Dodatkowy nabór - wrzesień 2019

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prowadzi dodatkowy (wrześniowy) nabór kandydatów
na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
na rok akademicki 2019/2020

NABÓR BĘDZIE PROWADZONY NA NASTĘPUJĄCE KIERUNKI STUDIÓW: [otwórz]

Studia I stopnia i jednolite magisterskie - stacjonarne:

Administracja w Ełku

Administracja i cyfryzacja

Analiza i kreowanie trendów

Architektura krajobrazu

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Ełku

Bioinżynieria produkcji żywności

Biologia

Biotechnologia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Ekonomia

Energetyka

Filologia polska

Filologia, w zakresie filologii germańskiej

Filologia, w zakresie filologii rosyjskiej

Filozofia

Gastronomia-sztuka kulinarna

Geodezja i kartografia

Gospodarka przestrzenna

Historia

Informatyka

Inżynieria informacji

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych

Inżynieria przetwórstwa żywności

Inżynieria środowiska

Leśnictwo

Logopedia

Matematyka

Mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

Mikrobiologia

Nauki o rodzinie

Ochrona środowiska

Ogrodnictwo

Pedagogika

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Ełku

Pedagogika specjalna

Pielęgniarstwo

Politologia

Położnictwo

Praca socjalna

Prawo

Ratownictwo medyczne

Rolnictwo

Socjologia

Stosunki międzynarodowe

Technologia żywności i żywienie człowieka

Teologia

Towaroznawstwo

Turystyka i rekreacja

Wojskoznawstwo

Zarządzanie

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zootechnika

 

Studia II stopnia – stacjonarne:

Administracja

Administracja w Ełku

Analiza i kreowanie trendów

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Biologia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Ekonomia

Filologia, w zakresie specjalności nauczycielskiej w zakresie języka angielskiego

Filologia, w zakresie filologii angielskiej

Filologia, w zakresie filologii germańskiej

Filozofia

Historia

Interdyscyplinarne studia strategiczne

Logopedia

Mikrobiologia

Nauki o rodzinie

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Pedagogika wczesnej edukacji

Turystyka i rekreacja

Zarządzanie

Zarządzanie, w zakresie logistyka – studia w języku angielskim

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

 

Studia I stopnia i jednolite magisterskie – niestacjonarne:

Administracja

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Budownictwo

Ekonomia

Energetyka

Geodezja i kartografia

Informatyka

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych

Mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

Pedagogika

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika specjalna

Praca socjalna

Prawo

Rolnictwo

Technologia żywności i żywienie człowieka

Zarządzanie

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zootechnika

 

Studia II stopnia – niestacjonarne:

Administracja

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ekonomia

Geodezja i kartografia

Inżynieria środowiska

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Technologia żywności i żywienie człowieka

Zarządzanie

 

REJESTRACJA - SYSTEM IRK - https://irk.uwm.edu.pl


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DODATKOWEJ

NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – WRZESIEŃ 2019   :

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego i kierunku weterynaria)

19.08 - 13.09.2019 r. do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

06.09 – 13.09.2019 r. do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 13.09.2019 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

06.09. - 13.09.2019 r. do godz. 15:00.

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie, posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

16.09.2019 r.

godz. 9.00

6.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

16.09.2019 r.

godz. 9.00

7.

Ocena predyspozycji - złożenie portfolio (teczek z rysunkami) na kierunek architektura krajobrazu

do 16.09.2019 r.

do godz. 12:00 **

8.

Ocena predyspozycji - egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmowy kwalifikacyjnej

17.09.2019 r.

9.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

18.09.2019 r.

godz. 12:00

10.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 23.09.2019 r.

do godz. 15:00 **

11.

Ogłoszenie wyników naboru

25.09.2019 r.

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data  stempla pocztowego


 

Dokumenty, które należy dostarczyć PRZED KWALIFIKACJĄ na studia czyli:

>> na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich do dnia 13 września 2019 r. do godz. 15.00:

- kserokopię świadectwa "starej matury" wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średnej (to matura wydawana przed 2005 rokiem, zdawana na oceny, świadectwo wydawała szkoła, a nie OKE)

- zaświadczenie z wynikiem matury IB lub EB

- dyplom laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu stopnia centralnego

- dokumenty matury zagranicznej - otwórz

>> na studiach drugiego stopnia do dnia 13 września 2019 r. do godz. 15.00:

- zaświadczenie o wyniku studiów wypełnione przez dziekanat (conajmniej pierwszego stopnia) - [otwórz word] [otwórz pdf]

>> Wykaz kierunków, po których istnieje możliwość kontynuacji na studiach II stopnia - [otwórz]

 

UWAGA !!

Kandydaci z "nową maturą" (świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną - OKE) przed kwalifikacją nie muszą dostarczać świdectwa maturalnego.

Kandydacie Pamiętaj ! umieść w systemie IRK zdjęcie w formie elektronicznej zgodnez wymogami zdjęcia do dowodu osobistego.


 

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów obowiązuje wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto wskazane podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2019/2020 wynosi:

a. 150 zł - dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych, tj. na kierunki studiów I stopnia: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

b. 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów

Opłata musi być wpłacona przez Kandydata na indywidualny numer konta wskazany podczas rejestracji na studia w systemie IRK(Internetowej Rejestracji Kandydatów)

Zalecamy wnoszenie opłat przez przelewy internetowe.

Opłata nanoszona jest do systemu IRK po przekazaniu jej na konto UWM przez bank wnoszącego opłatę (w ciagu 1-2 dni).

Punkt przyjmowania opłaty rekrutacyjnej (KASA) czynny w godzinach 9:00 - 15:00  w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM (parter-szatnia) w dniach: Od 10.09.2019 r. do 13.09.2019 r. w pozostałych terminach zalecamy dokonanie opłaty rekrutacyjnej przelewem internetowym na indywidualne konto bankowe wskazane przez system IRK.