Komunikat o błędzie

Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_database() (line 2739 of /www/htdocs/uwm/projekt/includes/bootstrap.inc).

Senat 30.06.2015

Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego uczelni na bieżący rok, program POWER, prezentacje działalności uniwersyteckich stacji dydaktyczno-badawczych oraz fundacji to główne tematy kończącego rok akademicki posiedzenia Senatu UWM.

Ostatni też raz Senat pracował w sali Rady Wydziału w Collegium Biologiae.

- Od nowego roku akademickiego miejscem obrad stanie się sala w Starej Kotłowni, z elektronicznym systemem liczenia głosów. Będzie to sala ogólnodostępna, zachęcam więc do korzystania z niej – poinformował rektor prof. Ryszard Górecki, otwierając obrady.

Pierwszym pakietem spraw, którym zajął się Senat, były kwestie dotyczące zmian w Statucie UWM oraz sprawy kadrowe. Tę tematykę zreferował prof. Grzegorz Białuński, prorektor ds. kadr. Przedstawił pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w statucie UWM.

- Zmianie ulega paragraf 79., który został rozbudowany o 4 punkty. Dotyczy on rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych, tzw. pensum – informował prof. G. Białuński. Senat zatwierdził projekt uchwały.

W dalszej części obrad prof. G. Białuński zaprezentował stan prac nad Collegium Medicum w przygotowywanym projekcie nowego statutu., Sprawozdanie spowodowało ożywioną dyskusję na temat powołania Collegium - jednostki organizacyjnej UWM, prowadzącej działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą, organizacyjną i leczniczo-usługową w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk farmaceutycznych. W opinii Senatu obecnie nie ma możliwości powołania Collegium Medicum. Wydział Nauk Medycznych mający wejść w jego skład nie posiada jeszcze pełni praw akademickich, chociaż, jak podkreślał prof. Wojciech Maksymowicz, dziekan WNM, wydział przeszedł pomyślnie akredytację i złożył wniosek o nadanie pełnych praw akademickich.

- Medycyna jest najbardziej dynamicznym wydziałem i naszym zadaniem jest, aby Collegium Medicum powstało. Wprowadziliśmy zapis o jego powołaniu do nowego statutu. To świadczy, że poważnie traktujemy tę sprawę – podsumował dyskusję rektor prof. R. Górecki.

Sprawy związane z realizowanymi podwyżkami wynagrodzeń omówił prof. Zbigniew Wieczorek, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kadrowych. Skoncentrował się na analizie projakościowej podwyżki miesięcznej płacy zasadniczej nauczycieli akademickich. Dla przypomnienia, na podwyżki projakościowe uczelnia przeznaczyła kwotę ok. 550 tys. zł. Obecne zasady podziału będą obowiązywać do roku 2017, kiedy to nastąpi nowy podział funduszu motywacyjnego.

- Władze wydziałów powinny jak najszybciej ogłosić, czego oczekują od nauczycieli akademickich i które formy aktywności będą uwzględniać – zaapelował prof. Z. Wieczorek.

Sprawy finansowe zreferował prof. Mirosław Gornowicz, prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju. Przedstawił pod głosowanie Senatu uchwały dotyczące zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. uczelni ogółem,  Wydziału Nauk Medycznych oraz uczelni bez tego wydziału.

- Planujemy 435 mln zł przychodów z działalności operacyjnej, koszty tej działalnośsci powinny wynieść 433 mln zł. Natomiast zysk netto uczelni powinien w tym roku zamknąć się kwotą 820 tys. zł – powiedział prof. M. Gornowicz. Senat zatwierdził przedstawione projekty uchwał.

Nastepnie prorektor M. Gornowicz przedstawił wydziałowe plany finansowe na 2015 r. Przedstawiają się one lepiej niż w roku ubiegłym. Na 17 wydziałów - 7 ma dodatni wynik finansowy  i taki też wynik mają wydziały razem wzięte. Prof. M. Gornowicz przedstawił też informację o sytuacji finansowej UWM na tle innych  uniwersytetów. Większość z nich, podobnie jak UWM, osiągnęła w 2014 r. dodatni wynik finansowy. Tyle że wiele uczelni osiągnęło ten wynik dzięki sprzedaży majątku. Kiedy kurczy się liczba studentów, co przekłada się na wynik finansowy, coraz ważniejsza staje się działalność badawcza. Pod tym względem nasza uczelnia wypada nieźle. Działalność badawcza wynosi 12%  przychodów z podstawowej działalności operacyjnej (prezentacja).

W dalszej części obrad poświęconych kwestiom finansowym kanclerz dr inż. Aleksander Socha poddał pod głosowanie Senatu projekt uchwały dotyczącej zaopiniowania dobudowy skrzydła północnego tzw. szpitala A, nadbudowy i przebudowy kotłowni na terenie szpitala. Koszt inwestycji to 49 mln zł, a środki mają pochodzić z Ministerstwa Zdrowia. W rozbudowanym obiekcie mają być prowadzone badania nad sercem i mózgiem. Senat zatwierdził projekt uchwały.

Omawianie pakietu spraw dydaktycznych rozpoczął prof. Janusz Piechocki, prorektor ds. studenckich. Przedstawił projekt uchwały sprawie określenia zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się na UWM. Projekt przewiduje m.in.powołanie na wydziałach tzw. asesorów (koordynatorów PEU - potwierdzenia efektów uczenia), posiadających szeroką wiedzę na temat programów kształcenia, kierunków, poziomów i profili prowadzonych na wydziale oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia, a także utworzenie komisji wydziałowych przeprowadzających formalne postępowanie PEU na podstawie rekomendacji i dokumentów przekazanych przez asesora oraz uczelnianej komisji PEU jako organu odwoławczego. Kolejnym projektem uchwały przedstawionym przez prof. J. Piechockiego był projekt uchwały w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat dotyczących studiów i opłat za usługi edukacyjne świadczone przez UWM. Obie uchwały zostały przez Senat zatwierdzone.

Prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. dydaktycznych omówił program Kompetencje w szkolnictwie wyższym z projektu unijnego POWER, do którego nasza uczelnia przystąpiła (prezentacja). Jego realizacja ma na celu podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. W szczególności chodzi o tzw. kompetencje miękkie - umiejętność pracy w grupie, umiejętności informatyczne, analityczne.

- Możemy wystąpić o przyznanie nam 5 mln zł na realizację programu - poinformował prof. J. Przyborowski.

W programie weźmie udział 9 wydziałów, 15 kierunków, 320 studentów. Zgodnie z założeniami badanie kompetencji, warsztaty kompetencji miękkich i szkolenia językowe, a także sporządzenie bilansu kompetencji będą działaniami ogólnouczelnianymi. Natomiast certyfikowane szkolenia, wizyty studyjne u pracodawców oraz tworzenie grup projektowych staną się zadaniami poszczególnych wydziałów.

Prof. J. Przyborowski, kończąc prezentację, zaapelował o zainteresowanie projektem, aktywność w zasięganiu informacji o programie. Przypominał, że odbyły się już 3 spotkania informacyjne na temat POWER.

Podczas pierwszej części obrad Senatu z upoważnienia rektora prof. R. Góreckiego głos zabrał mecenas Radosław Bałasz (plik dźwiękowy, prezentacja). Mec. R. Bałasz poinformował o aktualnym stanie spraw sądowych prowadzonych w związku z publikacjami dziennikarza Mariusza Kowalewskiego. Mec. R. Bałasz przytoczył wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z maja 2015 r. nakazujący Mariuszowi Kowalewskiemu założenie i utrzymywanie przez rok na własny koszt specjalnej strony internetowej z przeprosinami za zamieszczanie na blogu treści uznanych przez sąd za bezprawne, zniesławiające i nieprawdziwe a naruszających dobra osobiste prof. R. Góreckiego. Sąd Rejonowy w Olsztynie w orzeczeniu z maja 2015 r. zasądził także od M. Kowalewskiego 1 000 zł na rzecz Domu Dziecka w Gryźlinach. Wyrok o podobnej treści wydał także w grudniu 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie przeciwko Słowu Niezależnemu Sp. z o.o. w Warszawie prowadzącemu stronę internetową niezależna.pl także za publikację na stronie treścinaruszających dobra osobiste prof. R. Góreckiego. Mec. R. Bałasz poinformował również, że w piśmie skierowanym do Prokuratury Rejonowej w Suwałkach Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost" jednoznacznie oświadcza, iż Mariusz Kowalewski w latach 2013-14 nie był pracownikiem tygodnika "Wprost" i nie działał w imieniu redakcji, a treści zamieszczane przez niego na blogu nie były powiązane z redakcją tygodnika "Wprost". Mec. R. Bałasz cytując wyroki nakazujące M. Kowalewskiemu oraz redakcji niezależna pl.opublikowanie tekstu przeprosin podkreślił, że rzetelność dziennikarska nakazuje przed publikacją badanie prawdziwości nadesłanych materiałów.

Drugą część obrad Senatu wypełniły sprawozdania dotyczące działalności uniwersyteckich stacji dydaktyczno-badawczych, zakładów produkcyjno-doświadczalnych oraz fundacji. Wszystkie te jednostki rokrocznie zasilają budżet uniwersytecki, odprowadzając swój zysk do kasy uczelni. Zatrudniają łącznie ok. 300 osób. Na terenie dwóch z nich: w Łężanach oraz Bałcynach znajdują się zabytkowe budynki, pilnie wymagające renowacji. Rektor prof. R. Górecki podniósł kwestię pozyskania finansów ze środków unijnych przeznaczonych na renowację zabytkowych obiektów. Zaapelował także o opracowanie planów efektywniejszego wykorzystania potencjału badawczego stacji, poprzez m.in. wdrożenie programu dotyczącego energii odnawialnych, budowę biogazowni.

Sprawozdania z działalności Fundacji im. M. Oczapowskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów UWM złożyli ich prezesi, akcentując ich rolę promocyjną oraz integrującą środowisko absolwentów. Jako wzór do wykorzystania na naszym gruncie, prof. M. Gornowicz przytoczył przykład funkcjonowania Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fundacja ta działa już 25 lat, mając wśród swoich fundatorów banki i instytucje państwowe. Wspomaga macierzystą uczelnię finansując m.in. stypendia studenckie i doktoranckie, dofinansowując wydawnictwa uczelniane.

Jak zaznaczył rektor prof. R. Górecki, warto i na UWM powołać podobny zespół osób kreatywnych, a przede wszystkim włączyć do takiego zespołu firmy współpracujące z uczelnią.

Sprawozdanie z działalności Fundacji ŻAK złożył mg inż. Tomasz Selwent (prezentacja). Fundacja administruje 12 domami studenckimi, prowadzi 8 lokali gastronomicznych. Fundacja planuje od lipca wprowadzenie nowej aplikacji umożliwiającej wypełnienie elektronicznego formularza do przyznania miejsca w akademiku.

Senat w końcowej części obrad zatwierdził pakiet uchwał dotyczących sprzedaży nieruchomości przedstawiony przez kanclerza dr. inż. A. Sochę oraz uchwał dotyczących zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy UWM, a kilkoma uczelniami zagranicznymi przedstawiony przez prof. Jerzego Jaroszewskiego, prorektora ds. nauki.

mah

w kategorii