Potwierdzanie efektów uczenia się (PEU)

Zasady i tryb potwierdzania efektów uczenia się

W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

 

 1. Potwierdzenie efektów uczenia się, zwane dalej PEU, to formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
 2. Efekty uczenia się mogą być potwierdzane przez wydział, który posiada co najmniej pozytywną ocenę programową na kierunku, dla którego potwierdzane są efekty uczenia się, a w przypadku braku takiej oceny – jeśli posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie obszaru kształcenia i dziedziny, do których przyporządkowany jest ten kierunek.
 3. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

1) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia - osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego,

2) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia,

3) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia - osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich;

 - przez doświadczenie zawodowe rozumie się udokumentowane doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej. Doświadczenie zawodowe nie musi być zbieżne z kierunkiem studiów, dla którego potwierdzane będą efekty uczenia się. Wskazane okresy doświadczenia zawodowego nie muszą być uzyskane w sposób ciągły;

- w przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do procedury PEU nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.

 1. Uniwersytet nie honoruje dokumentów z procedur PEU przeprowadzonych w innych uczelniach.
 2. PEU może prowadzić do przyjęcia na studia realizowane w Uniwersytecie.
 3. PEU prowadzone jest na wniosek Kandydata. Wniosek powinien zawierać informacje o zdobytej poza systemem studiów wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych oraz wskazywać kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, dla którego potwierdzane będą efekty uczenia się. 
 4. Na przeprowadzenie procedury PEU zawierana jest z kandydatem umowa, w której określa się koszty postępowania.
 5. PEU procedowane jest na poziomie przedmiotowych efektów kształcenia z odniesieniem do efektów kształcenia zakładanych dla kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
 6. Uznanie efektów uczenia się prowadzi do zaliczenia przedmiotu, dla którego zakładane efekty kształcenia zostały potwierdzone efektami uczenia się. Zaliczenie jest równoważne z wymaganiami określonymi dla danego przedmiotu w programie i planie studiów (wraz z przypisanymi punktami ECTS).
 7. W wyniku PEU można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS wymaganych do uzyskania kwalifikacji odpowiadającej określonemu poziomowi kształcenia na danym kierunku i profilu kształcenia.
 8. PEU prowadzone jest w sposób ciągły, w miarę zgłaszania się kandydatów, z czynnym ich udziałem na każdym etapie tego procesu.
 9. Po zakończeniu procesu PEU kandydat otrzymuje postanowienie komisji o potwierdzeniu efektów uczenia się.
 10. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia przyjętych w wyniku PEU nie może przekraczać 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 

 

 

Uczestnicy procedury PEU w UWM

 1. Kandydat
 2. Punkt Informacji PEU
 3. Wydziałowy Asesor PEU
 4. Wydziałowa Komisja ds. PEU
 5. Uczelniana Komisja ds. PEU

 

AD 1 - Kandydat - osoba zainteresowana potwierdzeniem efektów uczenia się.

AD 2 - Punkt Informacji PEU - pełni rolę pierwszego kontaktu w procedurze PEU na poziomie uczelni.

Do zadań Punktu Informacji PEU należy w szczególności:

 1. wyjaśnienie kandydatowi zasad, warunków i trybu postępowania przy potwierdzaniu efektów uczenia się,
 2. weryfikacja spełniania warunków formalnych,
 3. wskazanie sposobów postępowania w procedurze PEU,
 4. skierowanie do właściwego asesora wydziałowego PEU,
 5. współpraca z asesorami wydziałowymi w zakresie wymagań stawianych kandydatom na określonym kierunku studiów,
 6. aktualizowanie informacji ogólnych o procedurze PEU w UWM i publikowanie ich na stronie internetowej.

 

AD 3 – Wydziałowy Asesor PEU - pełni rolę koordynatora PEU na wydziale.

Asesor PEU jest osobą, która posiada szeroką wiedzę na temat programów kształcenia, kierunków, poziomów i profili prowadzonych na wydziale oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia, prowadzonych dla poszczególnych kierunków i przedmiotów.

Asesor PEU jest powoływany na wydziale przez Dziekana spośród nauczycieli akademickich ze stopniem co najmniej doktora.

 

Do zadań asesora należy w szczególności:

 1. przyjęcie wniosku kandydata i uruchomienie procedury PEU na wydziale,
 2. porównanie zgodności wskazanych przez kandydata efektów uczenia się z efektami kształcenia dla wskazanego kierunku, profilu i poziomu kształcenia,
 3. weryfikacja i analiza dokumentów i dowodów wskazujących na osiągnięcie przez kandydata efektów uczenia się, a w przypadku stwierdzenia braków lub niezgodności wskazanie sposobów ich uzupełnienia,
 4. określenie kosztów postępowania PEU i przygotowanie umowy z kandydatem,
 5. przeprowadzenie (z udziałem kierowników poszczególnych przedmiotów albo we współpracy z innymi pracownikami wydziału, ze stopniem co najmniej doktora, zgodnie z zakresem prowadzonych przez nich przedmiotów) egzaminów, rozmów podlegających ocenie, obserwacji, symulacji, oceny wytworów pracy, mogących potwierdzić efekty uczenia się kandydata,
 6. bezpośredni kontakt z kandydatem w trakcie przeprowadzania PEU,
 7. udzielanie kandydatowi informacji zwrotnych na każdym etapie prowadzonego postępowania,
 8. umożliwienie kandydatowi uzupełnienia dokumentacji w zakresie niezbędnym do PEU,
 9. rekomendacja Wydziałowej Komisji ds. PEU uznanie efektów uczenia się w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów przewidzianych w programie i planie studiów danego kierunku.
 10. tworzenie list rankingowych kandydatów do przyjęcia na studia w wyniku PEU, odrębnie dla każdego kierunku i poziomu kształcenia na podstawie postanowień komisji,
 11. przedstawienie dziekanowi propozycji liczby kandydatów do przyjęcia w wyniku PEU, uwzględniającej aktualną strukturę studentów na poszczególnych latach studiów danego kierunku, poziomu i formy kształcenia,
 12. prowadzenie dokumentacji z prowadzonego postępowanie PEU,

 

AD 4 - Wydziałowa Komisja ds. PEU, zwana dalej komisją, przeprowadza formalne postępowanie PEU na podstawie rekomendacji i dokumentów przekazanych przez asesora, a po jego zakończeniu wydaje pisemne postanowienie o potwierdzeniu efektów uczenia się, wskazując, jakie przedmioty i na jaką ocenę uznano za zaliczone. Przy weryfikacji negatywnej wskazuje się, jakie przedmioty będące częścią procedury PEU nie zostały zaliczone i co było tego powodem. Postanowienie komisji może być merytoryczną podstawą do przyjęcia na studia w wyniku PEU.

Komisja składa się z 3 osób, w tym z Prodziekana właściwego ds. kształcenia, który pełni rolę przewodniczącego.

Komisję powołuje Dziekan spośród nauczycieli akademickich ze stopniem co najmniej doktora. Komisja może na każdym etapie procedowania zasięgać dodatkowych opinii asesora.

 

AD 5 - Uczelniana Komisja ds. PEU, pełniąca rolę organu odwoławczego dla postanowień wydanych przez Wydziałowe Komisje ds. PEU.

Uczelniana Komisja ds. PEU składa się z 3 osób, w tym z Prorektora właściwego ds. kształcenia, który pełni rolę przewodniczącego.

Uczelnianą Komisję ds. PEU powołuje Rektor. Uczelniana Komisja ds. PEU prowadzi postępowanie na podstawie dokumentów i dowodów, które były przedmiotem prac komisji wydziałowej. Na tym etapie postępowania wyklucza się możliwość uzupełniania przez kandydata dokumentacji i dowodów. 

 

Przebieg PEU

 1. Procedura PEU jest wszczynana po złożeniu przez kandydata wniosku o potwierdzenie wskazanych efektów uczenia się, podpisaniu umowy i wniesieniu opłaty.
 2. Asesor na bieżąco informuje kandydata o przebiegu postępowania, ustalając w sposób uzgodniony z kandydatem metody, formy i terminy weryfikacji efektów uczenia się.
 3. Wszelkie uzgodnienia między asesorem a kandydatem, w tym wyszczególnienie metod, form i terminów weryfikacji efektów uczenia są potwierdzane pisemnie przez asesora i kandydata.
 4. W postępowaniu dotyczącym PEU weryfikowana jest faktyczna wiedza, umiejętności i kompetencje. Dokumentacja dołączona do wniosku ma charakter uzupełniający, potwierdzający proces uczenia się.
 5. Wszystkie czynności w procedurze PEU wykonywane są bez zbędnej zwłoki.
 6. Wysokość opłat za przeprowadzenie PEU ustalana jest przez Rektora.
 7. Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się nie może przekroczyć kosztów ponoszonych w zakresie świadczenia tej usługi o więcej niż 20%.
 8. W przypadku nieusprawiedliwionego nie stawienia się Kandydata na ustalone procedury weryfikacyjne – procedura zostaje przerwana.
 9. Kandydat ma prawo do odwołania się od postanowienia komisji w terminie 14 dni od jego otrzymania. Odwołanie od decyzji komisji kandydat składa do asesora. Może ono dotyczyć wyłącznie weryfikacji efektów wskazanych we wniosku kandydata.
 10. Postanowienie Uczelnianej Komisji ds. PEU jest ostateczne.
 11. Po pozytywnym przejściu procedury PEU kandydat może złożyć do dziekana wniosek o przyjęcie na studia, dołączając komplet dokumentów wymaganych od kandydatów na studia, określonych aktualną uchwałą Senatu w sprawie zasad rekrutacji na studia.
 12. W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku PEU na dany kierunek, poziom i profil kształcenia przekracza dopuszczalny formalny limit, asesor tworzy listę rankingową kandydatów według liczby punktów ECTS uzyskanych w wyniku PEU. Kandydaci z najwyższą liczbą punktów ECTS są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 13. Minimalna liczba punktów ECTS wymagana do przyjęcia na studia w wyniku PEU wynosi 20.
 14. Decyzję o przyjęciu na studia w wyniku PEU podejmuje dziekan, wskazując semestr studiów.
 15. Osoba przyjęta na studia w wyniku PEU uzyskuje status studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.
 16. Dla osób przyjętych na studia w wyniku PEU postanowienie komisji oraz dokumentacja postępowania PEU przechowywana jest w teczce studenta.
 17. W przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia w wyniku PEU postanowienie komisji oraz dokumentację postępowania PEU przechowuje dziekanat przez okres 1 roku.
 18. Kopię postanowienia o uznaniu efektów kształcenia oraz decyzji o przyjęciu na studia w wyniku PEU przekazywane są przez asesora do Punktu Informacji PEU.

 

 

Powyższe procedury reguluje Uchwała Nr 752 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie