List Rektora prof. Jerzego Przyborowskiego do Społeczności Uniwersyteckiej

Prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM, wystosował list do społeczności akademickiej. Dotyczy on sytuacji epidemicznej w Uczelni i jej otoczeniu. – Proszę wszystkich Państwa o maksymalną mobilizację oraz odpowiedzialność za siebie i innych oraz za nasze wspólne dobro, jakim jest Uniwersytet – pisze prof. Przyborowski.

 

 

 Olsztyn, 26 stycznia 2022 r.

 

Szanowni Państwo

Pracownicy, Doktoranci i Studenci

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wraz ze współpracownikami z kierownictwa Uniwersytetu na bieżąco monitoruję sytuację epidemiczną w Uczelni i jej otoczeniu. Ostatnie dni przyniosły niepokojące informacje o wzroście liczby zachorowań. Pojawiły się też propozycje powrotu do systemu pracy określonego w zarządzeniu Rektora nr 93/2020 jako „pomarańczowy”. System ten, jak pamiętamy, przewiduje w znacznej części administracji pracę zmianową lub - tam gdzie jest to możliwe — pracę zdalną. Ma on niewątpliwie szereg wad. Powoduje obniżenie efektywności pracy, bywa źródłem konfliktów między jednostkami (bo dzieli na tych, którzy coś mogą i na tych, którzy tego nie mogą), przede wszystkim jednak dezorganizuje życie rodzinne wielu Pracowników. Świadom tego będę gotów sięgnąć po to rozwiązanie w sytuacji, która będzie tego bezwzględnie wymagała. Jestem jednak głęboko przekonany, że wszyscy — jako społeczność uniwersytecka — możemy i powinniśmy przyczynić się do tego, żeby taka konieczność nie wystąpiła.

W związku z powyższym proszę o bezwzględne stosowanie się do obowiązujących w Uczelni aktów prawnych. Poza aktami prawa powszechnie obowiązującego są to dostępne w zakładce znajdującej się na głównej stronie Uczelni: zarządzenia, decyzje i komunikaty Rektora. Niestety obserwuję dość częste przypadki lekceważenia tych przepisów. Przejawia się to m.in. w nienoszeniu maseczek, pomijaniu Kancelarii ogólnej oraz drogi mailowej lub telefonicznej przy załatwianiu spraw w rektoracie, dziekanatach i innych jednostkach organizacyjnych Uczelni. Jestem przekonany, że większa dyscyplina w tym zakresie poprawiłaby sytuację. Dlatego apeluję przede wszystkim o wzmożoną samodyscyplinę wszystkich Państwa, ale zobowiązuję też nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne czy przeprowadzających zaliczenia i egzaminy oraz kierowników jednostek, by wykonując swe obowiązki mieli na uwadze również konieczność stosowania obostrzeń określonych w ww. przepisach.

Kierowników jednostek zobowiązuję do bieżącego reagowania na przypadki kwarantann i izolacji podległych im pracowników. Podstawowy obowiązek w tym zakresie polega na zgłaszaniu takich przypadków do Działu Kadr. W sytuacji zagrożenia dla realizacji zadań jednostki uwzględniając jej specyfikę kierownicy powinni w porozumieniu z Rektorem lub Kanclerzem podejmować decyzje odnośnie systemu pracy jednostki. Należy znajdować takie rozwiązania, które pozwolą realizować zadania w sposób maksymalnie bezpieczny.

Dziękując za dotychczasową dobrą współpracę, zwracam się także do Studentów i Doktorantów naszego Uniwersytetu z apelem o przestrzeganie zasad i obostrzeń, jak też propagowanie stosownych do sytuacji epidemicznej postaw i zachowań. W trosce o Waszą przyszłość i bezpieczeństwo podejmujemy niekiedy decyzje, które nie zawsze zyskują powszechną akceptację. Jednak pragnę wskazać, że przy podejmowaniu owych decyzji należy bardzo starannie wyważyć wszystkie okoliczności i uwzględniać wszystkie przesłanki wynikające z odpowiedzialności za realizację celów statutowych Uniwersytetu, w tym za Państwa kompetencje i kwalifikacje, jako przyszłych absolwentów Uniwersytetu.

Sytuacja jest bardzo dynamiczna, dlatego proszę o bieżące śledzenie strony internetowej Uczelni, na której mogą pojawić się ważne komunikaty regulujące życie Uniwersytetu stosownie do rozwoju sytuacji epidemicznej.

Raz jeszcze proszę wszystkich Państwa o maksymalną mobilizację oraz odpowiedzialność za siebie i innych oraz za nasze wspólne dobro, jakim jest Uniwersytet.

 

Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

 


List rektora w formacie PDF