Harmonogram rekrutacji

UWAGA !!! NOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI :

Harmonogram rekrutacji na studia w 2020 roku

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego)

23.04 - 13.08.2020 r.
do godziny 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

04.06 - 13.08.2020 r.

do godziny 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 13.08.2020 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

22.06 - 13.08.2020 r.
do godz. 15:00

5.

Egzaminy dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

14.08.2020 r.

6.

Egzaminy dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą

14.08.2020 r.

7.

Ocena predyspozycji – dostarczenie nagrań przez kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

do 14.08.2020 r.
do godz. 12:00 **

9.

Ocena predyspozycji - złożenie portfolio (teczek z rysunkami) na kierunkach architektura krajobrazu oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

do 14.08.2020 r.
do godz. 12:00 **

10.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

19.08.2020 r.

godz. 12:00

11.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów 

do 27.08.2020 r.

do godz. 15:00 **

12.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

31.08.2020 r.

godz. 12:00

13.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru

do 04.09.2020 r.

do godz. 15:00 **

14.

Ogłoszenie wyników naboru

08.09.2020 r.