Jubileuszowa inauguracja na Uniwersytecie

inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na UWM
Tegoroczna inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim ma wyjątkową wymowę. Największa publiczna uczelnia naszego regionu rozpoczyna jubileuszowy 20. rok istnienia.

- Nigdy nie przypuszczałem, że będę miał zaszczyt i honor - jako rektor - otwierać zarówno pierwszy jak i dwudziesty rok akademicki. Kiedy w 1999 roku wraz z pierwszym kolegium rektorskim i współpracownikami przygotowywaliśmy się do pierwszej inauguracji, mieliśmy świadomość, że uczestniczymy w wydarzeniu niezwykłej rangi. Dziś z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że tą pierwszą inauguracją nieodwracalnie zmieniliśmy dzieje naszego miasta i regionu - mówił rektor prof. Ryszard Górecki rozpoczynając uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego.

W ciągu niemal ćwierćwiecza istnienia zmieniało się oblicze Uniwersytetu. Powstawały nowe wydziały, oferta dydaktyczna powiększała się o nowe kierunki kształcenia, uczelnia zdobyła liczne uprawnienia do habilitacji i doktoryzowania. Obecnie Uniwersytet zatrudnia około 3 tysiące osób, z których ok. 1900 to nauczyciele akademiccy, a 620 osób stanowi grupę samodzielnych pracowników naukowych.

- Osiągaliśmy sukcesy naukowe i badawcze w wielu dziedzinach, stając się liderem wielu projektów, zdobywając granty, nagrody i wyróżnienia. Doskonaliliśmy proces kształcenia, dostosowując się niejednokrotnie do trudnych zmian społeczno-gospodarczych – podkreślał prof. R. Górecki.

Jubileuszowy rok akademicki wzbogaci wiele naukowych artystycznych i kulturalnych wydarzeń. Inauguracji towarzyszył koncert symfoniczny w sali odnowionego gmachu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina. Przed publicznością wystąpił Michał Dziewior, laureat m.in. IV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Halina Czerny-Stefańska In Memoriam w Poznaniu. Kulminacja obchodów jubileuszu 20-lecia UWM nastąpi podczas Święta Uniwersytetu pierwszego czerwca. W Kortowie odbędą się obrady KRASP-u, specjalny piknik z koncertami dla pracowników i studentów, natomiast mieszkańców Olsztyna uczelnia zaprosi na jubileuszowy piknik naukowy na Starym Mieście oraz uroczysty koncert z udziałem olsztyńskich filharmoników.

Uroczystościom jubileuszowym będzie towarzyszyć intensywna praca. Od 1 października wchodzi w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. ustawa 2.0.

- Przed nami wiele wyzwań. Przede wszystkim opracowanie struktury Uniwersytetu, dostosowanej do nowego podziału dziedzin nauki i dyscyplin naukowych. Musimy opracować nowy statut uczelni, regulamin pracy i zatrudniania dostosowany do ustawy oraz powołać Radę Uczelni. W świetle ustawy 2.0 wyjątkowo ważne są badania naukowe. Konieczne jest wprowadzenie na uczelni zupełnie nowego systemu oceny działalności naukowej. Ewaluacji nie będą poddawane, jak dotychczas, poszczególne wydziały, oceniane natomiast będą dyscypliny naukowe, w których są prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe. Z liczby publikacji należy przejść na jakość publikacji i monografii, czyli publikować w najwyżej punktowanych czasopismach naukowych, o najwyższym Impact Factorze. Podjąłem decyzję o wprowadzeniu nowych, dodatkowych systemów motywacyjnych dla pracowników pozyskujących i realizujących projekty naukowe oraz dla osób najlepiej publikujących – kontynuował rektor prof. R. Górecki.

Powodem do zadowolenia jest bardzo dobry wynik w skali kraju w pozyskiwaniu przez pracowników naukowych Uniwersytetu krajowych grantów badawczych. W rankingu NCN według liczby pozyskanych projektów MINIATURA 1 (dla osób, które do tej pory nie kierowały w swojej karierze naukowej projektem) nasza uczelnia plasuje się na 3 miejscu, spośród 190 jednostek naukowych ubiegających się o finansowanie. Aktualnie naukowcy z UWM realizują ok. 200 projektów badawczych, rośnie także liczba nagrodzonych wybitnych młodych naukowców i laureatów Diamentowych Grantów. Nasz Uniwersytet realizuje też 6 projektów z programu Horyzont 2020 na łączną kwotę 1 750 658 EUR. Pod względem wysokości dofinansowania znajdujemy się na 11. miejscu wśród polskich uczelni.

Badania ściśle powiązane są z gospodarką, a Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie jako regionalny lider innowacyjności, szeroko współpracuje z biznesem. Aby zmotywować do większego powiązania nauki i przedsiębiorczości rok temu po raz pierwszy został utworzony fundusz inwestycyjny w wysokości 560 tysięcy zł, przeznaczony na rozwój badań w fazie przedwdrożeniowej. 7 zespołów badawczych otrzymało finansowanie w formie wewnętrznych grantów na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, które w tym momencie są na bardzo zaawansowanym etapie. W ostatnim kwartale 2018 r. rozpoczną się rozmowy z potencjalnymi nabywcami wytworzonych technologii.

W bieżącym roku zostały zawarte 33 umowy o wartości ponad 2,4 mln zł oraz realizowane są projekty o wartości około 120 mln zł, których budżet jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 Od początku bieżącego nowego roku akademickiego rozpocznie się realizacja programu rozwojowego UWM, dzięki któremu w ofercie dydaktycznej uczelni powstaną nowe specjalności w językach obcych na wybranych kierunkach studiów, odbędą się certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji. Uniwersytet rozpocznie także wdrażanie programu badawczego dotyczącego historii Pomorza Wschodniego, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz archidiecezjami obydwu regionów. W strukturach Uniwersytetu powstanie Interdyscyplinarne Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Środowiskowego.

- Z satysfakcją pragnę podkreślić, że w sferze innowacyjnego kształcenia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie może być wzorem dla wielu uczelni. Pierwsza w Polsce Akademia Biznesu UWM doskonale się sprawdziła i dalej będzie funkcjonować. Z sukcesem kontynuujemy naszą kolejną innowacyjną formę kształcenia - studia dualne, które realizujemy na kilku wydziałach, w powiązaniu z kilkoma firmami naszego regionu (Michelin, Żarna, Tetra Pack). W minionym roku podpisaliśmy kolejne umowy z: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Bankiem CITI-Handlowy. Prowadzimy rozmowy w sprawie podpisania listu intencyjnego z firmą CEDROB – z dumą podkreślał prof. R. Górecki.

Uniwersytet wzmacnia również ofertę skierowaną do studentów z zagranicy. W roku akademickim 2018/2019 uczelnia oferuje kształcenie w językach obcych w 27 zakresach; m.in. na: inżynierii środowiska, ochronie środowiska, rolnictwie i zarządzaniu. Ponadto w sferę umiędzynarodowienia wpisuje się realizacja wspólnych studiów z kilkoma uczelniami zagranicznymi.

Rozwijane są także studia doktoranckie w j. angielskim. Powstały interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu biogospodarki oraz interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu biologii i biotechnologii. Uniwersytet oferuje także studia doktoranckie w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Sukcesywnie wzrasta liczba studentów zagranicznych, którzy odbywają na UWM część studiów. Najwięcej studentów mamy z: Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Ałmatach. Co roku przyjmujemy także studentów z Państwowego Uniwersytetu Ilan w Tajwanie. W bieżącym roku akademickim pełny cykl kształcenia rozpoczną studenci z Wietnamu, Indonezji i Chin.

W ramach programu Erasmus+: aktualnie realizujemy 4 projekty dotyczące mobilności studentów i pracowników na łączną kwotę ponad 2,5 mln zł. W najbliższym czasie zostaną podpisane kolejne umowy z uczelniami z Uzbekistanu, Tadżykistanu, Armenii, Indii i Senegalu.

W Kortowie powstaną niebawem dwa nowe obiekty. Jest to długo wyczekiwana siedziba wydziałów: Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych, a także Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji UWM, z którego korzystać będą dzieci i młodzież całego regionu. Trwa modernizacja stadionu uniwersyteckiego oraz rewitalizacja 21 ha zabytkowej części Kortowa i parku kortowskiego. Wkrótce rozpocznie się też budowa nowego skrzydła szpitala naszej uczelni.

Kończąc przemówienie inauguracyjne, rektor prof. R. Górecki zwrócił się w ciepłych słowach do młodzieży, zwłaszcza do studentów I roku, którzy rozpoczynają kształcenie akademickie.

- Rozpoczynacie etap życia akademickiego w roku jubileuszu naszej uczelni. Niech to Wam przyniesie szczęście. Życzę Wam, aby zdobyta wiedza pomogła zrealizować Wasze największe marzenia i pasje. Korzystajcie z życia studenckiego, realizujcie swoje zainteresowania w klubach studenckich, zespołach tanecznych, chórach, kołach naukowych i licznych sekcjach sportowych.

Wszystkim pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie życzę owocnej pracy na rzecz budowy pomyślności uczelni, życzę także szczęścia osobistego i wiele optymizmu na co dzień. Pracujmy razem dla dobra naszego Uniwersytetu.

Otwieram dwudziesty rok akademicki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie! – zakończył prof. R. Górecki.

Głównym punktem inauguracji jest immatrykulacja. Tę część uroczystości poprowadził prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów a symbolicznego pasowania na studentów przedstawicieli wszystkich uniwersyteckich wydziałów oraz reprezentantów doktorantów dokonał rektor prof. R. Górecki.

Początek roku akademickiego to także czas podziękowań dla tych nauczycieli akademickich, którzy zakończyli już pracę naukową i badawczą. W tym roku pracę na uczelni kończy grupa 15 pracowników naukowych. Podziękowanie na ich ręce za dotychczasową pracę skierował rektor prof. R. Górecki, a tę część uroczystości poprowadził prof. Mirosław Gornowicz, prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju.

Wykład inauguracyjny Innowacyjność w uniwersytetach katolickich wygłosił ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczelnia ta, jak zaznaczył ks. prof. St. Dziekoński, jest rówieśniczką UWM i również będzie świętować 20-lecie istnienia.

W uroczystej inauguracji roku akademickiego uczestniczyli także przedstawiciele władz, duchowieństwa, służb mundurowych, reprezentanci biznesu oraz firm współpracujących z uczelnią. List gratulacyjny ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina skierowany na ręce Rektora i Senatu Uniwersytetu odczytał Michał Wypij, doradca ministra.

Małgorzata Hołubowska