Prof. Paweł Wielgosz dziekanem WGIPiB

prof. Paweł Wielgosz
Parametryzacja, doskonalenie oferty kształcenia i dokończenie restrukturyzacji wydziału to główne zadania nowego dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Został nim prof. Paweł Wielgosz.

Na początku bieżącego roku w Ministerstwie Cyfryzacji został utworzony Departament Polityki Geoinformacyjnej. Anna Streżyńska, minister cyfryzacji, kierowanie nim powierzyła prof. Radosławowi Wiśniewskiemu. Tym samym prof. Radosław Wiśniewski przestał pełnić funkcję dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM. Wybory nowego dziekana odbyły się 21 marca i wzięło w nich udział 36 elektorów. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę – dr. hab. inż. Pawła Wielgosza, prof. UWM. Otrzymał on 36 głosów.

- Jestem szczęśliwy i bardzo zaskoczony jednogłośnym wynikiem. Rada Wydziału obdarzyła mnie dużym zaufaniem, dlatego czuję się zobowiązany do ciężkiej pracy – mówi prof. Paweł Wielgosz.

Dziekan Paweł Wielgosz zgłosił także kandydatury na prodziekanów. Prodziekanem ds. nauki został dr hab. inż. Jacek Tomasz Rapiński, ds. kształcenia dr inż. Ada Wolny, ds. rozwoju i współpracy dr inż. Jacek Zabielski, a ds. studenckich dr inż. Marek Ogryzek.

- Pierwsze główne zadanie, które nas czeka i które właściwie trwa w tej chwili to ocena parametryczna wydziału. Jeszcze zostało 10 dni, podczas których musimy wykonywać intensywne prace w tym kierunku. Później zajmiemy się doskonaleniem oferty kształcenia oraz dokończymy restrukturyzację wydziału – dodaje nowy dziekan.

Dr hab. inż. Paweł Wielgosz jest profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatrudnionym na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa (WGIPB), na którym w 2002 roku uzyskał stopień naukowy doktora, zaś w 2011 roku - stopień doktora habilitowanego. Jego zainteresowania badawcze obejmują precyzyjne pozycjonowanie z wykorzystaniem technik GNSS oraz zastosowanie technik satelitarnych do monitorowania stanu ziemskiej jonosfery i troposfery.

Dr hab. inż. Paweł Wielgosz pełnił funkcję prodziekana ds. nauki WGIPB w kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020 (do 2017 roku). Od 2015 r. pełni również funkcję dyrektora Instytutu Geodezji WGIPB. Jest członkiem Komisji Współpracy Międzynarodowej oraz członkiem Komisji Nauki Senatu UWM.

W latach 2002-2005 odbył staż na Ohio State University w USA, podczas którego w 2004 r. zdobył prestiżową nagrodę naukową Heiskanen Senior Award. W ostatnich latach odbył krótkoterminowe staże zagraniczne, m.in. w Europejskiej Agncji Kosmicznej (ESA), na Universitat Politècnica de Catalunya, czy też w GeoForschungsZentrum .

Jest członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych (International Association of Geodesy - IAG, European Geosciences Union - EGU, International GNSS Service - IGS). W Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) pełni funkcję przewodniczącego podkomisji 4.4: „Multi-constellation GNSS”, a od 2007 r. jest członkiem zarządu komisji 4: „Positioning and Applications”. Od 2015 roku jest także członkiem Global Geodetic Observing System (GGOS) Science Panel. Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Journal of Geodesy (IF= 3.329) oraz członkiem rad wydawniczych GPS Solutions (IF= 2.668), Reports on Geodesy and Geoinformatics, Journal of Geodetic Science i Geodesy and Cartography. W 2016 roku został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk.

Dr hab. inż. Paweł Wielgosz jest autorem lub współautorem oryginalnych 50 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach o szerokiej cyrkulacji międzynarodowej (w tym 30 w czasopismach indeksowanych przez JCR), 40 publikacji w materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz ponad 200 referatów naukowych. Według bazy WoS jego prace były cytowane 300 razy. Kierował 7 projektami badawczymi, w tym międzynarodowymi finansowanymi przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Ponadto jako wykonawca uczestniczył w kilkunastu projektach naukowych krajowych i zagranicznych.

syla

w kategorii