Prof. Jerzy Woźnicki doktorem h.c. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Prof. Jerzy Woźnicki, rektor Politechniki Warszawskiej w l. 1996-2002, prezes Fundacji Rektorów Polskich, dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy i przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego otrzymał tytuł doktora honoris causa UWM (3.07.).

Senat UWM przyznał mu to najwyższe uniwersyteckie wyróżnienie za wybitne osiągnięcia naukowe szczególnie w zakresie technik przetwarzania obrazu i w dziedzinie nauk społecznych, za wytrwałość w działaniach na forum krajowym i międzynarodowym na rzecz harmonijnego powiązania wewnętrznego świata wartości współczesnego uniwersytetu z wyzwaniami świata zewnętrznego wobec uczelni; za aktywną działalność w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz działalność na rzecz UWM.

Recenzentami przewodu doktorskiego prof. J. Woźnickiego byli: prof. Stefan Jurga z Centrum NanoBioMedycznego i Zakładu Fizyki Makromolekularnej UAM w Poznaniu, prof. Zygmunt Mierczyk z WAT i prof. Władysław Włosiński - członek rzeczywisty PAN.

Prof. Sabina Źróbek z Wydziały Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM - promotor przewodu doktorskiego prof. J. Woźnickiego podkreślała w laudacji jego dorobek i zasługi.

Profesor Jerzy Woźnicki prowadził prace badawcze i projektowe w następujących obszarach nauki: optyka światła spójnego i holografia, fotometria, analiza i projektowanie przetworników obrazów, cyfrowe przetwarzanie obrazu wraz z aplikacjami. Wyniki prowadzonych przez niego prac obok ważnych aspektów teoretycznych charakteryzują się bardzo dużą innowacyjnością. Jest autorem lub współautorem ponad 60 publikacji o tematyce technicznej, w tym monografii.

W świecie nauki dał się także poznać jako wybitny ekspert od problematyki zarządzania uczelniami. Dorobek naukowo-badawczy prof. Jerzego Woźnickiego w tym obszarze jest imponujący i obejmuje ponad 120 prac. Jest autorem raportów i ekspertyz dotyczących szkolnictwa wyższego m. in. dla Komisji Europejskiej. Prof. Jerzy Woźnicki jest twórcą letnich szkół dla rektorów, dziekanów i kanclerzy polskich uczelni, które odbywały się także na UWM.

Prof. J. Woźnicki jest nie tylko wybitnym naukowcem, wieloletnim nauczycielem akademickim, ale także wychowawcą młodych kadr naukowych, organizatorem działalności naukowo-dydaktycznej i działaczem społecznym. Wniósł również wkład na rzecz gospodarki narodowej. Oprócz publikacji w renomowanych krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych wykonał wiele projektów naukowo-badawczych i ekspertyz dla przemysłu w kraju i za granicą.

Świadectwem wysokiej pozycji w środowisku jest między innymi wybieranie go do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w różnych instytucjach międzynarodowych, m.in. jako eksperta rządowego i eksperta ds. szkolnictwa wyższego Rady Europy oraz UNESCO, a także przedstawiciela KRASP i członka Rady w Konfederacji Konferencji Rektorów Krajów Unii Europejskiej i Krajów Stowarzyszonych. Profesor był także wiceprzewodniczącym Narodowej Rady Integracji Europejskiej. W czasie przewodniczenia KRASP prof. Woźnicki aktywnie wspierał aspiracje olsztyńskiego środowiska naukowego do powołania uniwersytetu.

Był członkiem International Editorial Board, periodyku "Higher Education in Europe" wydawanego przez UNESCO European Center for Higher Education. Ostatnią zaszczytną funkcją, którą go obdarzono (6 marca br.) jest członkostwo w European Academy of Sciences and Arts - jednego z najbardziej prestiżowych gremiów naukowych w Europie.

Za swoje zasługi prof. Jerzy Woźnicki otrzymał wiele odznaczeń i nagród.

Tradycyjny wykład doktor h.c. wygłosił na temat wyzwań i dylematów edukacyjnych w szkolnictwie wyższym.

- Po 25 latach istnienia w nowej rzeczywistości przed szkołami wyższymi w Polsce stoi pilne i ważne zadanie wypracowania nowej wizji rozwoju - stwierdził prof. J. Woźnicki. – Środowisko uniwersyteckie musi rozstrzygnąć, jaki zakres działalności będą regulować przepisy ogólne, a jaki - autonomiczne.

W opinii prof. J. Woźnickiego na te wyzwania przyszłości najlepiej odpowiedzą różne modele uczelni.

Prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego w wystąpieniu po nadaniu doktoratu h.c. prof. J. Woźnickiemu chwaliła jego zasługi na polu zarządzania uczelniami wyższymi a także podkreślała pozycję UWM.

- UWM to uczelnia lokalna, ale o zasięgu ogólnopolskim. Jest dobrym przykładem tego, jak uczelnie mogą rozwijać się we współpracy z otoczeniem – akcentowała minister prof. L. Kolarska-Bobińska.

Druga część uroczystości była poświęcona promocji doktorów habilitowanych. Tytuł ten otrzymały 54 osoby. Z tego 31 osób zdobyło je na UWM. Najwięcej nowych doktorów habilitowanych przybyło na wydziałach: Humanistycznym (9), Biologii i Biotechnologii oraz Prawa i Administracji (po 7), Medycyny Weterynaryjnej oraz Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (po 6).

W imieniu nowo promowanych doktorów habilitowanych głos zabrał dr hab. Miron Wolny z Wydziału Humanistycznego, historyk, specjalizujący się w badaniach antyku.

- Antyk poucza nas o kwestii tolerancji. Nauka może się rozwijać bez względu na podziały narodowe, upodobania i inne różnice – przypomniał.

Na uroczystości nadania doktoratu h.c. prof. J. Woźnickiemu oraz promocji doktorów habilitowanych byli obecni uczestnicy KRUP i KRASP oraz prezydium PAN, których obrady odbywały się w tym czasie w Kortowie.

 

lek

 

w kategorii