Senat UWM wybrał Radę Uczelni

Rektorat UWM
Senat UWM wybrał członków Rady Uczelni kadencji 2021-2024. Tworzy ją zgodnie ze statutem 7 osób, w tym 3 spoza wspólnoty Uniwersytetu oraz przewodniczący samorządu studenckiego.

Zgodnie z regulaminem, kadencja pierwszej Rady Uczelni upływa z końcem 2020 r. Na ostatnim w bieżącym roku posiedzeniu 18 grudnia Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wybrał radę kadencji 2021-2024.

- Zgodnie ze statutem, kandydatów do rady może zgłaszać rektor lub grupa co najmniej 10 członków Senatu UWM na ręce przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej. UKW sprawdza czy kandydaci spełniają wymogi ustawowe, np. wymóg wyższego wykształcenia, niekaralności, brak kar dyscyplinarnych. Następnie kandydatury są przedstawiane rektorowi Senatowi UWM – wyjaśnia dr hab. Marcin Dąbrowski, przewodniczący UKW.

Decyzją Senatu mandaty członków Rady spośród wspólnoty UWM uzyskali: prof. Zbigniew Chojnowski (Wydział Humanistyczny, 2. kadencja), prof. Tadeusz Kamiński (Wydział Biologii i Biotechnologii, 2. kadencja) oraz prof. Mariusz Stolarski (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) i Piotr Wałejko, przewodniczący RUSS.

W radzie zasiądą także prof. Marek Chmaj (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 2. kadencja), prof. Krzysztof Mikulski (UMK, 2. kadencja) oraz prof. Amadeusz Krause (UG).

Zgodnie ze statutem, przewodniczącego rady Senat wybiera spośród jej członków spoza wspólnoty Uniwersytetu. W wyniku głosowania stanowisko to ponownie obejmie prof. Marek Chmaj, który uzyskał 37 głosów poparcia (na 47 głosujących).

- Ta kadencja postawi przed nową radą znacznie więcej zadań do wykonania i wymagać będzie znacznie większej gotowości – podkreślał rektor prof. Jerzy Przyborowski, gratulując nowo wybranym członkom.

- Dziękuję panu rektorowi za zaufanie, a państwu za pozytywne głosowanie na moją kandydaturę. Od początku jestem związany z naszą uczelnią, deklaruję dalszą pracę na jej rzecz – dziękował członkom Senatu prof.  Stolarski.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rada Uczelni ma charakter doradczy. Odpowiada za opiniowanie strategii uczelni, monitoruje jej gospodarkę finansową, zatwierdza sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego.

Prof. Mariusz Jerzy Stolarski 

Profesor tytularny nauk rolniczych, zatrudniony na stanowisku profesora w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Badania związane z biosurowcami, biogospodarką i odnawialnymi źródłami energii. Hodowla, produkcyjność, jakość biomasy i możliwości wykorzystania roślin alternatywnych do celów energetycznych i przemysłowych. Technologie produkcji i logistyka pozyskiwania biosurowców, ich przetwarzania do bioproduktów oraz biopaliw stałych, ciekłych i gazowych. Kaskadowe wykorzystanie różnych rodzajów biosurowców pochodzenia rolniczego i leśnego. Ocena efektywności ekonomicznej, energetycznej i środowiskowej uprawy, produkcji, logistyki oraz przetwórstwa biosurowców.

Zajmowane stanowiska/funkcje: 2001-2010 adiunkt; 2011-2017 profesor nadzwyczajny; od 2017 r. profesor; kierownik studiów podyplomowych „Odnawialne Źródła Energii” od 2013 r.; członek Rady Wydziału KŚiR (2010-2019); członek Rady Dyscypliny Naukowej Rolnictwo i Ogrodnictwo od 2019 r.; przewodniczący Rady Naukowej Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych (CBEO) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (kadencja 2016-2020); członek Senatu UWM (kadencja 2020-2024).

Wskaźniki nauko-metryczne: Liczba publikacji ogółem: ok. 334, w tym oryginalnych 136, w tym 70 z IF; IH = 17; sumaryczny IF = 210,568; Indeks cytowań 987; współautor 11 odmian Salix spp. i 1 patentu. Liczba wypromowanych doktorów 3; recenzji na stopień naukowy 8; recenzji na stanowisko i tytuł naukowy 2; recenzji projektów badawczych 5; recenzji publikacji ok. 100, w tym 38 z IF.

Staże i wizyty studyjne: Liczne wyjazdy o charakterze naukowym, szkoleniowym, studyjnym do wielu państw UE (np. Chorwacja, Szwecja, Dania, Wielka Brytania, Austria, Niemcy, Litwa) oraz USA i Kanady.

Projekty badawcze: Łącznie 22 projekty badawcze, w tym 8 międzynarodowych (BalticBiomass4Value, STAR-ProBio, COSMOS, CHEMBEET, SE.Biomethane, EuroBioRef, AGREE, COACH BioEnergy) oraz 14 krajowych, w tym m.in. kierownik projektu BIOmagic, w ramach programu NCBR, Biostrateg 3.

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia: Nagroda zespołowa, Statuetka Zielonego Feniksa „za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki”, Fundacja „Zielony Feniks”, 2009. Nagrody JM Rektora UWM w Olsztynie, za osiągnięcia w dziedzinie naukowej: 2004, 2011, 2012, 2014, 2017, 2018. Nagroda JM Rektora UWM w Olsztynie, za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, 2016. Brązowy medal za długoletnią służbę, 2013. Brązowy krzyż zasługi, 2016. Wyróżnienie przez Kapitułę Nagrody Zielonego Feniksa „za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie Ekoenergetyki i jej upowszechnianie oraz popularyzację w praktyce”, 2018.

Inne aktywności: Członek Polskiego Towarzystwa Biomasy “POLBIOM” od 2000. Członek Polskiego Towarzystwa Agronomicznego od 2001. Członek Komitetu Programowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 2010. Członek zespołu ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2011. Członek zespołu w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej – sekcja: rozwój gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich przy Ministrze Gospodarki, 2013. Członek of the Association for the Advancement of Industrial Crops, od 2014.

.

Sylwetki członków rady spoza wspólnoty uczelni:

Prof. dr hab. Marek Chmaj

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS (1994) oraz Wydziału Politologii UMCS (1993). W 2009 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Stypendysta Research Support Scheme (1997-1988) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1999 r.), uczestnik ponad stu konferencji naukowych, długoletni redaktor naczelny czasopisma "Athenaeum" i członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”. Wykładowca na wielu uniwersytetach krajowych i zagranicznych, m.in. w Castellon (Hiszpania), Bari (Włochy), Rydze (Łotwa) oraz Bańskiej Bystrzycy (Słowacja). Stały ekspert komisji sejmowych i senackich oraz partner zarządzający w Kancelarii Chmaj i wspólnicy sp. k. Kierownik Katedry Prawa Publicznego na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym.

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1982 r.). W 2005 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Obecnie związany zawodowo z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika (kierownik Zakładu Historii Gospodarczej oraz Centrum Badań Kopernikańskich) oraz – od 2016 r. – z Instytutem Historii PAN. W latach 2003-2006 dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki, członek Senatu UMK w latach 1997-1999 i 2005-2008, członek licznych komitetów redakcyjnych i rad naukowych historycznych czasopism naukowych (m.in. „Kwartalnika Historycznego”, „Rocznika Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, „Przeszłości Demograficznej Polski”), rad muzealnych (m.in. Muzeum Historii Polski i Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie). W latach 2003-2012 i od 2015 prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego. Od 2008 r. prezes Towarzystwa Miłośników Torunia. Przewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN w latach 2012-2015 (obecnie wiceprzewodniczący), od 2011 r. członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,  w której od 2017 r. pełni funkcję przewodniczącego sekcji I (nauk humanistycznych i społecznych).

Prof. dr hab. Amadeusz Krause

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunku pedagogika specjalna, po ukończeniu studiów przez 10 lat pracował w Niemczech jako pedagog specjalny. W 1998 r. rozpoczął pracę na WSP w Olsztynie w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej. W 2000 r. uzyskał doktorat, w 2005 r. – habilitację. W latach 2007-2008 członek Senatu UWM. O 2008 r. kieruje Zakładem Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim. W 2011 r. otrzymał tytuł profesora w obszarze nauk humanistycznych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą współczesnej pedagogiki specjalnej i zagadnień związanych z niepełnosprawnością człowieka. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii i prac redakcyjnych. W 2009 r. zainicjował powstanie kwartalnika naukowego "Niepełnosprawność", którego jest redaktorem naczelnym. Był recenzentem w kilkudziesięciu postępowaniach habilitacyjnych i profesorskich.

Sylwetki pozostałych członków Rady będących pracownikami naukowymi Uniwersytetu prezentowaliśmy, podając skład Rady 1. kadencji.

mah

w kategorii