Działalność badawcza

Działalność naukowo-badawcza realizowana w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie obejmuje: działalność statutową jednostek naukowych, w tym służącą rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym; badania podstawowe i inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki; strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych oraz inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane służące badaniom naukowym lub pracom rozwojowym; współpracę naukową z zagranicą; zadania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; działalność upowszechniającą naukę; programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez Ministra; prace zlecone przez podmioty gospodarcze; dotacje na dofinansowanie zadań badawczych.

Uniwersytet jest Uczelnią mającą bardzo szeroki zakres prowadzonych prac badawczych. Realizowane tematy badawcze skupione są w 49 problemach badawczych, zawierających kilka zadań badawczych, formułowanych w powiązaniu z priorytetami: uczelnianymi, krajowymi i europejskimi. Kładziony jest główny nacisk na podejmowanie i realizowanie badań wynikających z potrzeb gospodarki i społeczeństwa.

W uczelni aktualnie realizowanych jest 164 projektów badawczych.

Po przeprowadzonej w 2013 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ocenie parametrycznej jednostek naukowych 8 wydziałów Uniwersytetu znajduje się w kategorii A.

Aktualna kategoryzacja Wydziałów:

Wydział --- Kategoria jednostek
Bioinżynierii Zwierząt --- A
Biologii i Biotechnologii --- A
Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa --- A
Humanistyczny --- B
Medycyny Weterynaryjnej --- A
Nauk Technicznych --- B
Nauki o Żywności --- A
Nauk o Środowisku --- A
Nauk Społecznych --- B
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa --- A
Teologii --- A
Nauk Ekonomicznych --- B
Matematyki i Informatyki --- B
Prawa i Administracji --- B
Nauk Medycznych --- B
Sztuki --- B

W Uczelni znajduje się znaczny potencjał badawczy w postaci aparatury i urządzeń zlokalizowanych na wydziałach. Z inicjatywy Senackiej Komisji Nauki w 2012 roku powstała elektroniczna baza laboratoryjno-usługowa, mająca posłużyć do bardziej efektywnego wykorzystywania posiadanej aparatury. Baza aktualizowana jest w sposób ciągły i dostępna jest na stronie http://aparatura.uwm.edu.pl

Potencjał innowacyjny Uniwersytetu wyraża się w liczbie zgłoszonych i uzyskanych patentów, wdrożeń i wzorów użytkowych. W latach 2008-2013 zgłoszono 137 wynalazków a uzyskano 49 patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe, zaś w latach 2013-2016 uzyskano 420 patentów i wzorów użytkowych.

W Uniwersytecie aktywnie działają centra badawcze i klastry, realizujące dużo nakładowe projekty badawcze. Aktualnie w UWM działa siedem centrów badawczych: Centrum Badań Energii Odnawialnej CBEO, Centrum Badań i Rozwoju Mleczarstwa, Centrum Badań Europy Wschodniej CBEW, Centrum Badań Społecznych, Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej, Centrum Nutri-Bio-Chemiczne, Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych), oraz siedem klastrów: Kętrzyński Klaster Energii Odnawialnej, Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny Klaster browarniczy, Klaster mleczarski, Warmińsko-Mazurski Klaster „Razem cieplej", Nadwiślański Klaster Energii Odnawialnej, Klaster Mazurskie Okna.
Ponadto UWM w Olsztynie jest członkiem Konsorcjum Centrum Zaawansowanych Technologii RIMAMI.