Nowy profesor - Bożena Cwalina-Ambroziak

Prof. Bożena Cwalina-Ambroziak z Katedry Fitopatologii i Entomologii na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa odebrała 22 listopada nominację profesorską z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Prof. Bożena Cwalina-Ambroziak  urodziła się w 1959 r. w Kolnie. Absolwentka Wydziału Rolniczego ART (1983 r.). Stopień dr. uzyskała w  1994 r., a dr. hab. w 2005 r. Tematyka badawcza prof. Cwaliny-Ambroziak jest ściśle związana z reprezentowaną dyscypliną naukową – agronomia, specjalnością – ochrona roślin. Skupia się wokół problematyki dotyczącej zagrożeń chorobowych wybranych gatunków roślin uprawnych i stanu fitosanitarnego gleby w zróżnicowanych warunkach agrotechnicznych oraz możliwości zastosowania integrowanych metod w ochronie roślin przed patogenami. Aktualnie, wraz z pracownikami innych ośrodków naukowych w kraju, prowadzi badania nad udziałem związków fenolowych  w mechanizmie odporności roślin na patogeny w warunkach naturalnej i sztucznej infekcji. Realizacja projektów badawczych, finansowanych przez KBN, MENiS, MNiI, MSWiN oraz grantu uczelnianego zaowocowała dorobkiem w postaci 150 pozycji bibliograficznych, w tym 74 oryginalnych prac twórczych – w większości publikowanych w periodykach o zasięgu międzynarodowym oraz 63 komunikatów/doniesień z sympozjów naukowych krajowych i zagranicznych. Pod jej promotorstwem jest zakończony przewód doktorski (aktualnie dwa są realizowane) oraz 52 prace magisterskie i inżynierskie. Poza obowiązkami nauczyciela akademickiego, uczestniczy m. in. w pracach komisji ds. przewodów doktorskich i kolokwiów habilitacyjnych, pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Wyborczej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie na kadencję 2012-2016. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa  Fitopatologicznego (od 1986 r. skarbnikiem Oddziału PTFit w Olsztynie, od 2011 r. członkiem Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie Głównym PTFit w Poznaniu), Polskiego Towarzystwa Ochrony Roślin, Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych.

Za działalność naukowo-dydaktyczną i organizacyjną została wyróżniona Honorową Odznaką „Zasłużony dla Wydziału Rolniczego” i Medalem Honorowym „Zasłużony dla Uczelni” oraz wielokrotnie otrzymywała nagrody JM Rektora ART i UWM.

Hobby: Piękne widoki, nie tylko na szlaku górskim, i poezja  - ku pokrzepieniu.

- W podzięce za miłość, ciepło, cierpliwość… pochylam się nisko przed Najbliższymi. Uzyskany tytuł mobilizuje mnie do dalszej pracy – mówi profesor.

w kategorii