Nowa profesor - Marzena Świgoń

prof. Świgoń
Marzena Świgoń z Wydziału Humanistycznego dołączyła do grona profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Nominację profesorską prezydent Polski podpisał 4 stycznia.

Marzena Świgoń jest profesorem nauk społecznych. Doktorat i habilitację z nauk humanistycznych (informatologia, specjalność zarządzanie informacją i wiedzą) uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim (2005, 2013). Reprezentuje nauki o komunikacji społecznej i mediach. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Katedrze Badań Mediów (od 1 stycznia 2021r. pełni funkcję jej kierownika). Jest członkiem (od 2019r.) Rady Edukacyjnej UWM, Rady Naukowej dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

 

Komunikacja naukowa, czyli szybszy rozwój

Prof. Świgoń prowadzi badania związane z komunikacją naukową, zarządzaniem informacją i wiedzą, barierami informacyjnymi, potencjałem zawodowym, mediami społecznościowymi i zachowaniami informacyjnymi. Książka profesorska pt. Dzielenie się wiedzą i informacją. Specyfika nieformalnej komunikacji w polskim środowisku akademickim (Wydaw. UWM, 2015) była efektem m.in. badań wśród polskich naukowców – pracowników naukowo-dydaktycznych z różnych uczelni w całym kraju. Zapis tamtych wypowiedzi, po ówczesnej reformie nauki i szkolnictwa wyższego, jest nadal aktualny w trakcie obecnej kontynuacji tej reformy.

Ostatnio koncentruje się na współpracy międzynarodowej w projektach: Harbingers oraz jego kontynuacji Harbingers_2. Projekty te dotyczą komunikacji naukowej widzianej oczami młodych naukowców oraz zmian, które w niej zachodzą obecnie, w kontekście pandemii. Międzynarodowy zespół tworzą badacze ze: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Malezji, Chin, Rosji, Australii, Izraela i Polski. Liderem zespołu jest prof. David Nicholas, dyrektor niezależnego centrum badawczego CIBER Research Ltd. z Wielkiej Brytanii. Zaproszenie do współpracy otrzymała po swoich pierwszych jednoautorskich publikacjach w renomowanych czasopismach z Impact Factorem.

Prof. Marzena Świgoń była kierownikiem projektów finansowanych przez NCN oraz DAAD.

Jej dorobek badawczy obejmuje monografie, rozdziały w monografiach oraz artykuły w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych; index Hirscha w bazach Web of Science i Scopus wynosi 10 (ponad 250 cytowań), a w Google Scholar 16 (ponad 750 cytowań).

Bez informacji nie ma nauki

Prof. Świgoń prowadzi wykłady, ćwiczenia i seminaria z zakresu nauk o informacji i komunikacji na różnych kierunkach studiów na Wydziale Humanistycznym oraz modułowy wykład humanistyczno-społeczny dla studentów innych wydziałów. Od kilku lat opiekuje się także studiami podyplomowymi z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, zarówno od strony merytorycznej, dydaktycznej, jak i organizacyjnej. Brała udział w tworzeniu kilku kierunków studiów i specjalności będących w ofercie Wydziału Humanistycznego, w tym m.in. analizy i kreowania trendów czy specjalności zarządzanie informacją naukową.

Jest założycielką i koordynatorką olsztyńskiego oddziału International Society for Knowledge Organization - międzynarodowego towarzystwa, działającego w kilkudziesięciu krajach.

Cenię sobie kontakt z młodymi

- Bardzo lubię swoją pracę we wszystkich jej obszarach: naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym. Niezwykle cenię sobie kontakt z młodymi osobami. Mam tu na myśli zajęcia ze studentami oraz wywiady z młodymi naukowcami z różnych dyscyplin, które przeprowadzam od kilku lat. I cieszę się, że dzięki współpracy międzynarodowej mam te wywiady zaplanowane na następne dwa lata. Inspirujące są też dalsze plany badawcze związane z nowym zespołem – tym razem krajowym i naszą nową dyscypliną, czyli naukami o komunikacji społecznej i mediach.

- Profesura jest dla mnie na razie czymś bardzo świeżym. Postanowienie Prezydenta RP z 4 stycznia 2021r. otrzymałam w tym tygodniu. Mam nadzieję, że tytuł profesora będzie źródłem satysfakcji zawodowej jeszcze długo.

- Czuję się spełniona zawodowo i prywatnie. Uwielbiam spędzać czas w gronie rodzinnym, z najbliższymi: mężem Jackiem, dziećmi Arturem (24) i Agatą (15). Tęsknię za wspólnymi chwilami sprzed pandemii z przyjaciółmi i znajomymi, na szczęście pozostały filmy, książki i muzyka.

opr. lek