Prof. Ryszard Górecki członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk

rektor prof. Ryszard Górecki
Prof. Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego został członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Członkiem korespondentem został prof. Jan Jankowski z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt.

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk 5 grudnia podczas 140. sesji w Warszawie wyłoniło nowych członków. Do grona członków rzeczywistych wszedł prof. Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Prof. R. Górecki znalazł się w składzie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych.

Prof. Ryszard Górecki jest absolwentem, a od 1975 r. pracownikiem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie UWM); od 1991 r. kierownik Katedry Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; prorektor Akademii Rolniczo-Technicznej (1996–1999 r.); rektor 5 kadencji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  (1999–2008 r., 2012-2020 r.); dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM (2008–2010 r.); wiceprezes PAN (2011–2012 r.); członek Senatu RP (2005-2015 r.). Stopień naukowy doktora nauk rolniczych otrzymał w 1979 r. w ART, doktor hab. - 1986 r. w ART, tytuł profesora nauk rolniczych - 1993 r.

W czasie  swej pracy odbył kilka długoterminowych staży zagranicznych, w 1983 r. - Cornell University, Ithaca NY, (12 miesięcy); 1988/89 r. Tohoku University, Sendai, Japonia (6 miesięcy); 1990 r. Tokyo University of Agriculture and Technology (7 miesięcy); 1992 r. Institute of Genetic Engineering, Trieste, Włochy (1 miesiąc); 1994/95 Cornell University, Ithaca, USA (6 miesięcy); 1995 John Innes Centre, Norwich, Wielka Brytania (1 miesiąc).

Jego specjalność naukowa to: fizjologia, biochemia i biotechnologia dojrzewania, kiełkowania i odporności nasion na stresy abiotyczne. Szczególnie specjalizuje się w badaniach związanych z rolą cyklitoli i α-D-galaktozydów w roślinach. Najbardziej istotne osiągnięcia naukowe prof. Góreckiego to: wykazanie przebiegu akumulacji i roli cukrów, RFOs i GalCs w rozwoju i dojrzewaniu nasion roślin strączkowych oraz wzrostu ekspresji genów PS PAL1i PS PAL2 pod infekcjąMycospharella pinodes i Fusarium oxysporum; sklonowanie genu GolS Vicia hirsuta(VhGolS1 i VhGolS2- GenBank); uzyskanie transgenicznej linii pomidora i rzodkiewnika zawierających gen reporterowy (fuzję gfp-gus) z kontrolą promotora genu NP24. Obecnie - prace badawcze dotyczące wykorzystania prozdrowotnych cyklitoli u ludzi.  Inne ważne osiągnięcia to m.in.  zainspiratowanie organizowania cyklicznej imprezy popularyzująccej naukę „Dni Nauki i Sztuki", przyciągającej corocznie kilkadziesiąt tysięcy uczestników; organizowanie ważnych konferencji: 2003 r. - I Konferencja Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin, 2008 r. – 9th ISSS Conference on Seed Biology, w której uczestniczylo około 250 naukowców z 44 krajów, współtwórca (będącego w fazie w przygotowywana) patentu dotyczącego metody pozyskiwania cyklitoli z roślin. Wypromował 9 doktorów.

Prof. Ryszard Górecki uzyskał m.in. 10 nagród indywidualnych I stopnia z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski OOP, Medal KEN, Osobowość Roku Warmii i Mazur, Honorowy Obywatel Miasta Olsztyna i Miasta Braniewa, Order Wschodzącego Słońca, Złota i Srebrna Gwiazda (Japonia), Lider Zarządzania Uczelnią LUMEN, Medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, honorowy profesor Narodowego Kazachskiego Uniwersytetu Rolniczego w Ałmaty. Ważniejsze wykłady: „Saccharides and galactosyl cyclitols in maturing yellow lupin seeds" Pacific Grove, California, USA (1996); "Modification of a-d-galactosides composition in legume seeds by feeding free cyclitols"Olsztyn (2008); „Cyclitols – biologically important compounds" Wilno (2017).

Autor 140 publikacji (w tym 73 dostępne w bazie Web of Science Core Collection), współautor 6 książek. Publikacje współautorstwa prof. Góreckiego były cytowane, wg bazy Web of Sciences ok. 939 razy (index H=17).

Kierował 3 grantami MNiSW i NCN oraz grantem rozwojowym NCBiR. Pomimo pełnienia obowiązków rektora, senatora RP 3 kadencji i wiceprezesa PAN, prof. Górecki czynnie uczestniczył w życiu naukowym w kraju i na świecie. Pełniąc obowiązki senatora RP zadbał m.in. o sprawy finansowe PAN. Przykładem jest interwencja prof. Góreckiego w Ministerstwie Finansów w 2012 r. w sprawie wyłączenia limitów wzrostu wynagrodzeń pracowników naukowych w instytutach PAN. Doprowadził do dynamicznego rozwoju UWM. Przykładem jest m.in. utworzenie medycyny w 2007 r. , po raz pierwszy w Polsce powojennej.

 Prof. Górecki był jednym z inicjatorów powołania oddziału PAN z siedzibą w Olsztynie.

Prof. Jan Jankowski został członkiem korespondentem PAN – także Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych.

Prof. J. Jankowski jest uznanym w skali międzynarodowej autorytetem naukowym z zakresu drobiarstwa, specjalistą w dziedzinie hodowli, chowu i żywienia indyków. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 400 oryginalnych publikacji naukowych, w tym 161 opublikowanych w czasopismach naukowych. Do jego najważniejszych osiągnięć praktycznych należy zaliczyć wyhodowanie 7 krajowych rodów indyków, także opracowanie nowych programów żywienia indyków rzeźnych, zwiększających efektywność odchowu i dobrostan ptaków oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska.

Zgromadzenia Ogólne to najważniejszy organ PAN. W jego skład wchodzą wszyscy członkowie krajowi PAN – wybitni naukowcy, którzy określają kierunki rozwoju i działalności akademii. Na grudniowej sesji Zgromadzenie Ogólne wybrało 38 członków rzeczywistych i 51 członków korespondentów.

Obradom przewodniczył prezes PAN prof. Jerzy Duszyński.

Jednym z ważniejszych zadań wydziałów PAN jest koordynacja działań komitetów naukowych, problemowych i narodowych, tworzonych przy nich, które są ciałami opiniotwórczymi stanowiącymi najbardziej reprezentatywne grono specjalistów w danej dyscyplinie naukowej. Wydziały koordynują działalność 69 instytutów naukowych PAN, sprawują nadzór nad pomocniczymi jednostkami naukowymi (w tym bibliotekami w Gdańsku i Kórniku oraz archiwum w Warszawie).

bmip