Prof. Krzysztof Kozłowski prezydentem Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej

Dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. UWM
Pod koniec lutego dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. UWM z Katedry Drobiarstwa na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt został wybrany prezydentem Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej na kadencję 2020-2024.

Światowe Stowarzyszenie Wiedzy Drobiarskiej (World's Poultry Science Association - WPSA) to organizacja o długoletniej tradycji, dążąca do pogłębiania wiedzy z zakresu wszystkich aspektów drobiarstwa i przemysłu drobiarskiego.

- Polski Oddział WPSA ma kilka własnych celów statutowych. Od kilku lat wspomagamy naszych członków, szczególnie młodych, w finansowaniu wyjazdów na staże naukowe, sympozja czy kongresy drobiarskie. Organizujemy także konkursy na najlepszą pracę dyplomową. Pomagamy również w organizacji corocznego sympozjum PB WPSA, które w tym roku organizuje Katedra Drobiarstwa UWM - wyjaśnia prof. Krzysztof Kozłowski.

Polski Oddział WPSA (PB WPSA) posiada długoletnią tradycję, powstał w 1966 roku. Prezydentem PB WPSA było wielu znanych naukowców, zasłużonych dla polskiego drobiarstwa, m.in. profesorzy E. Potemkowska, A. Faruga, A. Rutkowski. Wybory nowych władz odbyły się 27 lutego 2020 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

- Wybór na prezydenta PB WPSA to wielki prestiż. I tylko tyle, gdyż WPSA jest organizacją non-profit. Dla mnie jest to wyraz zaufania osób, które mnie na to stanowisko wybrały. I duża odpowiedzialność, bo zawsze istnieje możliwość porównywania do wcześniejszych prezydentów. Łatwo więc nie będzie. Postaram się kontynuować dzieło poprzedników. Polska jest liderem w produkcji drobiarskiej w Unii Europejskiej, więc i nasz oddział krajowy powinien prężnie działać. Poza tym jako prezydent oddziału krajowego będę reprezentować Polskę na różnych spotkaniach, europejskich i światowych naszej organizacji - podkreśla prof. Kozłowski.

Główną rolą WPSA jest pomoc w utrzymywaniu kontaktów między pracownikami naukowymi a osobami pracującymi w wielu różnych sektorach drobiarstwa. Jako organizacja non-profit, opiera swoje dochody głównie na składkach członkowskich. WPSA składa się z oddziałów krajowych, których jest na całym świecie ponad 80. Organizacja liczy ponad 8 000 członków. WPSA pomaga w organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji drobiarskich, jak też wspiera różnorodne spotkania organizowane przez krajowe oddziały WPSA. W zamian za roczną subskrypcję członkowie otrzymują również cztery razy w roku czasopismo „World's Poultry Science Journal".

syla

Dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. UWM w 1999 r. uzyskał stopień doktora, a w 2012 doktora habilitowanego. Od kilku lat pracuje na stanowisku profesora UWM, a rok temu złożył wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych.

Główne kierunki badań prof. Krzysztofa Kozłowskiego to: czynniki warunkujące ilość, jakość oraz wartość biologiczną nasienia; wpływ zabiegów uszlachetniających na przydatność rzepaku w żywieniu drobiu; efektywność stosowania dodatków fitobiotycznych w żywieniu drobiu rzeźnego; strawność jelitowa aminokwasów w komponentach paszowych stosowanych w żywieniu indyków; efektywność stosowania fitaz nowej generacji w żywieniu drobiu; możliwości zmniejszenia zawartości wybranych pierwiastków w mieszankach paszowych dla drobiu.

Dorobek naukowy prof. Krzysztofa Kozłowskiego obejmuje autorstwo lub współautorstwo 229 prac, z których 82 stanowią oryginalne prace naukowe, 3 rozdziały w monografii. Spośród nich 55 zostały wydanych za granicą w języku obcym. Pozostałą część dorobku naukowego (147) stanowią doniesienia na konferencje krajowe i zagraniczne oraz artykuły o charakterze dydaktycznym, popularno-naukowym i informacyjnym (20). Liczba cytowań prac autorstwa i współautorstwa dr hab. Krzysztofa Kozłowskiego w bazie Web of Science, wynosiła 291. Indeks Hirscha według bazy Web of Science wynosił 9.

Prof. Krzysztof Kozłowski był promotorem lub promotorem pomocniczym w 2 zakończonych obroną rozprawach doktorskich, jest promotorem w 1 wszczętym przewodzie doktorskim oraz opiekunem naukowym dwojga doktorantów. Był recenzentem 7 rozpraw doktorskich oraz uczestniczył w 3 przewodach habilitacyjnych. Pełnił funkcję kierownika oraz brał udział jako główny wykonawca i wykonawca w 10 projektach finansowanych przez instytucje zewnętrzne, uzyskanych na drodze konkursowej. Był kierownikiem lub zastępcą kierownika w ponad 220 projektach finansowanych przez podmioty instytucjonalne i gospodarcze.