Nowi profesorowie - prof. Stanisław Sienkiewicz

Do grona profesorów naszej uczelni dołączył prof. Stanisław Sienkiewicz z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Otrzymał nominację profesorską z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 11 kwietnia w Belwederze.

Prof. Stanisław Sienkiewicz urodził się 13 listopada 1959 roku w Kleszczówku, woj. podlaskie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w 1978 r. rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i w roku 1983 uzyskał dyplom magistra inżyniera z wynikiem bardzo dobrym. W tym samym roku zatrudnił się w Katedrze Chemii Rolnej ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W roku 1986 w tej samej Katedrze został asystentem, a w 1993 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych. Pracę doktorską nt.: „Opracowanie systemu nawożenia gleb lekkich magnezem  z uwzględnieniem dolomitu” wykonał pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Wojnowskiej. Praca doktorska została wyróżniona nagrodą JM Rektora Akademii Rolniczo-Technicznej. W 2004 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii na podstawie dorobku naukowego i monografii pt.: „Oddziaływanie obornika i nawozów mineralnych na kształtowanie żyzności i produktywności gleby”. Od 01.01.2010 r. jest kierownikiem Katedry Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska, a od 01.09.2012 r. prodziekanem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ds. studenckich.

Jego dorobek obejmuje ponad 150 pozycji, w tym 87 oryginalnych prac naukowych. Dorobek ten jest dobrze wpisany w ważne i aktualne problemy badawcze w zakresie nauk rolniczych. Interdyscyplinarne badania chemiczno-rolnicze, którymi zajmuje się od początku pracy zawodowej, wymagały podejmowania współpracy w celu pełniejszego wyjaśnienia skomplikowanych zależności zachodzących na styku gleba – nawóz – roślina. Dlatego też zasadnicza część dorobku naukowego jest efektem współpracy badawczej w ramach różnych zespołów/konsorcjów badawczych. Realizacja tak konstruowanych projektów dawała możliwość pracy w różnych zespołach badawczych i stwarzała szansę do publikowania wyników oraz prezentowania ich na wielu konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą (Niemcy, Ukraina, Czechy, Słowacja). Badania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień: wpływ nawożenia na właściwości gleby, jej żyzność i produktywność; optymalizacja nawożenia roślin uprawnych; rolnicze i ekologiczne skutki ugorowania i odłogowania gleb; przyrodnicze zagospodarowanie odpadów pochodzenia organicznego. Z dorobku naukowego wynika bardzo duża troska o ilość i jakość uzyskiwanego plonu, ale także dbałość o stan środowiska przyrodniczego, głównie o glebę i wodę. Rozwój naukowy odbywał się również poprzez staże naukowe oraz szkolenia odbywane w kraju i za granicą –  Niemcy Dania, Szwecja, Norwegia.

Ważnym świadectwem uznania macierzystej uczelni i naukowego środowiska olsztyńskiego dla wielostronnej i efektywnej pracy jako nauczyciela akademickiego są liczne nagrody JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (6 za osiągnięcia naukowe, 4 za pracę dydaktyczno-wychowawczą i 5 za osiągnięcia organizacyjne). Studenci wydziału docenili również Jego pracę dydaktyczną. Trzykrotnie otrzymał nominację w plebiscycie na najpopularniejszego nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: BELFER 2009, BELFER 2012 i BELFER 2013.

Hobby: dobra muzyka, sport, nalewki

– Warto było pracować 30 lat. Jednocześnie traktuję to jako wyzwanie do dalszej pracy. Z drugiej strony akt nominacji to bardzo sympatyczny i podniosły moment w życiu oraz ogromna satysfakcja – mówi profesor Stanisław Sienkiewicz.

w kategorii