Nowi profesorowie - prof. Anna Wójcik

Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył w Belwederze 11 kwietnia akty nominacyjne nowo mianowanym profesorom. Wśród nich znalazła się prof. Anna Wójcik z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt.

Profesor Anna Wójcik urodziła się w Pasymiu (województwo warmińsko-mazurskie). Jest absolwentką Technikum Hodowlanego w Karolewie. Studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie ukończyła w 1988 roku.

Stopień doktora uzyskała w 1995 roku, a doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki, specjalność zoohigiena w 2007 r. Od początku pracy zawodowej związana jest z Katedrą Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, w której zatrudniona była kolejno na stanowisku asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego.

Podczas swojej pracy zawodowej Profesor Anna Wójcik nieustannie podnosi swoje kwalifikacje. Ukończyła m. in.: Studia Podyplomowe na kierunku: „Psychologia zwierząt – zagadnienia podstawowe i aplikacyjne" w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a obecnie jest słuchaczem studiów podyplomowych „Zarządzanie projektem badawczym" w Akademii Morskiej w Gdyni. Staże naukowe odbyła w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, oddział w Poznaniu oraz w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu.

Jej zainteresowania zawodowe i naukowe koncentrują się wokół czterech głównych obszarów badawczych: dobrostanu zwierząt gospodarskich i dzikich oraz metody jego oceny; wpływu różnych czynników na reakcje stresowe drobiu z uwzględnieniem jakości uzyskiwanego surowca oraz możliwości przeciwdziałania niekorzystnym skutkom stresu przedubojowego; analizy warunków utrzymania i chowu strusi afrykańskich z uwzględnieniem problematyki jakości mięsa strusiego; analizy zagrożeń środowiskowych związanych z produkcją zwierzęcą.

Jej aktywność naukowa przejawia się w realizacji i uczestnictwie w projektach badawczych. Przed habilitacją uczestniczyła w 4 projektach, w tym: raz jako wykonawca w grancie KBN (1993-95) i w trzech jako kierownik [grant z Funduszu PHARE-FIESTA II (1997-1998); grant uczelniany – habilitacyjny; grant badawczy własny MNiI (2005-2007)]. Po habilitacji była kierownikiem projektu rozwojowego NCBiR (2009-2012), a obecnie jest wykonawcą podzadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego" (2010-2014).

Efektem jej działalności naukowo-badawczej oraz dydaktyczno-organizacyjnej jest 365 pozycji bibliograficznych, w tym 158 po habilitacji. Jest Autorem i współautorem 79 oryginalnych prac twórczych (32 po habilitacji) w większości opublikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Profesor Anna Wójcik od początku swojej pracy dydaktycznej, prowadzi ćwiczenia i wykłady z zakresu higieny, profilaktyki zootechnicznej, etologii i dobrostanu zwierząt oraz z zakresu regulacji prawnych w produkcji zwierzęcej i europejskiej polityki żywnościowej. Posiadaną wiedzę przekazuje na szkoleniach, wykładach i na łamach prasy branżowej. Była promotorem w zakończonym przewodzie doktorskim, a pod Jej kierunkiem 51 studentów wykonało prace dyplomowe. Ponadto była recenzentem rozprawy habilitacyjnej oraz wielu projektów badawczych i artykułów naukowych. Obecnie bierze udział m. in., w pracach Senackiej Komisji Statutowej, jest Przewodniczącą Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2012-16, członkiem Wydziałowej Komisji Dydaktycznej i Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. Jest przewodniczącą koła olsztyńskiego i członkiem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, członkiem: Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych; International Society for Animal Hygiene oraz World Poultry Science Association. Jest ponadto Przewodniczącą Rady Fundacji Albatros z siedzibą w Bukwałdzie, która działa na rzecz ochrony dzikich zwierząt.

Za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej była kilkakrotnie nagradzana przez JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Odznaką Honorową „Zasłużony dla rolnictwa".

- Na swojej drodze zawodowej miałam szczęście spotkać pasjonatów nauki i wspaniałych współpracowników, dzięki którym sukces, jakim jest uzyskanie tytułu profesora był możliwy. Serdecznie dziękuję im wszystkim, a tytuł profesora dedykuję moim Rodzicom. Swoja drogę zawodową mogę porównać do chodzenia po moich ulubionych Bieszczadach – gdy wejdziesz na jeden szczyt, widzisz następne, które już czekają na ciebie. Mam nadzieję, że chęci i możliwości zdobywania następnych szczytów - mi nie zabraknie – mówi profesor Anna Wójcik.

w kategorii