Ewaluacja: osiem nowych dyscyplin z pełnią praw akademickich

Aż osiem nowych dyscyplin naukowych na UWM uzyskało uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego po ostatniej ewaluacji. Oznacza to wyraźne podniesienie prestiżu naukowego Uniwersytetu.

Na UWM uprawnienia do nadawania stopnia doktora miało dotychczas 21 dyscyplin naukowych. Natomiast w 16 z nich nasza uczelnia mogła nadawać także stopień doktora habilitowanego.

W wyniku ewaluacji działalności naukowej szkół wyższych, którą Ministerstwo Edukacji i Nauki objęło lata 2017-2021, nie dość, że żadna z ocenianych dyscyplin uprawnień nie straciła - to na dodatek osiem tych, które uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nie miało - teraz je zyskało. 

Dyscypliny: nauki o komunikacji społecznej i mediach, o zarządzaniu i jakości oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki od razu uzyskały komplet akademickich uprawnień. 

W dyscyplinach: filozofia, literaturoznawstwo, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, matematyka oraz sztuki muzyczne UWM może teraz nadawać nie tylko stopień doktora, ale i doktora habilitowanego.

Po ostatniej ewaluacji na UWM są obecne 24 dysycypliny dysponujące pełnią praw akademickich:

 1. Historia
 2. Językoznawstwo
 3. Inżynieria lądowa i transport
 4. Inżynieria mechaniczna
 5. Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 6. Nauki medyczne
 7. Rolnictwo i ogrodnictwo
 8. Technologia żywności i żywienia
 9. Weterynaria
 10. Zootechnika i rybactwo
 11. Ekonomia i finanse
 12. Nauki o polityce i administracji
 13. Nauki prawne
 14. Pedagogika
 15. Nauki biologiczne
 16. Nauki teologiczne
 17. Filozofia
 18. Literaturoznawstwo
 19. Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 20. Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 21. Nauki o zarządzaniu i jakości
 22. Matematyka
 23. Sztuki muzyczne
 24. Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

W następnej ewaluacji UWM zgłosi 3 nowe dyscypliny: nauki o zdrowiu, chemia i informatyka.

O komentarz dotyczący wyników ewaluacji poprosiliśmy prof. Ninę Smolińską z Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM, przewodniczącą Rady Doskonałości Naukowej UWM:

Ewaluacja działalności naukowej za lata 2017-2021 wzbudzała wiele emocji w środowisku naukowym, głównie dlatego, że jej reguły zmieniały się właściwie do samego końca. Jakkolwiek oceniamy ten proces, wyniki ewaluacji uzyskane przez Uniwersytet należy uznać za satysfakcjonujące. Bardzo cieszy uzyskanie kategorii A przez 6 dyscyplin, kategorii B+ przez pozostałe dyscypliny poddane ocenie oraz fakt, że aż 24 dyscypliny naukowe na UWM mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Uzyskany wynik to wytężona praca wielu osób. Wszystkim pracownikom zaangażowanym w ten proces serdecznie dziękuję i gratuluję. Szczególne słowa podziękowania kieruję również do przewodniczących Rad Dyscyplin Naukowych, z którymi współpracowaliśmy w Uniwersyteckiej Radzie Doskonałości Naukowej. To był intensywny czas, w mojej ocenie - bardzo cenny i, jak się okazuje, owocny.

Oczywiście nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Dlatego teraz jest czas na analizę uzyskanych wyników i ustalenie harmonogramu prac na przyszłość. Pracownicy poszczególnych dyscyplin powinni zastanowić się, co można zrobić, aby jeszcze bardziej wzmocnić nasz potencjał naukowy. Oceny były, są i pewnie będą. Chciałabym podkreślić, że bardzo istotne jest, żebyśmy nie pracowali dla ocen, ale po to, aby nasz Uniwersytet stał się jeszcze lepszą jednostką badawczo-dydaktyczną, rozpoznawalną w kraju i na świecie.

lek

 

  

Przypominamy, że od 1 września rozpocznie się nabór do Szkoły Doktorskiej UWM. Od roku akademickiego 2022/2023 zajęcia w niej będą prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

 

Tematem wakacyjnego wydania "Wiadomości Uniwersyteckich" jest potencjał turystyczny Warmii i Mazur. Porozmawialiśmy o nim z naukowcami z naszego Uniwersytetu, którzy stawiają diagnozy i proponują konkretne rozwiązania z myślą o rozwoju regionu. W najnowszych "Wiadomościach..." piszemy także o grantach dla badaczy z UWM, o konsekwencjach, jakie miało zniszczenie ukraińskiego Narodowego Banku Genów Roślin, oraz o przyszłości żywności. Czy będzie ona pochodziła z drukarki 3D?

Poza tym przypominamy także o wydarzeniach, którymi żyła społeczność naszego Uniwersytetu w ostatnich tygodniach: od dnia otwartego UWM, przez Święto Uniwersytetu, aż do Kortowiady.

Sporo miejsca poświęcamy, oczywiście, sukcesom naszych studentów i pracowników.

Zapraszamy do lektury e-wydania!