Nowi profesorowie - prof. Krystyna Demska-Zakęś

Do grona profesorów naszej uczelni dołączyła prof. Krystyna Demska-Zakęś z Wydziału Nauk o Środowisku. Otrzymała nominację profesorską z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 10 kwietnia w Belwederze z grupą 39 pracowników nauki i sztuki.

Prof. Krystyna Demska-Zakęś urodziła się w Sierakowie (woj. wielkopolskie). Jest absolwentką Państwowego Technikum Rybackiego. W 1986 r. ukończyła studia na kierunku rybactwo śródlądowe na Wydziale Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego ART w Olsztynie (obecnie Wydział Nauk o Środowisku UWM). Pracę zawodową podjęła jeszcze na studiach; w 1985 roku została zatrudniona na macierzystym wydziale na stanowisku asystenta – stażysty. Zaangażowała się w prace badawcze związane z dyferencjacją płci i biologią rozrodu hybryd ryb siejowatych, których wyniki przedstawiła m.in. w rozprawie doktorskiej. W 2005 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rybactwo, specjalności biologia rozrodu. Rok później objęła funkcję kierownika Katedry Ichtiologii, którą pełni do chwili obecnej. W latach 2008 – 2012 była dziekanem Wydziału Nauk o Środowisku.

Jej dorobek naukowy obejmuje m.in. oryginalne prace twórcze w większości opublikowane w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, monografie i rozdziały w monografiach, doniesienia i komunikaty naukowe prezentowane na konferencjach międzynarodowych i krajowych, prace o charakterze popularno-naukowym. Jest autorem lub współautorem ponad 220 pozycji bibliograficznych, 2 wdrożeń oraz ponad 100 opracowań. Zasadnicza część jej dorobku naukowego dotyczy zagadnień związanych z: rozwojem i funkcjonowaniem układu płciowego ryb w warunkach prawidłowego i zakłóconego środowiska, biotechniką i biotechnologiami rozrodu ryb, manipulacjami płcią ryb oraz wpływem tych zabiegów na jakość biologiczną uzyskanego potomstwa, a także intensyfikacją produkcji ryb w zamkniętych systemach wody.

Wiele prac ma charakter pionierski. Badania realizowała z tematów własnych i statutowych uczelni oraz projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, oraz UE (łącznie 21 pozycji). Większość prac, z uwagi na ich interdyscyplinarny charakter, realizowała we współpracy z pracownikami macierzystego wydziału, innych jednostek UWM w Olsztynie, Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Polskiej Akademii Nauk oraz partnerami z zagranicy Ohio State University (Ohio, USA), Research Institute for Fisheries, Aquaculture and Irrigation (Szarvas, Węgry), Kaposvar University (Kaposvar, Węgry), a także gospodarstwami rybackimi. Współpraca z podmiotami gospodarczymi pozwoliła na szybkie wdrażanie wyników badań w praktyce.

Praca dydaktyczna nauczyciela akademickiego i organizatora dydaktyki stanowi od początku zatrudnienia do chwili obecnej integralną część jej działalności zawodowej. Z pasją i zaangażowaniem prowadzi zajęcia zarówno dla studentów studiów inżynierskich, magisterskich, podyplomowych, jak i dla osób związanych z sektorem rybackim.

Brała udział w pracach różnego rodzaju zespołów, instytucji, komitetów i towarzystw, w tym międzynarodowych. Między innymi była ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej (obecnie Polskiej Komisji Akredytacyjnej), członkiem: Rady Konsorcjum Naukowo-Technologicznego „Polska Platforma Technologiczna Ekologii i Systemów Ochrony Środowiska”, Zespołu ds. Opiniowania Projektów Sektorowego Programu Operacyjnego PO Ryby 2007-2013, Komisji Biologii Rozrodu Niższych Kręgowców Komitetu Biologii Rozrodu PAN, American Fisheries Society i European Aquaculture Society. Wielokrotnie wchodziła w skład komitetu redakcyjnego serii monografii wydawanej przez Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Jej działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna była wielokrotnie nagradzana. Uzyskała m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, wyróżnienie zespołowe nadane przez władze Funduszu Marii Skłodowskiej-Curie za realizację projektu międzynarodowego, wyróżnienie olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego za opiekę merytoryczną nad nagrodzoną pracą magisterską, wyróżnienie za opiekę merytoryczną nad pracą magisterską nagrodzoną w konkursie na najlepszą pracę magisterską „Rybactwo – inwestycja w środowisko i społeczeństwo” współorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, liczne nagrody rektora ART/UWM w Olsztynie. Była także laureatką konkursu Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur.

Hobby: turystyka, sport, głównie siatkówka, jazda konna, dobra książka i oczywiście ryby.

- Traktuję tę nominację jako zwieńczenie pewnego etapu kariery zawodowej, ale mam nadzieję, że to, co najlepsze w pracy zawodowej jeszcze przede mną. Jednocześnie dziękuję rodzinie, współpracownikom i wszystkim, którzy mnie wspierali w drodze do tego sukcesu - mówi prof. Demska-Zakęś.

 

opr. mah

w kategorii