W Kortowie o uniwersyteckich finansach

prorektor Gornowicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski należy do elitarnego klubu uniwersytetów, które w ostatnich latach zawsze osiągały dodatni wynik finansowy. Tak wynika z analizy ekonomicznej uniwersytetów publicznych. W Kortowie zapoznali się z nią prorektorzy z całej Polski.

Jeszcze nie przebrzmiały w Kortowie echa Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, która zgromadziła ponad 70 rektorów z niemal wszystkich uczelni w Polsce, gdy w kampusie ponownie zagościli ich szefowie. Tym razem jednak na UWM spotkali się (14.06.) członkowie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Przewodniczącym tej komisji jest prof. Mirosław Gornowicz, prorektor UWM ds. ekonomicznych i rozwoju. Gospodarzem spotkania jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

- Komisja Finansów KRUP zbiera się cyklicznie 3 razy w roku, za każdym razem w innym ośrodku uniwersyteckim. Tym razem spotykamy się w Olsztynie, dla podkreślenia jubileuszu 20-lecia UWM - wyjaśnia prof. Gornowicz.

Gości przywitał gospodarz UWM – rektor prof. Ryszard Górecki.

Pokrótce scharakteryzował UWM i poinformował ich o zakończeniu prac nad statutem UWM, który zbliżony jest do statutu UMK.

- Zwracamy dużą uwagę na kształcenie studentów zgodne z kierunkami rozwoju gospodarczego regionu, dlatego wzmacniamy kształcenie dualne. Już 9 firm w tym zakresie z nami współpracuje. Dlatego też prowadzimy jedyną w Polsce Akademię Biznesu uczącą słuchaczy przedsiębiorczości – podkreślił rektor.

W posiedzeniu wzięło udział 19 prorektorów - członków Uniwersyteckiej Komisji Finansowej oraz dr hab. Sebastian Skuza - podsekretarz stanu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Jarosław Oliwa - dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów MNiSW, który przekazał prorektorom dodatkowe informacje nt. podziału subwencji.

Wiodącym przedmiotem obrad była prezentacja dorocznego raportu pt. „Analiza ekonomiczna uniwersytetów publicznych za lata 2013-18”. Raport zaprezentował prof. Mirosław Gornowicz.

Jak przedstawił prof. Gornowicz przychody ogółem polskich uniwersytetów w latach 2014-18 powoli rosły, z 7,5 mld zł w 2014 r. do 8,5 mld zł w 2018 r. Bardzo podobnie wyglądały ich koszty ogółem i wynosiły 7,4 mld zł w 2014 oraz 8,5 mld zł w 2018 r.

W tym samym czasie liczba studentów w Polsce spadła z 467,2 tys. do 385,3 tys. W ślad za spadkiem liczby studentów zmniejszyło się zatrudnienie. Z poziomu 55 tys. doszło do 52,8 tys. W tej liczbie w 2014 r. było 30,6 tys. nauczycieli akademickich, a w ub. r. 29,5 tys. Niż demograficzny, jak wynika z danych, nie pociągnął za sobą znaczącej redukcji zatrudnienia w grupie NA.

Prof. Gornowicz przeanalizował m.in. wysokość wynagrodzeń. W 2014 r. pracownik polskiego uniwersytetu publicznego zarobił średnio 59,5 tys. zł, a w 2018 - 68,7 tys. zł. W tych latach płace pracowników wzrosły średnio o 26% (na UWM o 24%). Najwięcej w 3 uczelniach – UJ, UW i UAM - po ponad 32%. Uniwersytet Warszawski jest zdecydowanym liderem w przychodach na 1 nauczyciela akademickiego wynikających z działalności badawczej – 147 tys. zł. w 2018 r. przy średniej krajowej 44,4 tys. zł. UJ, który jest na 2. m. w Polsce może wykazać się średnim przychodem 76 tys. zł, a UAM – 39 tys. zł. UWM w tej statystyce ma jeszcze do nadrobienia.

Nie da się jednak władzom UWM odmówić umiejętności dobrego gospodarowania. Na 19 badanych uniwersytetów, 8 w omawianym okresie nie odnotowało ani razu ujemnego wyniku finansowego na koniec roku. Te uczelnie to: UW, UJ, UAM, UWr, UŁ, USz, KUL i UWM.

lek

w kategorii