Dr hab. Radosław Wiśniewski - prezesem Głównego Urzędu Miar

dr Wiśniewski i minister Emilewicz
Dr hab. inż. Radosław Wiśniewski został powołany na stanowisko prezesa Głównego Urzędu Miar. Nominację odebrał w piątek 2 sierpnia 2019 roku z rąk Jadwigi Emilewicz - minister przedsiębiorczości i technologii.

Nowy prezes GUM jest absolwentem Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 2005-2012 był prodziekanem Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM, a od 2012 do 2017 roku dziekanem tego wydziału.

W latach 2017-2018 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Polityki Geoinformacyjnej w Ministerstwie Cyfryzacji, cały czas jednak pozostaje pracownikiem UWM.

W 2017 r. został członkiem Grupy Roboczej WG6 ds. Pomiarów Przestrzennych, Geodezyjnych, Geofizycznych i Zastosowań Technik Satelitarnych, działającej w strukturach Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego ds. Infrastruktury i Zastosowań Specjalnych przy Prezesie GUM. 

Prezes Głównego Urzędu Miar jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach miar i probiernictwa. Urząd, na czele którego stanął dr hab. inż. Radosław Wiśniewski ma za zadanie zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości, a także budowę, utrzymywanie i modernizację państwowych wzorców jednostek miar. GUM wykonuje wzorcowania i ekspertyzy przyrządów pomiarowych, a także poddaje te przyrządy prawnej kontroli metrologicznej i nadzorowi metrologicznemu. GUM zapewnia powiązanie państwowych wzorców jednostek miar z wzorcami międzynarodowymi lub wzorcami jednostek miar w innych krajach.

Dr hab. inż. Radosław Wiśniewski jest autorem i współautorem ponad 60 prac publikowanych w Polsce i zagranicą, w tym kilku z listy Journal Citation Reports (Thomson Reuters). Autor kilku monografii, podręczników, ekspertyz, prac naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce. Kierownik i wykonawca kilku grantów naukowych z wdrożeniami w biznesie. Opiekun i promotor 4 rozpraw doktorskich. Uznany recenzent w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

Inicjator i współtwórca: rozwoju kadry naukowo-badawczej na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa; wzrostu potencjału naukowego i komercyjnego pracowników wydziału; otwarcia wydziału na szeroką współpracę z innymi uczelniami i biznesem; uzyskania kategorii A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych MNiSW; wyróżnienia dla kierunku geodezja i kartografia w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej; wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia; rozwoju geoinformatyki i inżynierii przestrzennej w Olsztynie.

Prof. Radosław Wiśniewski jest żonaty, ma dwóch synów uzdolnionych technicznie. Jego hobby to filmy i książki science fiction, behawioralizm.

lek, syla, Fot. Twitter MPiT

w kategorii