Dziekan R. Wiśniewski dyrektorem departamentu w Ministerstwie Cyfryzacji

dziekan Radosław Wiśniewski
Prof. Radosław Wiśniewski, dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa został dyrektorem Departamentu Polityki Geoinformacyjnej w Ministerstwie Cyfryzacji.

Na początku bieżącego roku w Ministerstwie Cyfryzacji został utworzony Departament Polityki Geoinformacyjnej. Anna Streżyńska, minister cyfryzacji, kierowanie nim powierzyła prof. Radosławowi Wiśniewskiemu, dziekanowi Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM.

- Z Ministerstwem Cyfryzacji współpracuję już od jakiegoś czasu. Gdy powstał departament, otrzymałem propozycję, aby pokierować nim. Traktuję nowe miejsce pracy jako wyzwanie. Wierzę, że czekają mnie tam nowe perspektywy – mówi prof. Radosław Wiśniewski.

Zadaniem departamentu jest zajmowanie się polityką geoinformacyjną w Polsce, w tym m.in. prowadzenie geoportalu (www.geoportal.gov.pl).

- Geoportal tworzony i utrzymywany był dotychczas przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Po zmianie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej geoportal będzie rozwijany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Departament będzie zajmować się koordynowaniem wszelkich działań związanych z tworzeniem i rozwojem danych i usług przestrzennych – wyjaśnia dziekan R. Wiśniewski.

Inny obszar, którym będzie zajmował się Departament Polityki Geoinformacyjnej MC związany jest z Programem Otwierania Danych Publicznych. Dzięki niemu użytkownicy otrzymają większy dostęp do danych przestrzennych i to nieodpłatnie (www.danepubliczne.gov.pl).

- Geoinforacje są potrzebne wszystkim. Dzięki nim możemy np. sprawdzić czy w pobliżu naszej działki występują obszary Natura 2000 lub sprawdzić numer działki, którą chcemy kupić. Policja czy też inne służby mogą zapoznać się z trasą dojazdu do celu, oraz czy nie występują żadne przeszkody na trasie dojazdu – dodaje dziekan.

Kolejny obszar działania Departamentu Polityki Geoinformacyjnej to ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego). Dane przestrzenne powinny być intensywnie (ponownie) wykorzystywane. Informacje prezentowane powinny być w edytowalnych formatach, np. plikach w formacie csv. Wszystko po to, aby użytkownicy mieli nie tylko łatwy dostęp do zbiorów oraz usług danych przestrzennych, ale także możliwość wykorzystania komercyjnego, np. przetwarzania i tworzenia własnych rozwiązań biznesowych.

Prof. Radosław Wiśniewski funkcję dziekana przestanie pełnić 1 marca. Oznacza to, że w marcu na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa ruszy procedura wyborcza.

- Zmiana miejsca pracy nie oznacza, że przestanę współpracować z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Współpraca będzie miała inny charakter. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom wydziału, a także władzom uczelni za dotychczasową, bardzo owocną współpracę. Nie rezygnuję z wydziału i uczelni, po prostu jestem oddelegowany do wykonywania innych zajęć – podsumowuje prof. Radosław Wiśniewski

Dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM jest dziekanem Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa od 2012 r. Był prodziekanem w 2 kadencjach. Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia 2010-2012. Autor i współautor ponad 60 prac publikowanych w Polsce i zagranicą, w tym kilku z listy Journal Citation Reports (Thomson Reuters). Autor kilku monografii, podręczników, ekspertyz, prac naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce. Kierownik i wykonawca kilku grantów naukowych z wdrożeniami w biznesie. Opiekun i promotor 4 rozpraw doktorskich. Uznany recenzent w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

Inicjator i współtwórca: rozwoju naukowego kadry naukowo-badawczej na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa; wzrostu potencjału naukowego i komercyjnego pracowników wydziału; otwarcia wydziału na szeroką współpracę z innymi uczelniami i biznesem; uzyskania kategorii A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych MNiSW; wyróżnienia dla kierunku geodezja i kartografia w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej; wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia; rozwoju geoinformatyki i inżynierii przestrzenne w Olsztynie.

Od 15 stycznia 2017 r. przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej; członek grupy roboczej ds. krajowych inteligentnych specjalizacji nr 15; wiceprzewodniczący Konwentu Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych; wiceprzewodniczący Rady Klastra GeoPoli; członek Rady Naukowej Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie; członek zespołu zadaniowego ds. kształcenia kadr z zakresu gospodarki przestrzennej przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN; członek Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Nieruchomości; członek Zarządu Stowarzyszenia Gospodarka Przestrzenna; Managing Editor „Real Estate Management and Valuation".

Prof. Radosław Wiśniewski jest żonaty, ma dwóch synów uzdolnionych technicznie. Jego hobby to filmy i książki science fiction, behawioralizm.

syla