Czas podsumowań

Wspólne posiedzenie Rady UWM i kolegium rektorskiego, które odbyło się 3 lipca miało charakter uroczysty. Było podsumowaniem 2 kadencji obecnych władz rektorskich i 17-letniego zarządu nad uczelnią rektora prof. Ryszarda Góreckiego.

W spotkaniu uczestniczyło wielu ważnych gości, m.in. Gustaw Marek Brzezin - marszałek województwa, profesorowie: Stefan Jurga, Michał Kleiber, Michał Seweryński, Bogusław Buszewski, Henryk Górecki i Marek Niezgódka.

Spotkanie rozpoczął prof. Ryszard Górecki. Rektor przedstawił prezentację, w której podsumował dorobek Uniwersytetu w ciągu 21 lat, z których 17 przypadło na jego kadencje.

- W ciągu 21 lat istnienia UWM 269 naukowców otrzymało tytuły profesorskie, 808 osób uzyskało stopnie doktora habilitowanego, obroniono 2365 doktoratów, uzyskano ponad 300 patentów krajowych i zagranicznych, uczelnię skończyło 140,5 tys. absolwentów. UWM posiada 21 uprawnień doktorskich i 15 habilitacyjnych. Wybudowano lub zmodernizowano 135 obiektów na kwotę ok. 720 mln zł. Kortowo zaś powszechnie uznano za najpiękniejszy kampus uniwersytecki w Polsce.

Rektor przypomniał także, że UWM to uniwersytet typu amerykańskiego. Jest na nim reprezentowanych 8 dziedzin nauki, czyli wszystkie, a aż 24 dyscypliny w styczniu 2022 r. przejdą ewaluację.

Poziom rozwoju, który UWM osiągnął po 21 latach istnienia można uznać za sukces. To efekt wysiłku pracowników naukowych, uniwersyteckiej administracji oraz studentów - podkreślił rektor.

- Nie byłoby tego wyniku, gdybyście tak wspaniale nie pracowali – dziękował wszystkim wymienionym. Podziękowania złożył także prof. Stefanowi Jurdze, który jako wiceminister nauki wiele razy wspierał UWM.

Prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki omówił następnie osiągnięcia naukowe pracowników UWM. Podsumował m.in. aktywność pracowników UWM w ubieganiu się o projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki. Na konkurs OPUS 19 z naszej uczelni złożono 54 wnioski, a na konkurs Preludium 19 o 1 więcej, co łącznie stanowi 109 wniosków.

Prof. Jaroszewski pokazał także, jak wyglądała aktywność publikacyjna pracowników w poszczególnych dyscyplinach w wysoko punktowanych czasopismach i wydawnictwach w 2019 r. (powyżej 100 pkt.). Najwięcej takich publikacji mieli przedstawiciele dyscypliny nauki biologiczne – 65 (w tym 1 publikacja za 200 pkt.), na drugim miejscu jest weterynaria - 55 publikacji (w tym 1 za 200 pkt.), a na trzecim rolnictwo i ogrodnictwo - 53 publikacje, w tym aż 12 za 200 pkt.

- Cieszy fakt, że mamy coraz więcej publikacji wysoko punktowanych również w tych dyscyplinach, w których wcześniej takich prac nie było – chwalił aktywność naukowców UWM prof. Jaroszewski.

Prof. Jerzy Przyborowski, rektor-elekt przedstawił dorobek UWM w zakresie kształcenia w latach 2013-20.

- W tym okresie UWM uruchomił na studiach stacjonarnych aż 57 nowych kierunków, a wycofał 29. Ta rotacja kierunków wynikała ze zmieniającego się zapotrzebowania młodzieży i dostosowania się UWM do potrzeb otoczenia gospodarczego – wyjaśniał prof. Przyborowski.

Z tego powodu UWM, jako pierwszy uniwersytet w Polsce uruchomił kształcenie dualne we współpracy z firmami – Michelin, Cedrob, Tetra Pak i Żarna. W ciągu tego okresu PKA przeprowadziła na UWM akredytację 31 kierunków. Wszystkie oceniła pozytywnie, w tym aż 5 wyróżniająco – rybactwo, inżynierię środowiska, rolnictwo i zootechnikę – 2 razy.

W l. 2014-20 na UWM przeprowadzono 13 projektów edukacyjnych na kwotę 83 mln zł.

Prof. Przyborowski podkreślił przy tym, że oprócz zachowania wysokiego poziomu kształcenia studentów dla władz UWM ważne było uczynienie kampusu dostępnym dla studentów niepełnosprawnych.

Prof. Mirosław Gornowicz, prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju przedstawił następnie prezentację pokazującą pozycję UWM w r. 2019 na tle polskich uniwersytetów klasycznych. W większości kategorii zdecydowany prym wiodą uniwersytety Warszawski i Jagielloński. Dalej jednak stawka się wyrównuje i UWM plasuje się w jej środku, pośród pozostałych uznanych uniwersytetów. Ale są kategorie, w których przoduje lub należy do ścisłej czołówki. Bardzo dobrze nasza uczelnia wypada pod względem sprzedaży usług badawczych. Polską średnią uniwersytecką w 2019 r. przekroczyła ponad 6 razy! Znacznie powyżej średniej polskiej wypadamy także pod względem przychodów z programów badawczych MNiSW oraz z projektów NCN i NCBR. Zbliżamy się do średniej we wpływach za usługi edukacyjne, powyżej średniej jesteśmy w wysokości dotacji/subwencji przeliczanej na 1 pracownika oraz na 1 studenta studiów stacjonarnych. Są jednak kryteria, w których mamy do nadrobienia. To np. współpraca z zagranicą. Mniejsze niż wynosi średnia mamy przychody z działalności badawczej przypadającej na jednego pracownika naukowego. Niestety, szybciej niż wynosi średnia krajowa spada u nas liczba studentów.

Andrzej Góźdź p.o. kanclerza przedstawił informację na temat tego, jakie w l. 2012-20 UWM poczynił inwestycje lub remonty. Było ich 83.

Prof. Sergiusz Nawrocki - prorektor ds. Collegium Medicum podzielił się z zebranymi planami rozwoju medycyny na UWM. Należy do nich utworzenie centralnego laboratorium badawczego, centralnego banku tkanek do badań naukowych, centrum leczenia chorób głowy, mózgu i serca, centrum onkologii, utworzenie konsorcjum olsztyńskich szpitali oraz ośrodka radiochirurgii w szpitalu uniwersyteckim wyposażonego w cybernóż najnowszej generacji.

Głos zabrali także goście. Prof. Bogusław Buszewski dr. h.c. UWM w błyskotliwej i dowcipnej prezentacji przedstawił historię chemii i jej ważną rolę w innych naukach oraz w codziennym życiu człowieka, co jest celem projektu Plantarum, który realizuje wspólnie m.in. z prof. Ryszardem Góreckim.

Prof. Marek Niezgódka omówił zaangażowanie UWM w program Agendy Zrównoważonego Rozwoju. Jest to ONZ-towski program wyznaczający państwom cele do osiągnięcia w 2030 r.

- Wśród 17 obszarów, które agenda wskazuje, UWM jest polskim liderem we wdrażaniu inteligentnego monitoringu środowiska - zauważył prof. Niezgódka.

Prof. Andrzej Koncicki przypomniał zebranym, czym jest Olsztyńskie Forum Naukowe i zachęcał do włączenia się w jego pracę.

Gustaw Marek Brzezin – pogratulował rektorowi wytrwałości w pracy i sukcesów, które w swej długoletniej pracy rektorskiej osiągnął. Zadeklarował wolę współpracy także z nowymi władzami UWM.

Na koniec posiedzenia kolegium rektorskie i dziekani, w imieniu których wystąpił prof. Jerzy Przyborowski, rektor-elekt, zgotowało prof. Góreckiemu niespodziankę – podarowało mu wielkie podziękowanie napisane ręcznie na japońskim papierze koro. Jest on wykonany z drzewa morwy, który świeżość kolorów zachowuje 70 lat.

lek

w kategorii