1

Architektura krajobrazu 1

Ocena predyspozycji plastycznych kandydata – ocena 5 prac plastycznych

1. Biologia

2. Chemia

3. Geografia

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

2

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuk plastycznych 2

Egzaminy praktyczne:
rysunek i malarstwo

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Geografia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

3

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej 3

Egzaminy praktyczne:

1. sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie

2. sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

4

Logopedia 4

Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy - ocena wymowy i słuchu.

1. Biologia

2. Fizyka**

3. Historia

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Wiedza o społeczeństwie

* język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

1)      na kierunku architektura krajobrazu do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, których prace złożone do oceny predyspozycji plastycznych uzyskały ocenę co najmniej dostateczną.

2)      na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną

3)      na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie

4)      na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.