Dyplomy ukończenia Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

Sześćdziesięciu jeden uczniów z Lamkowa, Szczytna, Dywit i Stawigudy odbierze dyplomy ukończenia semestralnych zajęć na Warmińsko-Mazurskim Uniwersytecie Młodych Odkrywców 2.0.

Uroczyste zakończenie zajęć dla pierwszej grupy uczniów odbędzie się w dniu 23 lutego 2019 r. o godz. 10.00 (sobota), aula Collegium Biologiae, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1 a.

Projekt Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Lider) i ogólnopolską Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (Partner) z wykorzystaniem doświadczeń sześciomiesięcznego programu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) z 2017 roku pod nazwą Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy.

Działania edukacyjne WMUMO 2.0 są realizowane w cyklu semestralnym roku szkolnego i akademickiego przez 3 semestry: zimowy 2018/2019, letni 2018/2019, zimowy 2019/2020.

Co dla szkół z naszego regionu?

- Trzy cykle stacjonarnych zajęć na uczelni, realizowanych przez 3 kolejne semestry. Każdy cykl (najbliższy już od września 2018 roku) zawierać będzie: 6 warsztatów badawczych dla 6 grup w każdym semestrze (1 grupa - maksymalnie 10 uczniów), dwa spotkania dla wszystkich uczniów (inaugurujące i podsumowujące).

- Dwa Obozy Naukowe Młodego Odkrywcy: stacjonarne zajęcia badawcze na terenie UWM dla tych dzieci i młodzieży, którzy ze względów organizacyjnych nie mogą wziąć udziału w regularnej semestralnej ścieżce UMO.

- Otwarty kurs online z webinariami i wideokonsultacjami naukowców, realizowanymi przez 3 semestry dla uczniów realizujących projekty badawcze. Liczymy na udział co najmniej 100 uczniów z naszego województwa

- Projekty badawcze z konsultacjami bezpośrednimi i online dla uczniów, zakończone szkolnymi festiwalami nauki, w trakcie których uczniowie zaprezentują wyniki swoich badań społeczności lokalnej (kolegom, nauczycielom, rodzicom, przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego).

- Dwa Uniwersyteckie festiwale Nauki (Noc Biologów) dla dzieci i ich rodziców, z warsztatami, wykładami i pokazami.

- Kawiarnie Naukowe: 6 kawiarni po dwie każdym w semestrze.

Celem głównym projektu, jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: 6-10 lat i 11-16, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego, inspirowania do twórczego myślenia i rozwijania własnych pasji. Cele te osiągane będą poprzez utworzenie warunków do prowadzenia pozaszkolnych zajęć edukacyjnych i popularyzatorskich poprzez: cykliczne stacjonarne zajęcia badawcze, otwarty kurs online z webinariami i wideokonferencjami, uniwersyteckie i szkolne festiwale nauki oraz lokalne kawiarnie naukowe, bibliotekę online z wypracowanymi programami, scenariuszami i interaktywnymi materiałami edukacyjnymi.

Zakres tematyczny oraz metodologia projektu umożliwią rozwój czterech kompetencji kluczowych i tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy. Będą to: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się i pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Działania w projekcie zostały tak zaplanowane, aby sprzyjały poznawaniu środowiska akademickiego i uczelni oraz integrowały lokalną społeczność wokół UWM.

W marcu zajęcia rozpocznie kolejna grupa 60 uczniów z Olsztyna, Działdowa, Lamkowa, Dywit i Stawigudy.

Więcej o projekcie

w kategorii