Posiedzenie Konwentu UWM

rektor UWM i marszałek województwa
Chociaż posiedzenia Konwentu UWM nie mają na celu załatwiania doraźnych spraw to na kwietniowym od ręki rozwiązane zostały aż dwie, a nawet trzy kwestie.

Posiedzenie Konwentu UWM odbyło się 6 kwietnia. Obradom przewodniczył Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa i przewodniczący Konwentu UWM. Marszałek na wstępie przedstawił krótkie sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-20.

- Odbyły się 53 konkursy, w których rozdysponowano 43 mln euro. Nie ma zagrożenia, że coś się stanie i nie wykorzystamy przyznanych nam środków - zapewnił.

Prof. Mirosław Gornowicz, prorektor UWM ds. ekonomicznych i rozwoju poinformował zebranych, że z RPO WiM Uniwersytet uzyskał pieniądze na 2 projekty: Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości i Budowa Centrum Popularyzacji Nauki. Obecnie komisja kwalifikacyjna RPO WiM ocenia nasz 3. projekt Chemia. Chodzi w nim o utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku chemia na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. W przygotowaniu są kolejne 2 projekty do RPO WiM – Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia „EnFoodLife” oraz Optymalizacja i doposażenie infrastruktury badawczej UWM, jako inicjatora badań i implementacji rozwiązań w zakresie RiS na rynek komercyjny. Chodzi tu o wydziały Medycyny Weterynaryjnej, Bioinżynierii Zwierząt i Nauk Ekonomicznych.

Prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów przekazał członkom konwentu informację na temat kształcenia na UWM. W l. 2012-17 UWM utworzył 19 nowych kierunków kształcenia. W roku akademickim 2019/20 uruchomi 5 kierunków praktycznych (chemia, fizjoterapia, kosmetologia, pedagogika wczesnej edukacji, administracja. Te 2 ostatnie w Ełku) oraz 6 kierunków ogólnoakademickich - biologia, animacja  pamięci społecznej, interdyscyplinarne studia strategiczne, ekonomia (specjalizacja ubezpieczenia, z ZUS), inżynieria maszyn spożywczych oraz gastronomia i sztuka kulinarna. 6 nowych kierunków będzie realizowanych w języku angielskim.

Na tym informacyjna część posiedzenia Konwentu się zakończyła. W drugiej merytorycznej władze Uniwersytetu zwróciły się do członków Konwentu z prośbą o poparcie planów i starań UWM w rozmaitych kwestiach. Pierwsza to budowa Centrum Serca i Mózgu. Ma to być ośrodek naukowy i dydaktyczny koordynujący pracę badawczą i kształcenie przed- i podyplomowe w zakresie diagnostyki i leczenia chorób tych 2 kluczowych dla funkcjonowania organizmu organów. Ma ono być integralną częścią Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Po co UWM takie centrum?

- Bo nasze społeczeństwo się starzeje. Mamy najniższą w Polsce wykrywalność choroby niedokrwiennej mózgu i potrzebujemy specjalistów w tym zakresie – wyjaśniał prof. Wojciech Maksymowicz, prorektor UWM ds. Collegium Medicum.

Konwent poparł te starania jednogłośnie.

Kolejną rzeczą było wsparcie Konwentu dla planów uruchomienia kierunku fizjoterapia. Konwent jednogłośnie uznał to za konieczne i poparł zamiar UWM pozyskanie na ten cel środków z różnych źródeł, w tym samorządów i z funduszy europejskich.

Trzecie stanowisko zajął Konwent w sprawie poprawy warunków kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo.

Niedostatek pielęgniarek i położnych jest dramatyczny i zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu mieszkańców Warmii i Mazur. Konieczne jest znaczne zwiększenie liczby studiujących na tych kierunkach. Konwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poparł starania UWM o zapewnienie im lepszych warunków kształcenia w oparciu o zasoby samorządów województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyna i Ełku.

Prof. Wojciech Maksymowicz zwrócił uwagę, że w byłym Liceum Pielęgniarskim przy ul. Mariańskiej rozrasta się administracja Urzędu Marszałkowskiego, a tymczasem ten obiekt mogły służyć kształceniu pielęgniarek i położnych. Marszalek Brzezin nie wykluczył, że tak się może stać. Zauważył jednak, że odnowienie tego gmachu zostało sfinansowane z unijnych pieniędzy i nie wie, jaka jest trwałość tych projektów. Ale i w głosowaniu nad tym stanowiskiem nikt z Konwentu się nie wyłamał.

Bardzo długo toczyła się dyskusja nad kolejnym stanowiskiem - w sprawie wsparcia działań o wpisanie do wieloletniego programu inwestycyjnego Rady Ministrów budowy i wyposażenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Rząd wspiera znacznymi dotacjami modernizacje uniwersyteckich szpitali klinicznych. Olsztyn z tego programu mógłby także otrzymać pieniądze, co najmniej 300 mln zł, ale pod warunkiem, że szpital miejski, którego organem założycielskim jest Rada Miasta przejdzie pod zarząd UWM. Kwestię tę obszernie referował prof. Maksymowicz. Wywoła ona wśród członków Konwentu duże zainteresowania i w konsekwencji - wiele pytań. Przejęcie szpitala miejskiego przez UWM i uczynienie z niego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego narusza wiele interesów i budzi wiele obaw. Ostatecznie Konwent, którego członkiem jest także prezydent Olsztyna poparł stanowisko UWM jednogłośnie, czyli starania o wybudowanie zupełnie nowego szpitala.

Następne stanowisko dotyczyło poprawy infrastruktury drogowej i komunikacyjnej przy obiektach UWM i szpitala uniwersyteckiego. Chodzi o gruntowną modernizację ulic: Obitza, Oczapowskiego, Słonecznej oraz Warszawskiej. Są to ulice miejskie. UWM pragnie ponadto, aby miasto przejęło do eksploatacji ul. Heweliusza, przy której znajdują się bloki Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Konwent poprał te starania.

Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna oświadczył w związku z tą sprawą, że w tegorocznym budżecie miasta nie ma pieniędzy na remonty tych ulic, ale postara się go wykonać możliwie szybko. To była pierwsza z załatwionych od ręki spraw. Kolejna, która w ten sposób została załatwiona to zmiana planów zagospodarowania przestrzennego terenów przy obiektach Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ul. Oczapowskiego 14, Obitza, ul. Słonecznej. Obecnie plany uniemożliwiają ich rozbudowę. Prezydent Piotr Grzymowicz obiecał wszcząć stosowną procedurę. Zaskoczył zaś wszystkich zupełnie po informacji o zamiarze dobudowania przy szpitalu uniwersyteckim obiektów dla medycyny sądowej, co także wymaga zmiany planu. Oświadczył wówczas, że przygotowany właśnie plan już taką możliwość daje.

Niespodziankę sprawił także Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. Kiedy toczyła się dyskusja nad stanowiskiem Konwentu w sprawie poprawy warunków kształcenia pielęgniarek i położnych poinformował, że Ełk ma gotowe pomieszczenia do ich kształcenia i może je UWM przekazać za symboliczną złotówkę.

Co na to UWM?

Rektor prof. Ryszard Górecki poprosił prof. Annę Doboszyńską, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, aby zajęła się tą sprawą w porozumieniu z prezydentem Andrukiewiczem.

Lech Kryszałowicz